Navigácia

Obsah

Rozpočet na rok 2020 a skutočnosti ohrozujúce jeho plnenie

Typ: ostatné
Rozpočet na rok 2020 a skutočnosti ohrozujúce jeho plnenie  1Poslanci Mestského zastupiteľstva v Tisovci schválili rozpočet na rok 2020. Po jeho schválení nasledovalo prijatie opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov pretrvávajúcej epidemiologickej situácie a v najbližšom období sa pristúpi k jeho výrazným úpravám.

Rozpočet, ako strategický nástroj fungovania a riadenia mesta, musí byť pred schválením predložený hlavnému kontrolórovi za účelom vypracovania odborného stanoviska. V období od septembra 2019 do januára 2020 bola funkcia kontrolóra neobsadená. Vedenie mesta považovalo za dôležité, aby sa k návrhu rozpočtu vyjadril hlavný kontrolór a z uvedeného dôvodu Mesto Tisovec v prvom štvrťroku 2020 hospodárilo v rozpočtovom provizóriu. Ide o stav, kedy sa hospodári podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho roka a mesačné výdavky nemôžu prekročiť 1/12 takto schválených výdavkov.

V priebehu prvého štvrťroka 2020 bol vypracovaný návrh rozpočtu na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 až 2022. Do návrhu rozpočtu boli zapracované výdavky na zabezpečenie výkonu samosprávnych a prenesených kompetencií so zohľadnením rastu platov zamestnancov mesta a rozpočtových organizácií, cien tovarov a služieb, ako aj požiadaviek komisií pri mestskom zastupiteľstve. Poslanci na  pracovnom stretnutí s primátorkou mesta určili priority v oblasti investičných aktivít. Kapitálové výdavky so zohľadnením reálne dosiahnuteľných bežných, kapitálových príjmov a finančných operácií boli rozpočtované vo výške 437 202,53 Eur. Konkrétne na zabezpečenie projektových dokumentácií (42 000 Eur), na financovanie nových stavieb (33 643 Eur), na financovanie rekonštrukcií a modernizácií (323 902,53 Eur), na financovanie nákupu nových prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (36 500 Eur) a na financovanie novej výpočtovej techniky (1 057 Eur). V rámci investičných akcií je navrhované financovanie výstavby chodníkov (prepoj ul. Daxnerova a Francisciho, ul. Sládkovičova), výstavby odstavnej plochy (investícia začatá v roku 2019 ul. Daxnerova), rekonštrukcie oporného múru pre budúcu výstavbu chodníka na ul. Daxnerovej, rekonštrukcie drevenej lávky cez rieku Rimava na ul. Jesenského, rekonštrukcie pamätníka SNP na námestí, rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, rekonštrukcie troch priechodov pre chodcov, rekonštrukcie objektu na komunitné centrum, ktoré bude prevádzkované v mestskej časti Rimavská Píla. Toto sú investície, ktoré sú pre Vás, občanov nášho mesta, viditeľné. Mesto musí financovať aj investície, ktorými musí reagovať na existujúci modernizačný dlh voči budovám, ktoré dlhodobo slúžia školstvu a kultúre. Navrhované investície smerujú do rekonštrukcie elektroinštalácie kultúrneho domu, vnútorných priestorov materskej školy v Tisovci, plynofikácie materskej školy na Rimavskej Píle, rekonštrukcie zastaraného vykurovania mestského úradu, zakúpenia novej technológie pre školskú jedáleň. Táto skupina investícií nie je viditeľná a občania môžu mať pocit, že mesto nič nerobí. Uvedené investície sú rovnako dôležité a nevyhnutné ako tie, ktoré sú reálne viditeľné. To isté platí pre financovanie projektových dokumentácií, ktoré sú základným predpokladom úspešne zvládnutej investície s ohľadom na jej hospodárnosť, transparentnosť, účinnosť a účelovosť.

Súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia výrazne negatívne zasiahla aj náš ambiciózny rozpočet. V súčasnosti môžeme konštatovať, že kríza spôsobená pandemickým ochorením COVID-19 spôsobí nenaplnenie rozpočtovaných príjmov, ale nevieme zodpovedne predpovedať, ako sa bude táto situácia vyvíjať. Podľa známych údajov za mesiace apríl a máj, bude našej samospráve poukázaný o 7,5% až 10% menší objem podielových daní v porovnaní s rovnakým období predchádzajúceho roka. Nevieme predpokladať, či Ministerstvo financií SR poskytne samosprávam kompenzáciu za výpadok príjmov. Je preto nevyhnutné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie tohto nepriaznivého finančného vývoja.

Pre nedostatok informácií (opatrenia vylučujúce samosprávy, odkladanie rozhodnutia o kompenzácií negatívnych dopadov zo strany ministerstiev, nedostatočné informácie k príspevkom na činnosť materských škôl) a potrebu realizovania projektov financovaných z dotácií, členovia ekonomickej komisie odporučili poslancom mestského zastupiteľstva schváliť predložený rozpočet a  vedeniu mesta vypracovať súbor opatrení, ktorými sa obmedzí čerpanie výdavkov. Poslanci mestského zastupiteľstva na májovom zasadnutí na návrh vedenia mesta schválili reštriktívne opatrenia, ktoré sa dotknú viacerých oblastí spoločenského života v Tisovci a m. č. Rimavská Píla:

  • obmedzenie výdavkov mesta len na nevyhnutné platby súvisiace so zabezpečením plynulej činnosti mestského úradu, materských škôl, základnej školy, základnej umeleckej školy, mestského kultúrneho strediska;
  • obmedzenie cezhraničnej spolupráce;
  • zrušenie všetkých kultúrno-spoločenských podujatí plánovaných na rok 2020 (Dni mesta, Deň Rimavskej Píly. Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zlúčenia organizovania tradičných kultúrno-spoločenských podujatí v druhom polroku 2020);
  • zníženie počtu rokovaní mestského zastupiteľstva;
  • dočasné pozastavenie poskytovania dotácií pre záujmové združenia a cirkvi na území mesta;
  • dočasné pozastavenie investičných akcií s výnimkou investičných akcií, ktoré súvisia s implementáciou projektov, respektíve súvisia so začatými investíciami v roku 2019 (Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zrealizovania iných nevyhnutných investičných akcií na návrh poslancov mestského zastupiteľstva);
  • zrušenie prevádzky mestského bazéna pre verejnosť počas roka 2020;
  • obmedzenie výdavkov v oblasti funkčných platov a odmien pre zamestnancov mesta a zamestnancov rozpočtových organizácií, ktorí sú financovaní z rozpočtu mesta, ako originálna kompetencia.

V súvislosti s prijatými opatreniami vo finančnej oblasti poslanci mesta prijali viazanie výdavkov po programoch rozpočtu, ktorých objem je publikovaný v časti uznesenia mestského zastupiteľstva.

Cieľom reštriktívnych opatrení je zabezpečiť plynulý výkon samosprávnych a prenesených kompetencií. Túto situáciu môžeme pomenovať ako zabezpečenie „základných funkcií“ mesta. Zdroje, ktoré mali byť v roku 2020 použité na bežné výdavky a pozastavené investičné akcie budú predstavovať finančnú rezervu na preklenutie obdobia, po ktorom ekonomika Slovenska bude dosahovať rovnaké výsledky ako v predkrízovom období. Reštriktívne opatrenia budú na mesačnej báze prehodnocované a uvoľňované v závislosti od zlepšovania sa situácie.


Vytvorené: 15. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 15. 5. 2020 11:25
Autor: Správca Webu