Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ v Tisovci

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ v Tisovci 1 30.3.2022 o 16,00h v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 30. marca 2022 o 16,00h v spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Predstavenie upraveného projektu ochrany NP Muránska planina, predstavenie návrhu projektu ochrany Chráneného areálu Premenná oblasť Rimavy a projektu ochrany Chránený areál Tisovský kras
Predkladá: Ing. J. Schmidt, riaditeľ Správy Národného parku Muránska planina
8. Správa č. 3/2022 z vykonanej kontroly „Kontrola v oblasti sociálnych služieb MESTA TISOVEC - odstránenie nedostatkov z roku 2019 a roku 2020“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
10. Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov MESTA TISOVEC k 31.12.2021
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Návrh zmluvy o refundácii nákladov
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Návrh dodatku k nájomnej zmluve
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
13. Návrh na ukončenie nájomnej zmluvy na prenájom bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského 1470 v Tisovci a Návrh o zaradenie uchádzača do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 b. j.
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
14. Rozhodnutie primátorky mesta o pridelení voľného bytu v 30 b. j. na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
15. Návrhy dodatkov k nájomným zmluvám
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
16. Návrh na vydanie predbežného súhlasného stanoviska k zámene spoluvlastníckych podielov
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby, ŽP a RM
17. Voľba prísediacich Okresného súdu v Rimavskej Sobote
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
18. Návrh primátorky mesta na vymenovanie náčelníka Mestskej polície v Tisovci
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
19. Diskusia
20. Záver

Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 29 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, zo dňa 10. marca 2022. Všetky hromadné podujatia fungujú v režime základ a môžu sa konať od 14. marca 2022 bez kapacitných či iných organizačných obmedzení a podmienok. Povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach zostáva naďalej zachovaná, týka sa to aj hromadných podujatí v exteriéri.


Vytvorené: 24. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 3. 2022 11:18
Autor: Správca Webu