Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 1 v stredu 31. augusta 2022 o 16,00h
v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 31. augusta 2022 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM

1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za II. štvrťrok 2022
Predkladá: J. Vengrín, náčelník mestskej polície
8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na II. polrok 2022
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Rozpočtové opatrenie č. 2/2022 za Základnú umeleckú školu Tisovec
Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ Základnej umeleckej školy
10. Rozpočtové opatrenie č. 6/2022 za Mesto Tisovec
Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
11. Návrh Dodatku č. 1/2022 k VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
12. Návrh Zmluvy o dočasnom užívaní nehnuteľnosti
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
13. Návrh na prenájom majetku mesta
Predkladá: Ing. R. Buchta, predseda Komisie podnikateľskej, CR a RR
14. Návrh na odpredaj majetku mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
15. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
16. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný majetok mesta a zverejnenie zámeru predať majetok mesta
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
17. Návrh na odkúpenie spoluvlastníckeho podielu
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
18. Návrh na prenájom časti pozemku
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
19. Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
20. Žiadosti o odkúpenie pozemkov
Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
21. Záver
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 24. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 24. 8. 2022 15:11
Autor: Správca Webu