Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 125. august 2021 o 16,00h v Zasadačke MsÚ

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2021 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za II. štvrťrok 2021 Predkladá: J. Vengrín, zastupujúci náčelník Mestskej polície v Tisovci
8. Návrh na odpredaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
9. Návrh na prevod majetku mesta formou zámennej zmluvy Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
10. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru zameniť majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
11. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru prenajať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
12. Návrh zmluvy o zriadení vecného bremena Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Informácia o výsledku výberového konania a menovanie do funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
14. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka základnej školy
15. Návrh rozpočtového opatrenia č. 5/2021 za Mesto Tisovec Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
16. Správa č. 1/2021 z vykonanej kontroly hospodárenia v Základnej umeleckej škole Tisovec za rok 2019 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
17. Schválenie implementácie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
18. Diskusia
19. Záver

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 241 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 16. augusta 2021. Pre výkon hromadných podujatí podľa § 2 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 3 písm. c), e) až k) rovnako.
Pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
c) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
e) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
f) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
g) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
h) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
i) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
j) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
k) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov.

Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec


Vytvorené: 23. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 23. 8. 2021 08:19
Autor: Správca Webu