Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 130. júna 2021 o 16,00h v Zasadačke MsÚ

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 30. júna 2021 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Petícia za vybudovanie kontajnerových stojísk na ul. Daxnerovej v Tisovci Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
8. Koncepcia rozvoja Mesta Tisovec v tepelnej energetike Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
9. Nízkouhlíková stratégia pre Mesto Tisovec Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
10. Návrh na realizáciu projektu na podporu plnenia funkcií rodiny Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
11. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na II. polrok 2021 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
12. Stanovisko hlavnej kontrolórky mesta k Záverečnému účtu Mesta Tisovec za rok 2020 Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
13. Návrh Záverečného účtu Mesta Tisovec za rok 2020 Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
14. Návrh na použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja mesta, údržby budov a miestnych komunikácií Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
15. Návrh na dočerpanie návratných zdrojov financovania z prijatého investičného úveru v roku 2019 Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
16. Návrh rozpočtového opatrenia č. 2/2021 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka základnej školy
17. Dodatky k nájomným zmluvám na prenájom pozemkov s Mestskými lesmi Tisovec, s.r.o. Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
18. Návrh rozpočtového opatrenia č. 4/2021 za Mesto Tisovec Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
19. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi Predkladá: M. Šlajfer, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia
20. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenia č. 2/2019 o určení finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Tisovec Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže
21. Návrh dodatkov k nájomným zmluvám o dočasnom užívaní nehnuteľností Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
22. Návrh o zaradenie do poradovníka na pridelenie voľných bytov a pridelenie voľného bytu v 30 bytovej jednotke Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie zdravotníctva a sociálnych služieb
23. Návrh na odpredaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
24. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru zameniť majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
25. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
26. Žiadosť o ukončenie prenájmu pozemkov Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
27. Informácia o výsledku výberového konania a menovanie do funkcie riaditeľky Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
28. Návrh na opätovné vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku
Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
29. Diskusia
30. Záver
Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 216 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 14. júna 2021. Pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.
Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec


Vytvorené: 24. 6. 2021
Posledná aktualizácia: 24. 6. 2021 08:17
Autor: Správca Webu