Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 126. mája 2021 o 16,00h v Kultúrnom dome v mestskej časti Rimavská Píla.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Informatívna správa o činnosti Výboru mestskej časti Rimavská Píla Predkladá: Mgr. Ľ. Bagačka, predseda Výboru mestskej časti Rimavská Píla
7. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
8. Stanovisko k povoleniu trhacích prác veľkého rozsahu a trhacích prác malého rozsahu pri vykonávaní banskej činnosti v rokoch 2021 – 2041 pre spoločnosť Calmit, s.r.o. Predkladá: M. Šlajfer, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a životného prostredia Ing. M. Ranostaj, riaditeľ závodu Calmit spol. s r. o. Tisovec
9. Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta 2021 pre záujmové združenia Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a športu
10. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
11. Žiadosť o stanovisko k odkúpeniu pozemkov vo vlastníctve mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
12. Žiadosť o ukončenie prenájmu pozemkov Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Návrh na vykonanie exekúcie na vypratanie nehnuteľnosti Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
14. Návrh VZN č. 2/2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie školstva, vzdelávania a mládeže
15. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemku Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
16. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
17. Schválenie a poverenie na podpis Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestského rozvoja územia Rimavská Sobota (UMR) Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
18. Diskusia
19. Záver

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 208 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 17. mája 2021.
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 1 ods. 3 písm. c) až e) sa použijú opatrenia podľa § 2 písm. b), d) až k) rovnako.
Podľa § 48 ods. 4 písm. d), r), w a y) zákona sa pre výkon hromadných podujatí v interiéri aj exteriéri ustanovujú nasledovné opatrenia:
b) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami,
d) vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh v interiéri a predmetov,
e) hygienické zariadenia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami,
f) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,
g) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
h) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia,
2. zákaz podávania rúk,
i) pri účasti na verejnom hromadnom podujatí a pri príchode a odchode z priestorov hromadného podujatia

Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je
zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam
z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy videí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
zabezpečiť dodržiavanie rozostupov 2 m medzi osobami; to neplatí pre:
1. osoby žijúce v spoločnej domácnosti,
2. partnerov,
3. osoby vykonávajúce športovú činnosť,
4. umelcov vykonávajúcich umeleckú činnosť,
5. osoby usadené v hľadisku podujatia,
6. osoby školiace voči osobám školeným,
7. iné osoby, ak z účelu hromadného podujatia vyplýva, že tento rozostup medzi zúčastnenými osobami nie je možné dodržať,
j) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov,
k) organizátor musí byť v každej chvíli schopný preukázať počet osôb aktuálne sa zúčastňujúcich na hromadnom podujatí.

Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec

Pozvánka

Dokumentácia k MsZ


Príloha

Vytvorené: 19. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2021 07:57
Autor: Správca Webu