Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 128. apríla 2021 o 16:00 hod v Spoločenskej sále MsKS

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 28. apríla 2021 o 16,00h v Spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.
 

PROGRAM


1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za I. štvrťrok 2021 Predkladá: J. Vengrín, poverený zastupovaním náčelníka MsP
8. Správa č. 3/2020 z vykonanej kontroly „Prideľovanie mestských nájomných bytov – dodržiavanie príslušnej legislatívy“ Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka
9. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec Predkladá: PaedDr. K. Dominiková, riaditeľka základnej školy
10. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 za Základnú umeleckú školu Tisovec Predkladá: Mgr. M. Matucha, riaditeľ základnej umeleckej školy
11. Návrh rozpočtového opatrenia č. 3/2021 za Mesto Tisovec Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
12. Návrh na odpredaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Žiadosť o prenájom majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Žiadosť o predaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
15. Návrh o zaradenie do poradovníka na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke a pridelenie voľného bytu v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie sociálnych služieb a zdravotníctva
16. Návrh na zverejnenie zoznamu dlžníkov k 31.12.2020 v súlade s daňovým poriadkom Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
17. Návrh na vyhlásenie verejného obstarávania Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta MsÚ
18. Diskusia
19. Záver

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 186 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 19. apríla 2021.
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) vyhlášky sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami;
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
d) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami;
e) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami:
1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko;
2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov;
3. zákaz podávania rúk;
f) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia;
g) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 

Mgr. Irena Milecová, v. r.

Dokumentácia k MsZ
primátorka Mesta Tisovec


Vytvorené: 21. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 21. 4. 2021 12:26
Autor: Správca Webu