Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
l10. februára 2021 o 16:00 hod v Spoločenskej sále MsKS

                                                            POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
                                                  MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA v TISOVCI

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať dňa 10. februára 2021 o 16,00h v Spoločenskej sále Mestského kultúrneho strediska v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Návrh „Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Tisovec v dobývacom priestore Tisovec na rok 2021-2041“ Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2020 Predkladá: J. Martiniak, náčelník Mestskej polície v Tisovci
9. Návrh VZN č.1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Komisie kultúry a šport
10. Návrh na predaj majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
11. Návrh na prenájom majetku mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
12. Návrh na vyhlásenie majetku mesta za prebytočný a zverejnenie zámeru predať majetok mesta Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
13. Návrh dodatku k nájomnej zmluve Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
14. Žiadosť o zámenu pozemkov Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta

Mesto Tisovec, ako prevádzkovateľ podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018.
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vás informuje, že rokovanie mestského zastupiteľstva je v zmysle zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení verejné. Z rokovania sa vyhotovuje písomná zápisnica, písomné uznesenia a videozáznam. Zápisnica z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaná na internetovej stránke mesta. Uznesenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a v Tisovskom mesačníku. Videozáznam z rokovania mestského zastupiteľstva je zverejňovaný na internetovej stránke mesta, prostredníctvom internetovej databázy vid eí YOUTUBE.com. Podľa § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov Mesto Tisovec ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutých osôb (účastníkov rokovania mestského
zastupiteľstva).
15. Návrh na predloženie žiadostí na poskytnutie nenávratnej finančnej výpomoci Predkladá: Ing. J. Hecko, predseda Komisie výstavby a rozvoja mesta
16. Návrh dodatku k nájomnej zmluve Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
17. Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2021 za mesto Tisovec Predkladá: JUDr. M. Keleti, predseda Ekonomickej komisie
18. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie udržateľného rozvoja mestského rozvoja územia Rimavská Sobota (UMR)
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
19. Návrh Memoranda o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie SPR (strategicko-plánovacieho regiónu) Gemer- Malohont pre okresy Rimavská Sobota a Revúca
Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
20. Návrh nájomnej zmluvy za účelom prevádzkovania MOM Predkladá: Mgr. I. Milecová, primátorka mesta
21. Informácie k aktuálnej výzve a návrh na predloženie žiadosti na poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu Predkladá: Ing. T. Tokár, prednosta mestského úradu
22. Diskusia
23. Záver

Rokovanie Mestského zastupiteľstva sa uskutoční v súlade s Vyhláškou č. 13 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí (ďalej len „vyhláška“) účinnou od 27. januára 2021.
Pre výkon hromadných podujatí podľa § 4 ods. 2 písm. c), d) a e) vyhlášky sa ustanovujú nasledovné opatrenia:
a) vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
b) zabezpečiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného je osoba povinná zostať v domácej izolácii;
c) zaistiť pri vstupe do priestorov hromadného podujatia dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, alebo zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk;
d) vstup do priestorov hromadného podujatia umožniť iba s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou;
e) hygienické zariadenia priestorov hromadného podujatia musia byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami

f) zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciami: 1. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť pracovisko, 2. pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, 3. zákaz podávania rúk;
g) zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov hromadného podujatia;
h) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu všetkých kontaktných priestorov, najmä dotykových plôch a všetkých kontaktných predmetov dezinfekčným prostriedkom s virucídnym účinkom.
 

Mgr. Irena Milecová, v. r.
primátorka Mesta Tisovec


Vytvorené: 4. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 2. 2021 11:08
Autor: Správca Webu