Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ 25.1.2023

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 25.1.2023 1 v stredu 25. januára 2023 o 16,00h

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 25. januára 2023 o 16,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Kontrola plnenia uznesení
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Mesta Tisovec na I. polrok 2023
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
8. Správa z vykonanej kontroly „Kontrola plnenia Smernice Mesta Tisovec č. 1/2022 o používaní služobných motorových vozidiel“, vrátane zúčtovania PHM ku dňu 31.08.2022
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
9. Správa o činnosti Mestskej polície Tisovec za rok 2022
Predkladá: J. Barto, zastupujúci náčelník mestskej polície
10. Žiadosť o súhlasné stanovisko s usporiadaním stretnutia terénnych automobilov OFF ROAD
Predkladá: M. Binder, predseda Komisie ochrany verejného poriadku a ŽP
11. Schválenie dodatkov k nájomným zmluvám o dočasnom užívaní nehnuteľností
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
12. Zaradenie uchádzača do LXXXI. PORADOVNÍKA na pridelenie voľných bytov v 30 bytovej jednotke na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
13. Návrh zástupcu mesta do PARTNERSTVA MURÁNSKA PLANINA - ČIERNY HRON
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
14. Ukončenie prenájmu nebytových priestorov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
15. Nájomné zmluvy na prenájom nebytových priestorov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
16. Dodatky k nájomným zmluvám na prenájom nebytových priestorov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
17. Ukončenie nájomných zmlúv dohodou
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
18. Nájomné zmluvy na prenájom pozemkov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
19. Dodatky k nájomným zmluvám na prenájom pozemkov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
20. Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
Predkladá: Ján Vengrín, MBA, primátor mesta
21. Pozastavenie platenia nájmu na nebytový priestor Dom smútku v Tisovci
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
22. Diskusia
23. Záver

Ján Vengrín, MBA v. r.
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 19. 1. 2023
Posledná aktualizácia: 19. 1. 2023 12:24
Autor: Správca Webu