Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 24.4.2024

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

 

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v stredu 24. apríla 2024 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Správa o činnosti Mestského športového klubu Tisovec
Predkladá: P. Rukavica, manažér klubu
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za I. štvrťrok 2024
Predkladá: J. Barto, náčelník mestskej polície
9. Rozpočtové opatrenie č. 1/2024 za mesto Tisovec
Predkladá: Ing. H. Homoľová, predsedníčka Ekonomickej komisie
10. Schválenie dotácií z rozpočtu mesta
Predkladá: Ing. E. Lopušný, predseda Komisie kultúry a športu
11. Doplňujúca voľba člena Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci
Predkladá: Mgr. M. Migaľa, vedúci Odd. sociálnych služieb a školstva
12. Zriadenie spoločného obecného úradu
Predkladá: Mgr. Milan Migaľa, vedúci Odd. sociálnych služieb a školstva
13. Predaj majetku mesta
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
14. Rôzne
14/1 Dohoda o spolupráci
Predkladá: M. Stejskal, vedúci Odd. kultúry a športu
14/2 Odvolanie z funkcie kronikára mesta Tisovec a vyhlásenie výberového konania
Predkladá: Mgr. M. Migaľa, vedúci Odd. sociálnych služieb a školstva
MESTO TISOVEC Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec
14/3 Zrušenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 283/2024 zo dňa 27.03.2024
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
15. Diskusia
16. Záver

 

Bc. Ján Vengrín, MBA v. r.
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 19. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 19. 4. 2024 11:08
Autor: Správca Webu