Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
 Pozvánka na zasadanie MsZ 1 30.1.2024 16:00 hod.

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v utorok 30. januára 2024 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Informácia o vymenovaní prednostky Mestského úradu Tisovec
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
8. Správa o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2023
Predkladá: J. Barto, zastupujúci náčelník mestskej polície
9. Správa o činnosti hlavnej kontrolórky mesta za rok 2023
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
10. Dodatky k zmluve o nájme na prenájom pozemkov
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
11. Informácia o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky
Predkladá: Denisa Mániová, zamestnankyňa zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb
12. Zmluva o prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov
Predkladá: JUDr. N. Dušová, podpredsedníčka Komisie ochrany verejného poriadku a ŽP
13. Zmluvy o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
14. Rôzne
15. Diskusia
16. Záver

Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC
 


Vytvorené: 25. 1. 2024
Posledná aktualizácia: 25. 1. 2024 16:18
Autor: Správca Webu