Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 22.12.2023

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa uskutoční mimo plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva, v piatok 22. decembra 2023 o 13,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Stanoviská hlavnej kontrolórky MESTA TISOVEC k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
6. Prijatie návratného zdroja financovania vo forme úveru
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
7. Rozpočtové opatrenie č. 6/2023 za Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
8. Záver

Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC

 

 

POZVÁNKA MZ, 22.12.2023 - návrh.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 471.31 kB


Príloha

Vytvorené: 20. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 20. 12. 2023 12:47
Autor: Správca Webu