Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadanie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadanie MsZ 1 18.12.2023

POZVÁNKA NA ZASADNUTIE
MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V TISOVCI

V zmysle § 13, ods. 4, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení (ďalej len „zákon“) zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať v pondelok 18. decembra 2023 o 16,00 hod. v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
NÁVRH PROGRAMU v zmysle § 12, ods. 4 zákona
1. Otvorenie zasadnutia, kontrola uznášaniaschopnosti zastupiteľstva
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba návrhovej komisie
4. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
5. Kontrola plnenia uznesení
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
6. Interpelácie poslancov, podnety a návrhy občanov mesta
7. Zmena uznesení č. 111/2023, č. 168/2023, č. 192/2023 za Základnú školu Dr. V. Clementisa Tisovec, zmena uznesení č. 130/2023, č. 149/2023, č. 193/2023 za Základnú umeleckú školu Tisovec, zmena uznesení č. 129/2023, č. 166/2023, č. 167/2023 za Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
8. Rozpočtové opatrenie č. 5/2023 za Mesto Tisovec
Predkladá: Ing. V. Majerová, vedúca Odd. finančného a správy majetku
9. Splnomocnenie primátora mesta na zmenu rozpočtu mesta na rok 2023
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
10. Vyhlásenie rozpočtového provizória
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
11. Nájom bytov v 30 b. j. na ulici Jesenského 1470 v Tisovci
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
12. Dodatky k nájomným zmluvám o dočasnom užívaní časti nehnuteľnosti
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
13. VZN Mesta Tisovec č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
Predkladá: Ing. E. Lopušný, predseda Komisie kultúry a športu

14. Dohoda o podmienkach spolupráce pri realizácii vodnej stavby „Tisovec - rekonštrukcia verejného vodovodu na uliciach Partizánska a Daxnerova“ a stavby „Veľkoplošná oprava cesty I/72 Tisovec CSM – križovatka vápenka Tisovec Mesto“ a zároveň zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na nehnuteľnom majetku mesta
Predkladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
15. Nadobudnutie nehnuteľného majetku do vlastníctva mesta „Novostavba turistickej útulne Sláviček“
Predkladá: Mgr. M. Migaľa, vedúci Odd. sociálneho a školstva
16. Správa z vykonanej kontroly „Kontrola čerpania rozpočtu z hľadiska rozpočtovej klasifikácie a správnosti účtovania ku dňu 31.08.2023“
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
17. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky MESTA TISOVEC na I. polrok 2024
Predkladá: JUDr. I. Bariová, hlavná kontrolórka mesta
18. Rôzne
18/1 Informácia o organizačnej zmene Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR - zmena
tajomníka komisie
Predkladá: R. Boháčik, predseda Komisie výstavby, rozvoja mesta a CR
18/2 Vyhlásenie o vzdaní sa členstva v Komisii sociálnych služieb a školstva
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
18/3 Oznámenie o vzdaní sa členstva v Rade školy pri Základnej škole Dr. V. Clementisa
Tisovec
Predkladá: Ing. K. Kubíni, predseda Komisie sociálnych služieb a školstva
18/4 Harmonogram zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tisovci na rok 2024
Prekladá: Bc. J. Vengrín, MBA, primátor mesta
19. Diskusia
20. Záver

Bc. Ján Vengrín, MBA
primátor MESTA TISOVEC


Vytvorené: 14. 12. 2023
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2023 14:57
Autor: Správca Webu