Navigácia

Obsah

Pokyny riaditeľky Materskej školy v Tisovci pre zákonných zástupcov upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 2019/2020 (31. 08. 2020)

Typ: ostatné
Od 1.6. 2020 sa otvárajú prevádzky materských škôl.
Zákonný zástupca je povinný dodržiavať všetky nasledujúce pokyny riaditeľky materskej školy, ktoré sú upravené na podmienky materskej školy.

1. Kritériá pre prijímanie detí od 1. júna 2020 určené v rozhodnutí ministra školstva a zriaďovateľom materskej školy:

Prednostne sú prijímané:

- deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odb. zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-  deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku

- deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku

-  dochádzka bude umožnená len deťom rodín, ktoré nie sú v karanténe, rodičia nepracujú v zahraničí

2.  Prevádzka MŠ:

Prevádzka MŠ bude od 7.00 hod- do 16.00 hod.

-  Riaditeľka materskej školy rozdelí deti na skupiny, ktoré budú tvorené v záujme zachovania nariadeného počtu – 15 detí. Výmena nastúpených detí v jednom týždni nie je možná, tak isto výmena pedagogických zamestnancov. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet detí klesne, nebude dochádzať k migrácii detí medzi jednotlivými skupinami. V prípade nízkeho počtu detí v skupinách, sa skupiny spoja až v nasledujúcom týždni – aj výmena pedagógov.

-  Otvorené budú tri triedy: 1.trieda Spievankovo, 3. trieda Pohybkovo a 4. trieda Rozprávkovo, zberné triedy sú zrušené do konca júna 2020.

3.  Schádzanie a odovzdávanie detí:

-  Na prijímanie detí sú otvorené dva vstupy do budovy MŠ od 7.00 hod. Sprevádzajúca osoba ( len jedna) nevstupuje do budovy. Dieťa  odovzdá poverenému zamestnancovi, ktorý urobí dieťaťu ranný filter s meraním teploty bezkontaktným teplomerom a zákonný zástupca podpíše s uvedením dátumu. Túto činnosť koordinuje poverený zamestnanec na zverenom úseku do 08:00 hod.

- Pred vchod do MŠ sprevádzajúca osoba s dieťaťom prichádza označeným chodníkom vpravo,  dodržiava odstup 2m od ďalších osôb, odchádza vvyznačeným smerom a riadi sa opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. (nosenie rúška, dezinfekcia rúk, dodržiavanie odstupov)

-  Zamestnanec školy vydezinfikuje postrekom topánky a ruky dieťaťa pred vstupom do šatne, do ktorej ho odvedie. Dieťa si v šatni zloží rúško a odloží ho do mikroténového sáčku vo svojej skrinke, náhradné rúško nechá v šatníkovej skrinke.

-  Dieťa pri vstupe do triedy preberá výlučne pedagogický zamestnanec, ktorý je s dieťaťom počas dopoludnia a vyhodnotí ranný filter, preto žiadame rodičov,  aby zvážili pri akejkoľvek neistote o zdravotnom stave dieťaťa dochádzku do MŠ ešte doma, aby sa predišlo problémom v MŠ, ako aj s vašim zamestnávateľom. Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre MŠ, okrem iného, obsahuje vyhlásenie, že ani jeden z uvedených príznakov sa u dieťaťa nevyskytol za posledných 24 hodín:

–    telesná teplota 37 st. C a viac, alebo triaška

–    malátnosť, neprimeraná únava

–    začervenané, zapálené oči s výtokom

–    upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom

–    hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha)

–    bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch - suchý dusivý kašeľ 

–    vlhký produktívny kašeľ - vracanie - náhla strata chuti a čuchu

–    riedka stolica niekoľkokrát denne

–    novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži

–    iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest.

 

-  V prípade, ak zamestnanec pri rannom filtri nezachytí žiadny príznak. ale príznak sa u dieťaťa objaví počas dňa, bude o tom informovať pedagogický zamestnanec zákonného zástupcu telefonicky, aby si bezodkladne vyzdvihol dieťa z MŠ. 

-  Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

-  Osoby mladšie ako 18 rokov, nemôžu odovzdávať ráno deti do MŠ, nakoľko nie sú právne zodpovedné.  Pri preberaní dieťaťa  z MŠ maloletou osobou ( nie mladšou ako 10 rokov) odovzdá zákonný zástupca plnomocenstvo na preberanie dieťaťa osobou, ktorá žije v spoločnej domácnosti  

-  V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy.

-  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

-  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do areálu materskej školy.

4. Organizácia predrimárneho vzdelávania:

-  V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli MŠ, alebo mimo neho, podľa podmienok MŠ.

-  Pri pobyte v interiéri a v exteriéri deti a pedagogickí zamestnanci nemusia nosiť rúška.

-  Pedagogickí zamestnanci sa riadne pripravujú na pravidelnú výchovno – vzdelávaciu činnosť,

v závislosti od počasia bude realizovaná v školskej záhrade na vymedzenom úseku a  bude skrátená ( v závislosti od individuálnych podmienok a uváženia PZ na 20 min.) Zamestnanci  zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu.

-  Priestor školského dvora bude vymedzený pre každú skupinu zvlášť, skupiny obmieňať.

-  Na osobnú hygienu počas pobytu vonku sa používajú najmä sociálne zariadenia pri triedach.

-  Nosiť z domu vlastné hračky a vlastné fľaše na pitie nie je povolené do konca júna 2020.

-  Počas pobytu detí v exteriéri ( v školskej záhrade) bude zabezpečený pitný režim detí s dodržaním hygienických zásad.

-  Textilné uteráky nie sú povolené do konca júna 2020. Používať sa budú hygienické jednorazové papierové utierky, ktoré po použití deti odhodia do osobitnej nádoby, pravidelne likvidovať.

-  PZ bude zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode zvonku – umývanie rúk s mydlom 20 sekúnd.

-  Deti v triede predškolákov absolvujú povinný odpočinok na lôžku do 13.30hod. , mladšie deti do 14.15 hod. Olovrant bude od 14.30 hod. do 14.40 hod.  Pred odpočinkom sa dostatočne vyvetrajú a dezinfikujú priestory herní a spálne.  Výmena posteľnej bielizne bude každý bežným spôsobom.

-  Odpoludňajšie aktivity budú organizované v exteriéri. PZ je povinný všetky osobné veci detí vziať zo sebou, aby sa zamedzilo vstupu zákonných zástupcom do budovy školy.

-  Materská škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – rozlúčky s deťmi, besiedky, rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb; v nevyhnutnom prípade realizuje podujatie len na úrovni skupiny a bez prítomnosti zákonných zástupcov a iných osôb, nepracujúcich v materskej škole.

5. Prevádzka MŠ počas letných prázdnin v školskom roku 2019/2020:

-  Prevádzka MŠ bude zabezpečená od 01.07.2020 do 31.07.2020

-  MŠ v mesiaci august bude zatvorená z dôvodu prebiehajúcej celkovej dezinfekcie a hygieny exteriéru a interiéru.

-  Deti, ktoré majú povolenú dochádzku v júni 2020, budú mať automaticky umožnenú dochádzku v júli 2020, ak nenastane iná situácia u nich, alebo zákonných zástupcov, ktorá by mohla ohroziť zdravie detí a zamestnancov školy.

-  Kritéria na prijatie ostatných detí budú zverejnené hneď po vydaní rozhodnutia ministra školstva.

 Vypracovala: Júlia Hodoňová, riaditeľka školy


Vytvorené: 29. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 5. 2020 11:37
Autor: Správca Webu