Navigácia

Obsah

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v špecializácií: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

Typ: ostatné
erbMesto Tisovec nadväzuje na predložený projektový zámer, ktorým sa plánuje zapojiť do vyhlásenej výzvy na realizáciu projektov, ktoré majú prispieť k budovaniu centier integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v špecializácií: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

 

 

Mesto Tisovec pripravuje Žiadosť o NFP v rámci výzvy: IROP-PO2-SC212-2020-58 vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky

Operačný program:  Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os:  2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:  2.1 – Investície do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na komunitné.

Špecifický cieľ: 2.1.2 – Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti.

Fond:  Európsky fond regionálneho rozvoja – EFRR

Názov projektu:   Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec

Stručný popis projektu:   Cieľom projektu je rekonštrukcia vnútorných a vonkajších priestorov existujúceho objektu na Francisciho ulici so súpisným číslom 818, ktoré bude v budúcnosti slúžiť ako centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „CIZS“). Rekonštruovaný objekt je vo vlastníctve mesta Tisovec. Realizáciou projektu mesto plánuje vytvoriť CIZS, v ktorom bude dostupná všeobecná a špecializovaná zdravotná starostlivosť (všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a mládež, lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť, lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo). V rámci realizácie projektu plánujeme integrovať do CIZS liečebnú rehabilitáciu. Prínosom projektu pre mesto a jeho občanov bude integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti na jedno miesto, nakoľko v súčasnosti sa ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje na dvoch miestach. Súčasné priestory, v ktorých sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť sú v nevyhovujúcom stave. Výsledkom projektu bude skvalitnenie priestorových podmienok, nielen pre ošetrujúcich lekárov a ich personál, ale aj pre pacientov.

Pri predložení Projektového zámeru v rámci výzvy: IROP-PO2-SC212-PZ-2019-13 vyhlásenej Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, na základe Zápisnice z pracovného stretnutia zo dňa 11.12.2019 k projektovému zámeru „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tisovec“, sa do projektu zapojili lekári z oblastí: všeobecná ambulantná starostlivosť pre dospelých, všeobecná ambulantná starostlivosť pre deti a mládež, lekár poskytujúci špecializovanú zubno-lekársku ambulantnú starostlivosť, lekár poskytujúci špecializovanú ambulantnú starostlivosť v odbore gynekológia-pôrodníctvo. Neobsadenou pozíciou zostala špecializácia: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Z tohto dôvodu hľadáme lekárov – špecialistov v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu a následne po schválení Žiadosti o nenávratný finančný príspevok poskytovať svoje služby v rámci modernizovanej zdravotníckej infraštruktúry – novovzniknutého centra integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS).

V prípade záujmu, resp. získania bližších a konkrétnejších informácií kontaktujte:

Ing. Tibor Tokár – prednosta mestského úradu v Tisovci
telefonický kontakt: 0911 942 421
e-mailová adresa: tibor.tokar@tisovec.com

Lekári – špecialisti v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu, potvrdia svoju účasť na pracovnom stretnutí telefonicky, alebo e-mailom, ktoré sa uskutoční dňa 25.11.2020 o 13:00 hod. v kancelárii primátorky mesta.

 

Ing. Irena Milecová
primátorka mesta

 

Oznámenie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Príloha

Vytvorené: 12. 1. 2021
Posledná aktualizácia: 12. 1. 2021 22:49
Autor: Ing. Tibor Tokár