Navigácia

Obsah

Oáza poznania a spolupráce

Typ: ostatné
Oáza poznania a spolupráce 1Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlásila v apríli 2017 I. ročník grantového programu Inovatívna základná škola 2017. Táto nadácia dlhodobo podporuje finančné vzdelávanie na Slovensku a rovnako je tiež podporovateľom rôznych inovatívnych metód formálneho vyučovania v základných školách, ich využitia v praxi a samotné vzdelávanie učiteľov.

Pani riaditeľka PaedDr. K. Dominiková videla v zapojení sa do tohto programu možnosť vytvoriť v areáli školy miesto, kde budú prebiehať vyučovacie hodiny a aj rôzne iné aktivity mimo vyučovania v priamom kontakte s prírodou a pomôcť deťom vytvoriť puto, lásku a úctu k prírode.

A tak sme vypracovali projekt s názvom Oáza poznania a spolupráce, v ktorom sme sa zamerali na environmentálne aktivity na školskom dvore – v oáze poznania a spolupráce, v ekotriede s priľahlými skalkami určenými pre výsadbu a pestovanie kvetov, liečivých rastlín a rôznych bylín. Snažili sme sa vytvoriť podnetné a motivačné prostredie, ktoré by bolo bezprostredne späté s prírodou a so životným prostredím detí. Chceli sme, aby sa stala miestom poznávania, experimentovania a skúmania, miestom, kde v priamom kontakte s prírodou ju budú môcť deti hlbšie a intenzívnejšie precítiť a prostredníctvom svojich zmyslov nájdu cesty k jej lepšiemu porozumeniu.

Prostredníctvom nášho projektu sme chceli deťom ponúknuť možnosť aspoň na chvíľu sa odpútať od všetkých výdobytkov vedy a techniky a vrátiť sa do prírody aj v našej oáze, kde by prebiehali vyučovacie hodiny aj rôzne aktivity mimo vyučovania. Časť areálu našej školy, ktorý mal minimálne využitie, sa nám podarilo premeniť na ekotriedu, kde budú prebiehať aktivity s prvkami moderného inovatívneho vzdelávania.

Za cieľ projektu sme si určili pritiahnuť deti prostredníctvom aktivít k objavovaniu krás prírody, ale aj samého seba, využívaním tzv. exploratívnej hry, v ktorej sa dieťa chová ako bádateľ, skúša realitu dotýkaním, hladením, počúvaním a voňaním, zvýšiť citlivosť detského zmyslového vnímania, a tým vlastne obohatiť plnohodnotné prežívanie jeho života. Chceli sme deťom ponúknuť taktiež aktivity, ktoré rozvíjajú spoluprácu, sociálne vzťahy a vzájomnú komunikáciu.

Naším zámerom bolo tiež pomôcť deťom vytvoriť puto, lásku a úctu k prírode a aj takýmto spôsobom u nich formovať city, lásku a empatiu. Keď chceme u mladých ľudí vytvoriť trvalý pozitívny vzťah k prírode, potom musíme uviesť do vyučovacieho procesu veselé a hravé momenty. Ak dieťa objaví nejakú skúsenosť samo, pri vlastnej činnosti, zažije pritom emocionálnu skúsenosť a je si výsledkom tohto objavu a poznania omnoho istejšie. To pôsobí priaznivo na stabilizovanie dlhodobého zachovania a vzťahu k naučenému. Tým, že deťom poskytneme možnosť samostatne pozorovať, vyhľadávať, objavovať a získavať skúsenosti, učiť sa pozorovať pri vyučovaní v prírode určitý objekt, uľahčíme im pochopiť vzájomné súvislosti a zapamätať si ich.

S radosťou sme prijali správu, že náš projekt Oáza poznania a spolupráce bol vybratý medzi 24 najlepších v grantovom programe Slovenskej sporiteľne, získali sme finančnú podporu a mohli sme sa pustiť do práce. V určenej časti areálu našej školy začala rásť ekotrieda – učebňa v prírode, pocitový chodník, bylinková špirála a hmyzí domček, motýlí záhon a kvetinová skalka. Zmenu zaregistrovali s potešením nielen žiaci, ale aj rodičia, ktorým sa zmena prostredia veľmi páči. Ekotrieda bude slúžiť na organizovanie aktivít zameraných na prírodu a život v nej, na priame vyučovanie predmetov ako napr. prvouka, prírodoveda ale aj iných, prostredníctvom zážitkového vyučovania. Zároveň bude miestom spoločných stretnutí detí, rodičov a učiteľov pri rôznych aktivitách mimo vyučovania.

V rámci projektu sme zorganizovali exkurziu do vzdelávacieho centra v Slatinke, kde deti pod dohľadom odborných pracovníkov s úžasom spoznali, že aj pod hladinou našich vodných tokov prebieha čulý a zaujímavý život, keď v riečke Slatinka vlastnoručne „nalovili“ živý materiál a potom určovali totožnosť jednotlivých zástupcov vodných hmyzu, pozreli si zaujímavý film o živote vo vode a na brehu a zahrali sa náučnú hru, v ktorej sa naučili mnoho o vodných živočíchoch.

V rámci projektu pokračovali aktivity na I. stupni ZŠ a v špeciálnych triedach na témy: Motýlí týždeň, Včelie kráľovstvo, Chrobačí album, Naši malí spolubývajúci, Zázračné bylinky, Mravenčia práca, Chrobačia olympiáda, Kamaráti v núdzi, v ktorých sa deti zábavnou formou dozvedali o svete hmyzu, maľovali, cvičili a pripravovali na jar, keď budú môcť svoje vedomosti využiť priamo v ekotriede, pri práci s bylinkami vysadenými v špirále, či kvetinami v motýľom záhone... 

Skutočným zážitkom bolo najmä zábavné a poučné popoludnie pre deti a rodičov, kde museli všetci plniť disciplíny na motívy zo života chrobáčikov: lykožrút - vŕtanie a preliezanie chodbičkami (tunelom), lienka - preteky v chytaní vošiek (balónikov), roháč - súboje na pni (lavičke), kováčiky - obratnosť (kotrmelce), mravce – využitie zmyslov (hádanie materiálu v pocitovom chodníku), húsenica – spolupráca (nosenie lavičky) a lúčny koník – šikovnosť (hádzanie a chytanie lopty pomocou deky). Po úspešnom zvládnutí všetkých disciplín sa súťažiaci občerstvili (záujmu sa tešili bylinkové čajíky) a pripravili na záverečnú úlohu, aby spoločne vytvorili nápis z listov – EKOTRIEDA.

9. novembra 2017 sa uskutoční slávnostný karneval pre deti, ktorý je zvláštny tým, že vstupenkou naň sú masky, ktorých originály môžeme nájsť v prírode: zvieratká, rastlinky, neživá príroda a pod. Karneval bude záverečnou bodkou za týmto úspešným projektom, ktorý bol podľa svojho názvu – Oáza poznania a spolupráce - naozaj plný spolupráce ľudí, ktorí na ňom pracovali a poznania, že keď sa spojí nadšenie, ochota a obetavosť, dokážu spolu aj nemožné.

Našu oázu pokoja a spolupráce chceme zveľaďovať aj naďalej a postupne realizovať ďalšie nápady, napr. altánok, včelí záhon, zväčšiť jazierko, landart, napájadlá pre vtáčiky, živé stavby a pod. Budeme sa snažiť organizovať ďalšie zaujímavé aktivity pre žiakov s prírodovedným zameraním (lesná pedagogika), pozývať do ekotriedy zaujímavých hostí (výstava dravcov), a samozrejme využívať ekotriedu na priame vyučovanie viacerých predmetov aj spoluprácu s rodičmi mimo vyučovania a pod.

Náš projekt by sme nemohli uskutočniť bez obrovskej pomoci Mestských lesov Tisovec, ktorým ďakujeme za dodanie dreva a vyhotovenie stolov a stoličiek v ekotriede, za materiál na zhotovenie pocitového chodníka, za ochotu riešiť s nami akýkoľvek vzniknutý problém a za milé povzbudzujúce slová.

Ďalšími našimi pomocníkmi v projekte boli : p. Ján Kostka – ktorý nám pomáhal s dovozom tují, materiálom na výplň pocitového chodníka, so zhotovením informačných tabuliek, Agrospol Hradová, s.r.o. – ktorý zabezpečil dovoz zeminy na vyrovnanie terénu a sadenie, Rokos Trade , s.r.o - ktorý nám pomohol s výkopovými prácami, p. Zuzana Vrábľová poskytla materiál na zhotovenie bylinkovej špirály, p. Krekáň – pomoc pri objednávke tabule do ekotriedy a pomôcok na edukačné aktivity, Mestský úrad –pomoc pri dovoze materiálu a v neposlednom rade mnoho dobrovoľníkov z radov pedagógov a ich rodinných príslušníkov, zamestnancov školy a samotných žiakov, ktorým je projekt venovaný. Všetkým patrí naša veľká vďaka.

Mgr. Ľ. Goldschűtterová, Mgr. J. Ťažká


Vytvorené: 30. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správca Webu