Navigácia

Obsah

INFORMÁCIA o vyhlásení voľby člena Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Typ: ostatné
INFORMÁCIA o vyhlásení voľby člena Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci 1 INFORMÁCIA
o vyhlásení voľby člena Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci

Mesto Tisovec v zmysle Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tisovci č. 291/2024, zo dňa 27. marca 2024, informuje občanov Tisovca, že Mestské zastupiteľstvo v Tisovci (ďalej len „MsZ“) podľa Čl. 5 ods. 5. s poukazom na Čl. 5 ods. 4. Organizačného a rokovacieho poriadku komisií Mestského zastupiteľstva v Tisovci (ďalej len „Poriadok“)  v y h l á s i l o  voľbu jedného člena Komisie kultúry a športu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci (ďalej len „Komisia“) z radov verejnosti, pričom kandidáti sa o členstvo v Komisii môžu uchádzať formou osobného návrhu (prihlášky), ktorý doručia zriaďovateľovi.

  • podmienky členstva v Komisii podľa Čl. 5 ods. 1., ods. 2 Poriadku:

 

- členom Komisie sa môže stať každý občan s trvalým pobytom v meste Tisovec, ktorý dovŕšil 18. rok fyzického veku a je bez obmedzení spôsobilý na právne úkony,

 

- členom komisie nemôže byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ, štatutárny orgán/konateľ a spoločník právnickej osoby, voči ktorej mesto Tisovec a jeho organizácie alebo spoločnosti s majetkovou účasťou mesta Tisovec, ku dňu predchádzajúcemu dňu volieb do Komisie, evidujú pohľadávky po lehote splatnosti, daňové alebo nedaňové nedoplatky,

 

  • termín na doručovanie návrhov (prihlášok) kandidátov na členstvo v Komisii: do 17. apríla 2024,

 

  • doručovacia adresa pre návrhy (prihlášky) kandidátov: Mesto Tisovec, Mestské zastupiteľstvo, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec alebo mailom: mesto@tisovec.com

 

  • termín voľby člena Komisie: v zmysle ustanovení Čl. 5, ods. 5. písm. c) Poriadku: najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva po termíne na podávanie návrhov (prihlášok),

 

  • spôsob voľby člena Komisie: tajná voľba,

 

  • predpokladaný začiatok výkonu funkcie člena Komisie: 1. máj 2024

 

            Bc. Ján Vengrín, MBA

  primátor

 v. r.   


Vytvorené: 3. 4. 2024
Posledná aktualizácia: 3. 4. 2024 12:13
Autor: Správca Webu