Navigácia

Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste – MŠ Tisovec

Typ: ostatné
erbMesto Tisovec informuje o voľnom jednom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca – hlavná kuchárka/hlavný kuchár v Materskej škole Tisovec.

Mesto Tisovec, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa, 980 61 Tisovec, ako zriaďovateľ Materskej školy Tisovec, so sídlom Daxnerova 1085/86, 980 61 Tisovec, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, informuje o voľnom pracovnom mieste nepedagogického zamestnanca – hlavná kuchárka/hlavný kuchár.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke označenej heslom „MŠ Tisovec - HK“.

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 24.08.2021 (rozhodujúci je dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu). Na žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude mesto Tisovec prihliadať. Pracovné pohovory s uchádzačmi, ktorí predložia žiadosti o prijatie do zamestnania, sa uskutočnia dňa 27.08.2021 od 11:00 hod. v zasadačke mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.09.2021

Trvanie pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2022 s možnosťou jeho predĺženia

Rozsah pracovného úväzku: 100%

Predpokladaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania;
 • životopis uchádzača;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony;
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (pri vybranom uchádzačovi sa bezúhonnosť overí cez portál oversi.gov.sk pred podpísaním pracovnej zmluvy);
 • súhlas so spracovaním osobných údajov (príloha oznámenia);
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval;
 • kópia dokladu o odbornej spôsobilosti na prácu s potravinami vydaný RÚVZ výhodou (nie je podmienkou).

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti – hlavná kuchárka/hlavný kuchár:

 • kvalifikačné predpoklady
  • stredné vzdelanie;
 • bezúhonnosť;
 • zdravotná spôsobilosť;
 • odborná spôsobilosť na prácu s potravinami vydaná RÚVZ výhodou (nie je podmienkou).

 

Miestom výkonu práce je Materská škola Tisovec, so sídlom Daxnerova 1085/86, 980 61 Tisovec.

 

UPOZORNENIE:

Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Mesto Tisovec rozhodne o obsadení voľných pracovných miest na základe pracovných pohovorov a posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností, na výkon pracovnej činnosti – hlavná kuchárka/hlavný kuchár.

 

Príloha

Informácia o voľnom pracovnom mieste


Príloha

Vytvorené: 2. 8. 2021
Posledná aktualizácia: 2. 8. 2021 11:41
Autor: