Navigácia

Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Typ: Oznamy
Informácia o voľnom pracovnom mieste 1Mesto Tisovec informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov – učiteľ/ka materskej školy.

Mesto Tisovec, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa, 980 61 Tisovec, ako zriaďovateľ Materskej školy Tisovec, so sídlom Daxnerova 1085, 980 61 Tisovec, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a podľa § 84 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, informuje o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov – učiteľ/ka materskej školy.

 

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu Mestského úradu v Tisovci, so sídlom Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec. Žiadosť musí byť doručená v zalepenej obálke označenej heslom „MŠ Tisovec“.

 

Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 19.08.2020 (rozhodujúci je dátum odoslania žiadosti na poštovú prepravu). Na žiadosti doručené po stanovenom termíne nebude mesto Tisovec prihliadať.

 

Predpokladaný nástup do zamestnania: 01.09.2020

Trvanie pracovného pomeru: pracovný pomer na dobu určitú – počas zastupovania materskej a rodičovskej dovolenky

Rozsah pracovného úväzku: 100%

Predpokladaná hrubá mzda: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 338/2019 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

 

Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamestnania:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania;
 • životopis uchádzača;
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní;
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony;
 • čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti;
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (potvrdenie žiadosti bezúhonnosť cez portál crvinfo, alebo cez Okresný úrad - odbor školstva doloží vybratý uchádzač pred podpísaním pracovnej zmluvy;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnotenia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými v minulosti spolupracoval.

 

Predpoklady na výkon pracovnej činnosti – učiteľ materskej školy:

 • kvalifikačné predpoklady
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, alebo úplné stredné odborné vzdelanie v študijných odboroch, alebo študijných programoch v súlade s § 9 - kvalifikačné predpoklady zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŠVV a Š SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, časť I. Učiteľ materskej školy - kvalifikačné predpoklady;
 • bezúhonnosť;
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka.

 

Miestom výkonu práce je Materská škola Tisovec, so sídlom Daxnerova 1085, 980 61 Tisovec.

 

UPOZORNENIE:

Nejde o výberové konanie v zmysle zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.

Mesto Tisovec rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalostí a schopností na výkon pracovnej činnosti – učiteľ materskej školy.

 

 

 Mgr. Irena Milecová

 

 primátorka mesta


Príloha

Vytvorené: 23. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 7. 2020 08:21
Autor: Správca Webu