Navigácia

Obsah

Matrika

MATRIKA

 

Matrika je štátna evidencia o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území Slovenskej republiky, a štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli v cudzine.

 

Do matriky sa zapisujú údaje o narodení, uzavretí manželstva a úmrtí a údaje o iných skutočnostiach rozhodujúcich pre zistenie alebo overenie osobného stavu, najmä údaje o osvojení, určení rodičovstva a o rozvode manželstva. Predmetom zápisu do nej sú matričné udalosti, ktoré nastali na území Slovenskej republiky a v cudzine, ak ide o štátneho občana Slovenskej republiky.

Matriku tvorí kniha narodení, kniha manželstiev a kniha úmrtí. Matrika je verejná listina. Verejnými listinami sú aj rodný list, sobášny list a úmrtný list, potvrdenia vyhotovené o údajoch zapísaných v matrike a doslovné výpisy z matrík.

 

Mesto Tisovec – Matričný úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku vedenia matrík od 1.1.2002.

Do matričného obvodu okrem Mesta Tisovec patrí aj mestská časť Rimavská Píla.

Matričný úrad prijíma ústne a písomné žiadosti obyvateľov patriacich do matričného obvodu. Zároveň spracúva, zapisuje a vydáva doklady o všetkých matričných udalostiach, ktoré nastali v matričnom obvode bez ohľadu na trvalý pobyt osoby, ktorej sa daná matričná udalosť týka.

 

 

OSOBITNÁ MATRIKA

 

Do osobitnej matriky sa zapisujú narodenie, uzavretie manželstva a úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastali na:

  • území cudzieho štátu,

  • zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte,

  • lodi alebo v lietadle mimo územia SR,

  • území nepatriacom žiadnemu štátu,

Zápis podľa predchádzajúceho odseku sa vykoná na základe oznámenia. K oznámeniu musia byť priložené doklady potrebné na vykonanie zápisu v osobitnej matrike. Oznámenie možno urobiť na

  • zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v cudzom štáte,

  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode má občan trvalý pobyt,

  • matričnom úrade, v ktorého územnom obvode mal občan posledný trvalý pobyt, alebo

  • ktoromkoľvek matričnom úrade, ak občan nemal na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.

Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR.

 

  KONTAKT:

Mesto Tisovec - Matričný úrad

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

Denisa Mániová, matrikárka

Tel. č.: 047/5603812, 0902/255662

E-mail: denisa.maniova@tisovec.com

 

 

V prípade týchto udalostí, ktoré nastanú v katastri mesta Tisovec a časti Rimavská Píla, je potrebné osobne kontaktovať matričný úrad v Tisovci – matrikárku p. Boženu Brádňanovú, t.č. 047/5603812.

Ostatné matričné záležitosti sa vybavujú priamo na matrike.