Navigácia

Obsah

Daň z nehnuteľností

Daňová povinnosť  vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom (ďalej len „vlastník“) nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane. Priznanie k dani z nehnuteľnosti sa podáva do 31.januára príslušného roka

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením a dedením, priznanie k dani z nehnuteľností je daňový subjekt povinný podať najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Ak zanikne daňová povinnosť k dani z nehnuteľnosti , daňovník, je povinný podať čiastkové priznanie k dani na tlačive: Priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

 

Zníženie dane z nehnuteľnosti
Mesto Tisovec znižuje daň z nehnuteľností zo stavieb a bytov na bývanie o 25 % fyzickým osobám starším ako 62 rokov a občanom s preukazom ŤZP, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

Daň z  nehnuteľností – sadzby na rok 2016

DAŇ Z POZEMKOV
     
  Hodnota pôdy €/m² Ročná sadzba dane  
ORNÁ PÔDA      
Tisovec 0,1078 0,65%  
Rimavská Píla 0,0803 0,65%  
TTP      
Tisovec 0,0179 0,65%  
Rimavská Píla 0,0232 0,65%  
ZÁHRADY      
Tisovec 1,85 0,85%  
Rimavská Píla 1,85 0,85%  
Lesné pozemnky 0,17 0,85%  
ZASTAVANÉ PLOCHY A NÁDVORIA      
Tisovec 1,85 0,85%  
Rimavská Píla 1,85 0,85%  
Stavebné pozemky 18,58 0,85%  
Ostatné plochy 1,85 0,85%  
       
DAŇ ZO STAVIEB
     
  Ročná sadzba dane €/m²    
DOMY A PRÍSLUŠENSTVO      
Tisovec 0,063    
Rimavská Píla 0,051    
Stavby poľnohospodárskej produkcie 0,111    
Rekreačné stavby, chaty 0,279    
Garáže 0,345    
Styvby priemyselné 0,610    
Stavby na podnikanie 1,500    
Ostatné stavby 0,345    
príplatok za podlažie 0,066    
       
       
DAŇ Z BYTOV
     
  Ročná sadzba dane €/m²    
Byty vrátane príslušenstva 0,080    
Nebytové priestory 0,075