Navigácia

Obsah

Späť

Návrh Zásad hospodárenia s majetkom mesta

Návrh

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 17.06.2022 je na úradnej tabuli a web. stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

Návrh

Zásad hospodárenia

s majetkom mesta

 

V zmysle §6 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota počas, ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to:

- písomne na adresu: Mesto Tisovec

                                       Nám. Dr. V. Clementisa 1

                                       980 61  Tisovec

 

- elektronicky:  eva.kucerakova@tisovec.com

 

- ústne: do zápisnice na mestskom úrade

 

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 28.06.2022 na Mestskom úrade v Tisovci.

 

   Ing. Eva Kučeráková

prednostka MsÚ Tisovec

Zasady_hospodarenia_2022.pdf (162.19 kB)

Vyvesené: 17. 6. 2022

Dátum zvesenia: 17. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť