Navigácia

Obsah

Späť

Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MESTO TI

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27.07.2022 je na úradnej tabuli a web. stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený Návrh VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019

OZNAM

 

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 27.07.2022 je na úradnej tabuli a web. stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §6 ods. 3 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

Návrh

VZN č. 2/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2019

o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MESTO TISOVEC

 

V zmysle §6 ods. 4 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej 10-dňová lehota počas, ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to:

- písomne na adresu: Mesto Tisovec

                                       Nám. Dr. V. Clementisa 1

                                       980 61  Tisovec

 

- elektronicky:  eva.kucerakova@tisovec.com

 

- ústne: do zápisnice na mestskom úrade

 

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 11.08.2022 na Mestskom úrade v Tisovci.

 

   Ing. Eva Kučeráková

prednostka MsÚ Tisovec

VZN č. 2-2022 - návrh.pdf

Vyvesené: 28. 7. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť