KOMUNITNÉ CENTRUM

kc

Komunitné centrum Rimavská Píla

Adresa:  Vansovej č. 3/5, 980 61 Tisovec, mestská časť Rimavská Píla
Kontaktný telefón: 0911 372 979
E-mail: kcrimpila@gmail.com

Pracovníci:
1. Mgr. Veronika Cibuliaková – odborný manažér KC
2. Bc. Iveta Rukavicová – komunitný pracovník KC
3. Iveta Raffayová – pracovník KC

Prevádzkové hodiny: 
Pondelok – Piatok 07:30 – 15:30

Stručná charakteristika:

Komunitné centrum vzniklo vďaka národnému projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Od augusta 2023 funguje vďaka národnému projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - Spolu pre Komunity", ktorý realizuje Implementačná agentúra MPSVaR SR. Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre sa riadi zákonom o sociálnych službách.

V komunitnom centre sa poskytujú sociálne služby, vykonávajú aktivity a zabezpečujú činnosti v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

Cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým jej obyvateľom na komunitnej ale aj individuálnej báze, a to nie len tým, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho vylúčenia a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Taktiež jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou komunitno - občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva.

Čo ponúkame:

  • Základné sociálne poradenstvo
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • Skupinové aktivity
    • pomoc pri príprave na školské vyučovanie
    • preventívne aktivity
    • záujmovú činnosť

Plán Komunitného centra

122

Spolu pre komunity

Spolu pre komunity

Dátum: 10. 6. 2024

Komunitné centrum od augusta 2023 pokračuje ďalej vo svojej činnosti vďaka národnému projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - Spolu pre Komunity", ktorý realizuje MPSVaR SR. Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre sa riadi zákonom o sociálnych službách.

Zhodnotenie činnosti Komunitného centra na Rimavskej Píle počas trvania projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza.

Zhodnotenie činnosti Komunitného centra na Rimavskej Píle počas trvania projektu Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza.

Dátum: 8. 8. 2023

Komunitné centrum na Rimavskej Píle začalo svoju činnosť 1.apríla 2021 a pracujú v ňom traja pracovníci. Začiatky neboli jednoduché, pretože v tom období boli platné protipandemické opatrenia a spoznávanie a mapovanie potrieb komunity v plnom rozsahu mohlo začať až po ich uvoľnení.

Deň detí

Deň detí

Dátum: 31. 5. 2023

Pri príležitosti Dňa detí sa 30.5.2023 v KC stretli deti z MŠ Tisovec, MŠ Rimavská Píla a deti zo špeciálnych tried ZŠ Tisovec, aby sme spoločne strávili tento významný deň.

Deň Rómov

Deň Rómov

Dátum: 2. 5. 2023

V dňoch 8.- 12. apríla 1971 sa uskutočnil 1. svetový kongres Rómov (Romano kongreso lumiakro) vo Veľkej Británii. Bol vyvrcholením snahy rómskych aktivistov o predstavenie rómskych komunít, ich kultúry a života celosvetovej verejnosti. Medzinárodný deň Rómov sa koná na pamiatku tohto kongresu.

Deň Zeme

Deň Zeme

Dátum: 25. 4. 2023

V rámci dobrovoľníckych aktivít pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý sa v súčasnosti považuje za najväčšie enviromentálne hnutie na svete, sa aj klienti komunitného centra spolu s jeho pracovníkmi zapojili do vyčistenia osady na Hrbe a jej okolia od odpadkov.

Návšteva Gemersko-malohontského múzea

Návšteva Gemersko-malohontského múzea

Dátum: 3. 3. 2023

S deťmi a ich rodičmi sme počas jarných prázdnin navštívili Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, kde mohli spoznať históriu nášho regiónu.

Karneval

Karneval

Dátum: 24. 2. 2023

Fašiangy - najveselšie zvyky počas roka majú pôvod v predkresťanskom období a patria k zvykom spojeným s prelomom zimy a jari.

Vianoce v KC

Vianoce v KC

Dátum: 29. 12. 2022

Vianoce – čas pokoja, pohody, radosti a šťastia. Sú symbolom oddychu a zbližovania sa rodiny, priateľov a známych. Časom vďačnosti, lásky a spolupráce. Časom, kedy otvárame svoje srdcia a navzájom si pomáhame. Majú však aj svoj kresťanský rozmer, kedy si pripomíname príchod Ježiša na tento svet.

Sv. Mikuláš

Sv. Mikuláš

Dátum: 7. 12. 2022

Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa ti modlitbičku, zlož tú svoju plnú tašku, daj nám darov, svojich trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, veď ty strýčku Mikuláš, mnoho dobrých darov máš...

Aktivity v lete

Aktivity v lete

Dátum: 7. 10. 2022

Počas prázdninových mesiacov Komunitné centrum na Rimavskej Píle v spolupráci s Mestskou knižnicou A.H. Škultétyho sa zapojilo do obľúbeného Prečítaného leta, prostredníctvom ktorého sme sa snažili deťom sprostredkovať stretnutia s knihou.

Aktivity za druhý štvrťrok

Aktivity za druhý štvrťrok

Dátum: 11. 7. 2022

Školský rok sa skončil a začínajú prázdniny, žiaci v školách dostali ohodnotenie svojej práce a môžu si užívať dva mesiace prázdnin.

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí

Dátum: 6. 6. 2022

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje asi vo všetkých krajinách na svete. U nás je to 1. júna.

Deň Rómov

Deň Rómov

Dátum: 10. 5. 2022

8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov, ktorým sa oslavuje rómska kultúra, tradície, dejiny a rozširuje sa povedomie o problémoch, ktorým Rómovia čelia.

Prvý štvrťrok za nami

Prvý štvrťrok za nami

Dátum: 1. 4. 2022

Komunitné centrum pokračuje po uvoľnení protipandemických opatrení vo svojej činnosti poskytovaním individuálneho poradenstva a rôznymi skupinovými aktivitami, zameranými na pracovné poradenstvo, finančné poradenstvo, preventívne aktivity, prácu s deťmi.

Operácia Vianočné dieťa

Operácia Vianočné dieťa

Dátum: 1. 2. 2022

V spolupráci s organizáciou Samaritans Purse sme sa zúčastnili akcie Operácia vianočné dieťa, prostredníctvom ktorej sme priniesli vianočnú radosť deťom v núdzi odovzdaním krabice plnej darčekov a šírením evanjelia.

Halloween párty v komunitnom centre.

Halloween párty v komunitnom centre.

Dátum: 3. 11. 2021

Sviatok Halloween sa rozšíril do Európy začiatkom 90. rokov dvadsiateho storočia zo Spojených štátov, kam ho priniesli írski a škótski prisťahovalci, kde bol pôvodne pohanským sviatkom. V súčasnosti ide o sekulárny sviatok s karnevalovým charakterom.

Október - mesiac úcty k starším

Október - mesiac úcty k starším

Dátum: 29. 10. 2021

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

Za krajší Tisovec

Za krajší Tisovec

Dátum: 10. 9. 2021

Aj naše komunitné centrum sa dňa 9.9.2019 zúčastnilo celomestskej brigády “ Za krajší Tisovec”.

prečítané leto pokračuje

prečítané leto pokračuje

Dátum: 6. 8. 2021

O stopách, O jazerách, O jaskyniach.

Školský rok skončil, hurá prázdniny...

Školský rok skončil, hurá prázdniny...

Dátum: 13. 7. 2021

30. júna skončil školský rok, ktorý bol namáhavý pre učiteľov, žiakov a aj ich rodičov.

Prečítané leto

Dátum: 12. 7. 2021

Vďaka mestskej knižnici môžu deti v komunitnom centre prežiť "Prečítané leto".

Deň detí v Komunitnom centre Rimavská Píla

Deň detí v Komunitnom centre Rimavská Píla

Dátum: 8. 6. 2021

Aj v Komunitnom centre na Rimavskej Píle sme si vďaka uvoľneným opatreniam mohli tento deň pripomenúť a osláviť ho spolu s deťmi a ich rodičmi.