Realizované projekty do roku 2020

2022

Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec

Mesto Tisovec realizuje dopytovo- orientovaný projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY II V meste Tisovec Trvanie projektu: 12/2021 – 11/2023
Podpora opatrovateľskej služby II v meste Tisovec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 383,11 kB
Vložené: 20. 1. 2022

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Národný projekt NP PoP II_informačná tabuľa.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 740,2 kB
Vložené: 31. 1. 2022

2021

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Mesto Tisovec v rámci realizácie projektu s názvom: Občianska poriadková služba v meste Tisovec, kód projektu ITMS2014+: 312051S147, zverejňuje formulár príkladov dobrej praxe.
Formulár príkladov dobrej praxe_TISOVEC.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Vložené: 28. 6. 2021

Investícia do rekreačnej a turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie v meste Tisovec - Tančiareň

Cieľom projektu je vybudovanie „Dreveného altánku Šťavica – Tančiareň“. Jedná sa o drevený prístrešok pôdorysných rozmerov 15,61 m (dĺžka) x 10,13 m (šírka), výška max. je 5,68 m. Celkovým prínosom projektu je obnova štýlovej drevenej stavby a zároveň turisticko zaujímavého objektu, čím sa prispeje k výraznému oživeniu znevýhodnenej vidieckej oblasti - mesta Tisovec a k rozvoju vidieckeho cestovného ruchu.
Informačná tabuľa - projekt Tančiareň.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,29 kB
Vložené: 7. 9. 2021

Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec

Mesto Tisovec získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 12 825,00 € na realizáciu projektu: Názov: Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec Kód projektu v ITMS2014+: 310040BAD9 Operačný program: Kvalita životného prostredia Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra Celková výška oprávnených výdavkov: 13 500,00 € Schválená výška NFP: 12 825,00 € Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov: 675,00 € Dátum začatia projektu: 10/2021 Dátum ukončenia projektu: 12/2021 Cieľ projektu: Vypracovanie účelových energetických auditov verejných budov vo vlastníctve mesta Tisovec v rámci jediného energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (GES). Energetický audit bude vypracovaný pre 8 objektov vo vlastníctve mesta, a to kultúrny dom, materská škola (Rimavská Píla), mestský úrad, zdravotné stredisko, mestské kultúrne stredisko, materská škola, základná škola, Služby mesta Tisovec (Tisovec). Správa z energetického auditu bude počas doby udržateľnosti projektu uverejnená na webovom sídle mesta www.tisovec.com. Energetický audit verejných budov je základným energetickým dokumentom, na základe ktorého bude mesto Tisovec realizovať ďalšie aktivity smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti verejných budov a k napĺňaniu cieľov nízkouhlíkovej stratégie. Hlavná aktivita projektu je realizovaná dodávateľským spôsobom prostredníctvom služieb externého energetického audítora. Dodávateľom služby sa po ukončení verejného obstarávania stala spoločnosť MGU s.r.o., IČO: 444 732 14. Odkaz na webové sídlo RO: www.op-kzp.sk Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk Odkaz na webové sídlo ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk
Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec+plagát.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 54,87 MB
Vložené: 4. 3. 2022

Autobusové prístrešky Tisovec

Hlavným cieľom projektu je prepojenie vidieka a mesta, skvalitniť poskytovanie služieb obyvateľom a návštevníkom mesta v rámci prímestskej autobusovej dopravy.
Informačná tabuľa - Autobusové prístrešky Tisovec.jpg
Typ súboru: JPG obrázok, Velkosť: 602,01 kB
Vložené: 15. 10. 2021

2020

Modernizácia technického vybavenia Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec

CIEĽ PROJEKTU: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl AKTIVITY PROJEKTU: ● Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne, knižnice a IKT učebne ● Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pre potreby obstarania učební
TABULA.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 267,33 kB
Vložené: 7. 12. 2020

Požiarna zbrojnica v meste Tisovec

Výsledkom realizácie projektu je zrekonštruovaná budova, vybudovaná vstupná brána, sociálne zariadenia a šatňa, vymenené okenné výplne, oprava poškodených vnútorných stien, vymaľovanie priestorov. Mesto Tisovec realizáciou projektu vytvorilo zázemie pre členov nášho dobrovoľného hasičského zboru a súčasne sa vytvorili kvalitné podmienky pre ich činnosť. Priestory budú využívané členmi zboru na taktickú prípravu pri zdolávaní požiaru, ako aj pri predchádzaní a odstraňovaní škôd ďalšími živelnými pohromami.
Zaverecna sprava_internet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 557,45 kB
Vložené: 12. 11. 2020

Oznámenie o ukončení realizácie projektu

Oznámenie o ukončení realizácie projektu KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC
Oznamenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 403,3 kB
Vložené: 10. 11. 2020

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec

Ministerstvo vnútra v roku 2019 vyhlásilo Výzvu č. III. Prezídia Policajného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Podpora bola určená na projekty zamerané na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase. Žiadosť mesta Tisovec bola schválená a podporená sumou 13 822 Eur na realizáciu projektu s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec“. Projekt bol zameraný na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd prostredníctvom realizácie optického zvýraznenia priechodov trvalými dopravnými gombíkmi pre lepšiu viditeľnosť na priechodoch pre chodcov v rizikových úsekoch najfrekventovanejších komunikácií.
Zaverecna sprava_internet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 549,47 kB
Vložené: 16. 9. 2020

2019

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Mesto Tisovec v rámci realizácie projektu s názvom: Občianska poriadková služba v meste Tisovec, kód projektu ITMS2014+: 312051S147, zverejňuje publicitu projektu.
Tabula.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 397,07 kB
Vložené: 27. 1. 2020

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Mesto Tisovec v rámci realizácie projektu s názvom: Občianska poriadková služba v meste Tisovec, kód projektu ITMS2014+: 312051S147, zverejňuje formulár príkladov dobrej praxe.
Formular prikladov dobrej praxe_a).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,47 kB
Vložené: 27. 1. 2020

Tisovec – rekonštrukcia radnice Nám. Dr. V. Clementisa 1 – aktualizácia projektovej dokumentácie

Regionálny príspevok bol použitý na aktualizáciu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre rekonštrukciu historickej budovy Radnice – národnej kultúrnej pamiatky, v ktorej sídli Mestský úrad a múzeum mesta. Aktualizácia projektovej dokumentácie bola potrebná z dôvodu nevyhnutnosti jej úpravy, vzhľadom na súčasný stav budovy, ako aj prispôsobenia na aktuálne potreby, platné technické a technologické štandardy a trhové ceny.
Zaverecna sprava_internet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,48 kB
Vložené: 18. 11. 2019

Podpora predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Rimavská Píla, v oblasti rozvoja pohybových zručností

V roku 2018 mesto Tisovec predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V mesiaci december bola mestu doručená informácia o schválení predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 5 000 Eur. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektu s názvom: „Podpora predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Rimavská Píla, v oblasti rozvoja pohybových zručností. Víziou projektu je zatraktívnenie predprimárneho vzdelávania pre rómsku komunitu, ako aj vytvorenie podmienok pre podporu zdravia.
Zaverecna sprava_internet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 564,93 kB
Vložené: 5. 9. 2019

Zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov

Realizáciou projektu sa nám podarilo zabezpečiť zvýraznenie existujúceho priechodu pre chodcov prostredníctvom vybraných dopravných zariadení. V rámci projektu bolo nainštalované nasledovné dopravné zariadenie: IPPCH s použitím dopravných LED gombíkov (Z 7c). Inteligentný priechod pre chodcov bol osadený na existujúcom priechode pre chodcov na ul. Daxnerovej, cesta I. triedy, CK č. 72, mesto Tisovec. Realizovaným projektom sme splnili jeho hlavný cieľ, a to zvýšenie dopravnej bezpečnosti na ceste triedy I/72 v intraviláne Mesta Tisovec, najmä v blízkosti Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec.
Zaverecna sprava_internet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 559,29 kB
Vložené: 16. 9. 2020

Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec

Publicita projektu
publicita_Tisovec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 319,61 kB
Vložené: 9. 4. 2019

Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec

Výsledkom danej aktivity (realizácie projektu) je zabezpečenie opatrovateľskej služby pre klientov prostredníctvom 5 opatrovateliek/opatrovateľov. Merateľným výsledkom projektu je Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí – 4,53 (tzn. celkový rozsah úväzkov 5 opatrovateľov je 4,53). Hlavná aktivita projektu sa realizuje 26 mesiacov a to v termíne od 03/2019 do 04/2021. Celkové oprávnené výdavky projektu: 67 183,48 EUR Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 67 183,48 EUR
Formulár dobrej praxe ESF a) Tisovec.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,44 kB
Vložené: 9. 4. 2019

2017

Záverečná správa Nadácia Allianz - Nové náradie pre detské zdravie

Zaverecna sprava_NadaciaAllianz.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 759,69 kB
Vložené: 8. 11. 2017

2016

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

zaverecna sprava_telocvicna_zs.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 528,04 kB
Vložené: 5. 6. 2017

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

národný_projekt_terénna_sociálna_práca_v_obciach_i.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 592,08 kB
Vložené: 5. 6. 2017
Zobrazené 1-20 z 26