Navigácia

Obsah

 Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce    

nptsp

Národný projekt Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako „NP TSP II“) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Projekt nadväzuje na národný projekt Terénna sociálna práca v obciach realizovaný v rokoch 2012 až 2015 a Terénna sociálna práca v obciach I, realizovaný v rokoch 2015 až 2019.

Zapojením sa do NP TSP II mesto Tisovec ako spolupracujúci subjekt získal koordinačnú a metodickú podporu zo strany IA MPSVR SR.

Cieľom terénnej sociálnej práce je sprístupniť občanom žijúcim v rôznych sociálnych podmienkach existujúce spoločenské zdroje, umožniť im participáciu na rozhodovacích procesoch v spoločnosti a podporovať žiť kvalitnejší, dôstojný život.

Terénna sociálne práca je zameraná na prevenciu sociálneho vylúčenia alebo jeho prehlbovania, na uľahčovania života, zmierňovanie dopadov zlej sociálnej situácie: chudoby a sociálneho vylúčenia.

Cieľ je napĺňaný prostredníctvom terénnych sociálnych pracovníkov, terénnych pracovníkov a odborných pracovníkov, ktorí  sú zamestnancami spolupracujúcich obcí a MVO a metodicky sú koordinovaní regionálnymi koordinátormi IA MPSVR SR.

  Zmluva o spolupráci číslo N20200127030.

•          Začiatok realizácie NP TSP II: september 2019

•          Ukončenie realizácie NP TSP II: marec 2023

 

Terénnu prácu v súčasnosti zabezpečujú títo zamestnanci/zamestnankyne nášho mesta:

Terénna sociálna pracovníčka/pracovník:                   Mgr. Irena Vetráková

Terénna pracovníčka/pracovník                                     Renata Huľuková  

E- mailový kontakt:                                                           tsptisovec@gmail.com 

Telefonický kontakt:                                                          0911/878 601

Adresa kancelárie:                                                              Mestský úrad v Tisovci

                                                                                               Nám. Dr. V. Clementisa 1/1

                                                                                               980 61 Tisovec