Obsah

Spolu pre komunity

Typ: ostatné
Spolu pre komunity Komunitné centrum od augusta 2023 pokračuje ďalej vo svojej činnosti vďaka národnému projektu "Terénna sociálna práca a komunitné centrá - Spolu pre Komunity", ktorý realizuje MPSVaR SR. Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre sa riadi zákonom o sociálnych službách.

Ku poskytovaním činnostiam v komunitnom centre pribudla komunitná práca. Jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou komunitno - občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva, týka sa rozvoja komunity, teda potrieb a problémov, ktoré presahujú jednotlivca alebo rodinu. Môže priniesť pozitívnu a obyvateľmi žiadanú zmenu a nie je obmedzená iba na riešenie sociálnych problémov. Potreby nemusia byť vždy problémy, napr. ak v komunite chýba park alebo iný pekný verejný priestor, nemusia to ľudia vidieť ako problém, ale môžu ho chcieť, pretože sa tak zlepší ich život. Komunitná práca  vychádza z potrieb obyvateľov komunity, ktoré sa zisťujú mapovaním potrieb komunity za predpokladu, že  najlepšie vedia, čo je pre nich a pre ich komunitu dobré.  Zapája ich do riešenia problémov, kde participácia je jeden z kľúčových princípov komunitnej práce. Hľadá, posilňuje a buduje vnútorné zdroje komunity k riešeniu problémov. Posilňovanie/zmocňovanie je jedným z dôležitých princípov. Vnútornými zdrojmi sú najmä ľudia a vzťahy medzi nimi, ale  aj inštitúcie a materiálne vybavenie (napr. verejné priestory – kultúrne domy, atď.). Vzťahy vo vnútri komunity sú pre spoluprácu základom, preto  sa im v komunitnej práci  venuje viacej pozornosti. Komunitná práca podnecuje občiansky aktivizmus – záujem ľudí o veci verejné, o dianie v obciach a mestách, ochotu a zodpovednosť zúčastňovať sa na ich spravovaní (napr. cez účasť v rôznych pracovných skupinách, dobrovoľníctvo, atď.), ale aj na rozhodovaní o nich. Jedným z cieľov komunitnej práce je hľadanie zdrojov na riešenie problémov,  hlavne vnútorných zdrojov v komunite, ale môže využívať aj externé zdroje ako sú granty, rôzne programy a projekty. Komunitná práca je aj inkluzívna, to znamená, že je založená na spolupráci, budovaní a zlepšovaní vzťahov vo vnútri komunity, ale aj medzi komunitami.

Počas mapovania potrieb komunity na Rimavskej Píle bola zistená potreba posilnenia vzťahov v komunite a vzájomná interakcia. Aktívnymi obyvateľmi bola založená Komunitná rada, ktorá má troch členov a v spolupráci s aktívnymi obyvateľmi a pracovníčkami komunitného centra, bol vypracovaný Akčný plán, ktorého hlavným cieľom je         vytvorenie priestoru na spoločné stretávanie sa, edukáciu a kultúru. Hlavný cieľ bol rozložený do niekoľkých čiastkových cieľov a jeho realizácia bude trvať v období máj 2024 – jún 2025.     Na plnení tohto plánu sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia Rimavskej Píly, ktorí môžu prispieť svojou prácou, sponzorskými darmi, prinesením rastlín alebo iného materiálu potrebného na vytvorenie tohto priestoru. Akčný plán je k nahliadnutiu v komunitnom centre.

Činnosť komunitného centra pokračuje obvyklými aktivitami ako je poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívne aktivity a skupinové aktivity pre deti a dospelých, pomoc pri príprave na vyučovanie a doučovanie.

Počas uplynulého obdobia sme v marci v spolupráci s Mestom Tisovec a divadelným súborom Daxner usporiadali divadelné predstavenie pre deti „O babke Ježibabke“. Pripomenuli sme si aj MDD spolu so žiakmi zo špeciálnych tried zo ZŠ Dr. Vl. Clementisa , pre ktoré sme pripravili rôzne športové súťaže a opekačku. Pre deti z obce sme spolu s výborom mestskej časti a dobrovoľníkmi prichystali Deň detí na kolieskach, ktorého sa mohli zúčastniť deti za použitia bicykla, kolobežky,  skateboardu, prípadne iného prepravného prostriedku na kolesách. Deti pri plnení úloh na piatich stanovištiach  museli ukázať svoju obratnosť, zručnosť a vedomosti. Po absolvovaní trasy ulicami Rimavskej Píly dostali sladkú odmenu a malý darček.  

Bc. Iveta Rukavicová


Vytvorené: 10. 6. 2024
Posledná aktualizácia: 10. 6. 2024 15:12
Autor: Veronika Cibuliakova