Navigácia

Obsah

KC

Komunitné centrum Rimavská Píla

Adresa:  Vansovej č. 3/5, 980 61 Tisovec, mestská časť Rimavská Píla
Kontaktný telefón: 0911 372 979
E-mail: kcrimpila@gmail.com

Pracovníci:
1. Mgr. Cibuliaková Veronika – odborný pracovník – garant
2. Bc. Rukavicová Iveta – odborný pracovník
3. Cibuľa Dezider – asistent odborného pracovníka

Prevádzkové hodiny: 
Pondelok – Piatok     08:00 – 16:00

Stručná charakteristika:
Komunitné centrum vzniklo vďaka národnému projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre sa riadi zákonom o sociálnych službách.


V komunitnom centre sa poskytujú sociálne služby, vykonávajú aktivity a zabezpečujú činnosti v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.


Cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým jej obyvateľom na komunitnej ale aj individuálnej báze, a to nie len tým, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho vylúčenia a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Taktiež jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou komunitno - občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva.


Čo ponúkame:

  • Základné sociálne poradenstvo
  • Špecializované sociálne poradenstvo
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • Skupinové aktivity
    • pomoc pri príprave na školské vyučovanie    
    • preventívne aktivity
    • záujmovú činnosť

122

Správy

#

Aktivity v lete

Počas prázdninových mesiacov Komunitné centrum na Rimavskej Píle v spolupráci s Mestskou knižnicou A.H. Škultétyho sa zapojilo do obľúbeného Prečítaného leta, prostredníctvom ktorého sme sa snažili deťom sprostredkovať stretnutia s knihou. celý text

ostatné | 7. 10. 2022 | Autor: Veronika Cibuliakova
#

Aktivity za druhý štvrťrok

Školský rok sa skončil a začínajú prázdniny, žiaci v školách dostali ohodnotenie svojej práce a môžu si užívať dva mesiace prázdnin. celý text

ostatné | 11. 7. 2022 | Autor: Veronika Cibuliakova
#

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí je sviatok všetkých detí, ktorý sa oslavuje asi vo všetkých krajinách na svete. U nás je to 1. júna. celý text

ostatné | 6. 6. 2022 | Autor: Veronika Cibuliakova
#

Deň Rómov

8. apríla si pripomíname Medzinárodný deň Rómov, ktorým sa oslavuje rómska kultúra, tradície, dejiny a rozširuje sa povedomie o problémoch, ktorým Rómovia čelia. celý text

ostatné | 10. 5. 2022 | Autor: Veronika Cibuliakova
#

Prvý štvrťrok za nami

Komunitné centrum pokračuje po uvoľnení protipandemických opatrení vo svojej činnosti poskytovaním individuálneho poradenstva a rôznymi skupinovými aktivitami, zameranými na pracovné poradenstvo, finančné poradenstvo, preventívne aktivity, prácu s deťmi. celý text

ostatné | 1. 4. 2022 | Autor: Veronika Cibuliakova
#

Operácia Vianočné dieťa

V spolupráci s organizáciou Samaritans Purse sme sa zúčastnili akcie Operácia vianočné dieťa, prostredníctvom ktorej sme priniesli vianočnú radosť deťom v núdzi odovzdaním krabice plnej darčekov a šírením evanjelia. celý text

ostatné | 1. 2. 2022 | Autor: Veronika Cibuliakova
#

Halloween párty v komunitnom centre.

Sviatok Halloween sa rozšíril do Európy začiatkom 90. rokov dvadsiateho storočia zo Spojených štátov, kam ho priniesli írski a škótski prisťahovalci, kde bol pôvodne pohanským sviatkom. V súčasnosti ide o sekulárny sviatok s karnevalovým charakterom. celý text

ostatné | 3. 11. 2021 | Autor:
#

Október - mesiac úcty k starším

Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.
Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
celý text

ostatné | 29. 10. 2021 | Autor:
#

Za krajší Tisovec

Aj naše komunitné centrum sa dňa 9.9.2019 zúčastnilo celomestskej brigády “ Za krajší Tisovec”. celý text

ostatné | 10. 9. 2021 | Autor:
#

prečítané leto pokračuje

O stopách, O jazerách, O jaskyniach. celý text

ostatné | 6. 8. 2021 | Autor:
#

Školský rok skončil, hurá prázdniny...

30. júna skončil školský rok, ktorý bol namáhavý pre učiteľov, žiakov a aj ich rodičov. celý text

ostatné | 13. 7. 2021 | Autor:

Prečítané leto

Vďaka mestskej knižnici môžu deti v komunitnom centre prežiť "Prečítané leto". celý text

ostatné | 12. 7. 2021 | Autor:
#

Deň detí v Komunitnom centre Rimavská Píla

Aj v Komunitnom centre na Rimavskej Píle sme si vďaka uvoľneným opatreniam mohli tento deň pripomenúť a osláviť ho spolu s deťmi a ich rodičmi. celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor: