Navigácia

Obsah

Komunitné centrum Rimavská Píla

Adresa:  Vansovej č. 3/5, 980 61 Tisovec, mestská časť Rimavská Píla
Kontaktný telefón: 0911 372 979
E-mail: kcrimpila@gmail.com

Pracovníci:
1. Mgr. Cibuliaková Veronika – odborný pracovník – garant
2. Bc. Rukavicová Iveta – odborný pracovník
3. Cibuľa Dezider – asistent odborného pracovníka

Prevádzkové hodiny: 
Pondelok – Piatok     08:00 – 16:00

Stručná charakteristika:
Komunitné centrum vzniklo vďaka národnému projektu „Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza“, ktorý bol financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít. Poskytovanie sociálnych služieb v komunitnom centre sa riadi zákonom o sociálnych službách.


V komunitnom centre sa poskytujú sociálne služby, vykonávajú aktivity a zabezpečujú činnosti v zmysle § 24d zákona o sociálnych službách pre celú komunitu a taktiež pre občanov v nepriaznivej sociálnej situácií, ktorí sú ohrození sociálnym vylúčením, majú obmedzené schopnosti a možnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.


Cieľom komunitnej práce je poskytnúť odbornú pomoc všetkým jej obyvateľom na komunitnej ale aj individuálnej báze, a to nie len tým, ktorí sú v nepriaznivej sociálnej situácii a sú sociálne vylúčení alebo v ohrození sociálneho vylúčenia a nie sú schopní sami ani s pomocou rodiny, blízkych osôb, komunity nájsť primerané riešenie svojho sociálneho problému. Taktiež jedným zo základných cieľov komunitnej práce je formou komunitno - občianskeho vzdelávania vytvárať predpoklady a podmienky na zvyšovanie všeobecnej, vzdelanostnej a kultúrnej úrovne obyvateľstva.


Čo ponúkame:

  • Základné sociálne poradenstvo
  • Špecializované sociálne poradenstvo
  • Pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
  • Skupinové aktivity
    • pomoc pri príprave na školské vyučovanie    
    • preventívne aktivity
    • záujmovú činnosť

122

Správy

#

Deň detí v Komunitnom centre Rimavská Píla

Aj v Komunitnom centre na Rimavskej Píle sme si vďaka uvoľneným opatreniam mohli tento deň pripomenúť a osláviť ho spolu s deťmi a ich rodičmi. celý text

ostatné | 8. 6. 2021 | Autor: Ing. Tibor Tokár