Obsah

Komisie MZ v Tisovci

 1. Komisie zriaďuje mestské zastupiteľstvo spravidla fakultatívne ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Fakultatívne zriadené stále komisie – tzv. pracovné komisie (ďalej komisie) sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a z ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom.
  Mestské zastupiteľstvo volí predsedu stálych pracovných komisií z radov poslancov mestského zastupiteľstva tajným hlasovaním.
  Predsedovi a členom komisií patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.
 3. Úlohy komisií vymedzuje mestské zastupiteľstvo podľa miestnych podmienok a potrieb v spolupráci s členmi komisií. Sú predovšetkým odborným orgánom mestského zastupiteľstva pre určenú oblasť.
 4. Plnia najmä nasledovné úlohy:
  1. v rámci poradenskej funkcie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené, vypracúvajú:
   • stanoviská k prerokúvaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie mestského zastupiteľstva,
   • stanoviská k návrhom najdôležitejších investičných zámerov mesta,
   • stanoviská k riešeniu najdôležitejších otázok života mesta, ktoré majú dopad na oblasť, pre ktorú boli zriadené,
  2. v rámci iniciatívnej funkcie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené:
   • vypracúvajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok mesta na rokovanie mestského zastupiteľstva, spracúvajú návrhy VZN a pod.,
   • predkladajú iniciatívne návrhy a podnety mestskému úradu, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
  3. v rámci kontrolnej funkcie v oblastiach, pre ktoré boli zriadené:
   • kontrolujú spôsob realizácie uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolujú plnenie uznesenia mestského zastupiteľstva a dodržiavania VZN mesta,
   • upozorňujú orgány mesta na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku činností a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu,
   • kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov mesta,
   • dozerajú na hospodárenie s majetkom mesta a s majetkom štátu, ktorý bol mestu zverený; dozerajú na investičnú a podnikateľskú činnosť mesta,
   • dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného prostredia mesta.
 5. Plnia ďalšie úlohy v súlade s rozhodnutiami mestského zastupiteľstva a internými predpismi mesta. Schádzajú sa podľa potreby, najmenej však 1x za 2 mesiace. Spravidla sa schádzajú najneskôr 10 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva.
 6. Pravidlá rokovania a uznášania sa analogicky riadi Rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva (Časť VI –VII), s nasledovnými odchýlkami:
  • rokovania komisie sú spravidla neverejné,
  • predseda komisie nemá právo vetovať uznesenie komisie.
 7. Komisie majú nasledovné zloženie:
  • predseda komisie, jeho zástupca,
  • ďalší členovia.
 8. Činnosť komisie organizačne zabezpečuje tajomník komisie. Tajomníka komisie po dohode s predsedom komisie určí primátor mesta zo zamestnancov mestského úradu.
  Tajomník je spravidla zamestnancom príslušného oddelenia, útvaru mestského úradu a zároveň zabezpečuje prenos informácií a väzbu medzi príslušným oddelením, útvarom mestského úradu a komisiou.
  Zúčastňuje sa na zasadnutí komisie s hlasom poradným a za výkon funkciu tajomníka mu patrí odmena v zmysle schválených Zásad odmeňovania poslancov a členov komisií mestského zastupiteľstva.
  Tajomník komisie:
  • zabezpečuje prípravu programu zasadnutia komisie,
  • vedie písomné záznamy o zasadnutiach komisie,
  • zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie,
  • plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí komisia, resp. jeho predseda.
 9. Predseda komisie:
  • riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadnutia a riadi ich priebeh, spoločne s tajomníkom komisie pripravuje program schôdze,
  • organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami mestského zastupiteľstva,
  • vykonáva kontrolu plnenia prijatých uznesení mestského zastupiteľstva a opatrení mestského zastupiteľstva, 1x ročne, spravidla do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka, predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o činnosti komisie,
  • zastupuje komisiu navonok.
 10. Zástupca predsedu zastupuje predsedu v jeho neprítomnosti v rozsahu určenom predsedom. Zástupcu na návrh predsedu komisie volia členovia.
 11. Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2014 – 2018 zriaďuje nasledovné stále pracovné komisie:
  1. ekonomická,
  2. sociálnych služieb a zdravotníctva,
  3. výstavby a rozvoja mesta,
  4. kultúry a športu,
  5. školstva, vzdelávania a mládeže,
  6. ZPOZ „Človek – človeku“,
  7. ochrany verejného poriadku a životného prostredia,
  8. podnikateľská a cestovného ruchu.
 12. Počet členov jednotlivých stálych pracovných komisií určí mestské zastupiteľstvo, spravidla pri zriadení komisie.
 13. Mestské zastupiteľstvo môže v prípade potreby zriadiť aj počas volebného obdobia ďalšie stále pracovné komisie, resp. niektoré komisie zlúčiť alebo zrušiť.
 14. Mestské zastupiteľstvo na návrh primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva môže zriadiť na plnenie konkrétnych úloh dočasné komisie (napr. inventarizačná, výberová a pod.).
 15. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje svoje komisie aj obligatórne podľa osobitných predpisov (napr. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov), ktoré spravidla upravujú aj zloženie, úlohy, spôsob rokovania a ostatné súvisiace otázky.

 

Členovia komisií MZ

Podnet na predsedu komisie môže podať prostredníctvom tajomníka príslušnej komisie. Kontakty na tajomníkov je možné získať kliknutím na uvedený odkaz kontakt. Ďalej je možné zaslať podnet na všeobecnú e-mailovú adresu mesta info@tisovec.com.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. Váš podnet zaslaním na uvedenú adresu bude postúpený na príslušnú komisiu pri mestskom zastupiteľstve.

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec pre volebné obdobie rokov 2014 - 2018 zriaďuje nasledovné stále komisie v zložení:

Komisia sociálnych služieb a zdravotníctva

Predseda: Karol HRUŠKA
Členovia:

 • Mgr. Monika MIŠKOVE
 • Mgr. Martina VOJTEKOVÁ
 • Mgr. Mariana KÓKAIOVÁ
 • Mgr. Irena VETRÁKOVÁ

Tajomník: Bc. Ida KRIŠKOVÁ

Komisia výstavby a rozvoja mesta

Predseda: Róbert BOHÁČIK
Členovia:

 • Ing. Štefan BÁLINT
 • Ing. Tatiana CSOLLEOVÁ
 • Ing. Dušan HUTKA
 • Július KRAJČI

Tajomník: Ing. Ivan KOKAVEC

Ekonomická komisia

Predseda: Ing. Hana HOMOĽOVÁ
Členovia:

 • Vladimír PAŠIAK
 • Jarmila MAŠLÁROVÁ
 • Ing. Zuzana VENGRÍNOVÁ
 • Iveta ONDREJKOVÁ

Tajomník: Ing. Michaela MIŠÍKOVÁ

Komisia kultúry a športu

Predseda: Mgr. Gabriela KÉRY
Členovia:

 • Eduard KUVIK
 • Ing. Miroslava KOCHANOVÁ
 • Milan CIBULIAK
 • Peter RUKAVICA

Tajomník: Miroslava KOJNOKOVÁ

Komisia školstva vzdelávania a mládeže

Predseda: Mgr. Marta SVOBODOVÁ
Členovia:

 • Júlia HODOŇOVÁ
 • Mgr. Hajnalka Vargová, Dis. art
 • Mgr. Lýdia NAĎOVÁ
 • Ing. Anna KOŽIAKOVÁ

Tajomník: Ing. Tibor TOKÁR

Komisia podnikateľská, cestovného ruchu a RR

Predseda: Ing. Karol KUBÍNI
Členovia:

 • Dušan KOJNOK
 • Ing. Katarína MEŠKOVÁ
 • Ing. Róbert BUCHTA
 • Zuzana KARASOVÁ

Tajomník: Jana MAĎAROVÁ

Komisia ochrany verejného poriadku a ŽP

Predseda: Milan ŠLAJFER
Členovia:

 • Peter ŠABĽATÚRA
 • Mgr. Mahuliena ŠTRBOVÁ
 • Igor MURTIN
 • Ján SPIŠIAK

Tajomník: Ing. Miriama JANOTÍKOVÁ

Komisia zbor pre občianske záležitosti „Človek-človeku“

Predseda: Mgr. Marta SVOBODOVÁ
Členovia:

 • Kristína FOĽKOVÁ
 • Karol HRUŠKA
 • Elena LIPTÁKOVÁ
 • Viera LIPTÁKOVÁ
 • Bc. Michala DURECOVÁ
 • Mgr. Hajnalka Vargová, Dis. art.
 • Ing. Peter MINÁČ
 • Mgr. Štefan SABÓ
 • Michal STEJSKAL
 • Juraj SVOBODA, Dis. art.
 • Mgr. Ivana SZOKEOVÁ

Tajomník: Denisa MÁNIOVÁ