Navigácia

Obsah

Realizované projekty

2020

Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec

Ministerstvo vnútra v roku 2019 vyhlásilo Výzvu č. III. Prezídia Policajného zboru na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Podpora bola určená na projekty zamerané na podporu zlepšenia dopravno-bezpečnostnej situácie, pri ktorej je možné očakávať rýchly a bezprostredný efekt smerujúci k zníženiu dopravnej nehodovosti, zníženiu počtu usmrtených osôb pri dopravných nehodách s dôrazom na ochranu nemotorových účastníkov cestnej premávky (chodcov, cyklistov, detí a seniorov) a aktivít smerujúcich k viditeľnému zlepšeniu dopravno-bezpečnostnej situácie v čo najkratšom čase. Žiadosť mesta Tisovec bola schválená a podporená sumou 13 822 Eur na realizáciu projektu s názvom: „Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky v Meste Tisovec“. Projekt bol zameraný na realizáciu opatrení situačnej prevencie v rizikových úsekoch budovaním technických zariadení na zníženie rizika vzniku dopravných nehôd prostredníctvom realizácie optického zvýraznenia priechodov trvalými dopravnými gombíkmi pre lepšiu viditeľnosť na priechodoch pre chodcov v rizikových úsekoch najfrekventovanejších komunikácií.

Zaverecna sprava_internet.pdf Stiahnuté: 11x | 16.09.2020

2019

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Mesto Tisovec v rámci realizácie projektu s názvom: Občianska poriadková služba v meste Tisovec, kód projektu ITMS2014+: 312051S147, zverejňuje publicitu projektu.

Tabula.pdf Stiahnuté: 106x | 27.01.2020

Občianska poriadková služba v meste Tisovec

Mesto Tisovec v rámci realizácie projektu s názvom: Občianska poriadková služba v meste Tisovec, kód projektu ITMS2014+: 312051S147, zverejňuje formulár príkladov dobrej praxe.

Formular prikladov dobrej praxe_a).pdf Stiahnuté: 68x | 27.01.2020

Tisovec – rekonštrukcia radnice Nám. Dr. V. Clementisa 1 – aktualizácia projektovej dokumentácie

Regionálny príspevok bol použitý na aktualizáciu projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre rekonštrukciu historickej budovy Radnice – národnej kultúrnej pamiatky, v ktorej sídli Mestský úrad a múzeum mesta. Aktualizácia projektovej dokumentácie bola potrebná z dôvodu nevyhnutnosti jej úpravy, vzhľadom na súčasný stav budovy, ako aj prispôsobenia na aktuálne potreby, platné technické a technologické štandardy a trhové ceny.

Zaverecna sprava_internet.pdf Stiahnuté: 55x | 18.11.2019

Podpora predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Rimavská Píla, v oblasti rozvoja pohybových zručností

V roku 2018 mesto Tisovec predložilo žiadosť o poskytnutie dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity. V mesiaci december bola mestu doručená informácia o schválení predloženej žiadosti o poskytnutie dotácie vo výške 5 000 Eur. Finančné prostriedky budú použité na realizáciu projektu s názvom: „Podpora predprimárneho vzdelávania v Materskej škole Rimavská Píla, v oblasti rozvoja pohybových zručností. Víziou projektu je zatraktívnenie predprimárneho vzdelávania pre rómsku komunitu, ako aj vytvorenie podmienok pre podporu zdravia.

Zaverecna sprava_internet.pdf Stiahnuté: 62x | 05.09.2019

Zvýšenie bezpečnosti na priechode pre chodcov

Realizáciou projektu sa nám podarilo zabezpečiť zvýraznenie existujúceho priechodu pre chodcov prostredníctvom vybraných dopravných zariadení. V rámci projektu bolo nainštalované nasledovné dopravné zariadenie: IPPCH s použitím dopravných LED gombíkov (Z 7c). Inteligentný priechod pre chodcov bol osadený na existujúcom priechode pre chodcov na ul. Daxnerovej, cesta I. triedy, CK č. 72, mesto Tisovec. Realizovaným projektom sme splnili jeho hlavný cieľ, a to zvýšenie dopravnej bezpečnosti na ceste triedy I/72 v intraviláne Mesta Tisovec, najmä v blízkosti Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec.

Zaverecna sprava_internet.pdf Stiahnuté: 92x | 16.09.2020

Podpora opatrovateľskej služby v meste Tisovec

Publicita projektu

publicita_Tisovec.pdf Stiahnuté: 231x | 09.04.2019

2018

Komunitné centrum Tisovec

Mesto Tisovec realizuje dopytovo orientovaný projekt "KOMUNITNÉ CENTRUM TISOVEC". Cieľom projektu je zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je 86 915,83 EUR. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

InfoTabula.pdf Stiahnuté: 176x | 01.10.2019

Záverečná správa grantový program „NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON“

Materská škola Tisovec realizovala v období od 01.08.2018 do 30.11.2018 projekt s názvom „DIVADLO V PRÍRODE“. Na realizáciu projektu získala materská škola finančné prostriedky z grantového programu „NAŠTARTUJME S PARTNERSTVOM MURÁNSKA PLANINA – ČIERNY HRON“, ktorého gestorom je Partnerstvo Muránska Planina - Čierny Hron, so sídlom Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec. Hlavným cieľom projektu je vybudovanie drobnej infraštruktúry pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity. Špecifickými cieľmi projektu je organizácia divadelného predstavenia, organizácia workshopu, vybudovanie viacúčelového dreveného altánku. Realizáciou projektu sa podarilo zabezpečiť pre Materskú školu Tisovec vybudovanie dreveného altánku na zlepšovanie edukačného procesu, ale aj možnosti prehlbovania spolupráce s materskými školami územia MAS Muránska planina – Čierny Hron v oblasti vzdelávania. Súčasne na uzatvorenom dvore materskej školy sa vybudoval drevený prístrešok, ktorý budú využívať deti pri trávení voľnočasových aktivít, ale i návštevníci dopravného ihriska. Celkové výdavky realizovaného projektu boli 1923,21 Eur, pričom výška poskytnutej podpory bola vo výške 500,00 Eur. Poďakovanie patrí všetkým dobrovoľníkom, ktorí participovali na realizácii projektu. Menovite Ľubomír Hanuska, Tibor Tokár, Igor Vengrín, Milan Slabej, Milan Mucha, Jaroslav Katreniak, Marcel Huľuk, Daniel Hrnčiarik, Miroslav Deme, Martin Spišiak, Martin Polčáni, Ján Hrvol, Ján Hruška, Jaroslav Lipták, Ján Guzma, René Sirota, Tomáš Cavar, Ján Krankuš, Milan Šlajfer, Peter Guzma, Milan Matucha, Vojtech Oláh, Peter Dovala, Igor Mikláš, Peter Vinclav, Mirko Caban, Ondrej Cibuľa, Ľubomír Mušuka, Mário Mucha, Maroš Hradovský.

Zaverecna sprava_DIVADLO V PRIRODE.pdf Stiahnuté: 135x | 12.12.2018

Záverečná správa Nadácia Allianz - Dopravné ihrisko "Kamarát"

Zaverecna sprava Nadacia Allianz Dopravne ihrisko Kamarat.pdf Stiahnuté: 191x | 31.08.2018

Realizácia projektu Mestská kompostáreň Rudov dvor

Mestská kompostáreň Rudov dvor.pdf Stiahnuté: 360x | 22.01.2018

2017

Záverečná správa Nadácia Allianz - Nové náradie pre detské zdravie

Zaverecna sprava_NadaciaAllianz.pdf Stiahnuté: 268x | 08.11.2017

2016

Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci - Záverečná správa

zaverecna sprava_telocvicna_zs.pdf Stiahnuté: 329x | 05.06.2017

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I

národný_projekt_terénna_sociálna_práca_v_obciach_i.pdf Stiahnuté: 263x | 05.06.2017

Obnova verejneho osvetlenia v meste Tisovec - charakteristika

obnova_verejneho_osvetlenia_v_meste_tisovec_charakteristika.pdf Stiahnuté: 254x | 05.06.2017

Záverecná správa ESF Tvorba komunitných aktivít

zaverecna_sprava_esf_tvorba_komunitnych_aktivit.pdf Stiahnuté: 285x | 05.06.2017

Stránka

  • 1