Navigácia

Obsah

Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec

Typ: ostatné
Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec

Mesto Tisovec získalo nenávratný finančný príspevok vo výške 12 825,00 € na realizáciu projektu: Názov: Rozvoj energetických služieb v meste Tisovec Kód projektu v ITMS2014+: 310040BAD9 Operačný program: Kvalita životného prostredia Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC441-2019-53 Prioritná os: 4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch Investičná priorita: 4.4 Podpora nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území, najmä pre mestské oblasti, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy Špecifický cieľ: 4.4.1 Zvyšovanie počtu miestnych plánov a opatrení súvisiacich s nízkouhlíkovou stratégiou pre všetky typy území Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúra Celková výška oprávnených výdavkov: 13 500,00 € Schválená výška NFP: 12 825,00 € Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov: 675,00 € Dátum začatia projektu: 10/2021 Dátum ukončenia projektu: 12/2021 Cieľ projektu: Vypracovanie účelových energetických auditov verejných budov vo vlastníctve mesta Tisovec v rámci jediného energetického auditu za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti realizovateľných formou garantovanej energetickej služby (GES). Energetický audit bude vypracovaný pre 8 objektov vo vlastníctve mesta, a to kultúrny dom, materská škola (Rimavská Píla), mestský úrad, zdravotné stredisko, mestské kultúrne stredisko, materská škola, základná škola, Služby mesta Tisovec (Tisovec). Správa z energetického auditu bude počas doby udržateľnosti projektu uverejnená na webovom sídle mesta www.tisovec.com. Energetický audit verejných budov je základným energetickým dokumentom, na základe ktorého bude mesto Tisovec realizovať ďalšie aktivity smerujúce k znižovaniu energetickej náročnosti verejných budov a k napĺňaniu cieľov nízkouhlíkovej stratégie. Hlavná aktivita projektu je realizovaná dodávateľským spôsobom prostredníctvom služieb externého energetického audítora. Dodávateľom služby sa po ukončení verejného obstarávania stala spoločnosť MGU s.r.o., IČO: 444 732 14.

 

Aktuálny stav realizácie projektu:

10/2021 začiatok realizácie projektu

12/2021 ukončenie realizácie projektu

02/2022 predloženie záverečnej monitorovacej správy s posunom 03/2022

03/2022 finančné vyúčtovanie projektu, predloženie žiadosti o platbu

 

Odkaz na webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

Odkaz na webové sídlo SO: www.siea.sk

Odkaz na webové sídlo ÚV SR: www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

1

 

43

 

 

 

 

 

 

 


Prílohy

Vytvorené: 4. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 3. 2022 9:19
Autor: Správca Webu