Obsah

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci na základe ustanovenia §6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov vydáva
 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 /2021o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

 

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky poskytovania dotácií pre právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta alebo poskytujú všeobecn e prospešné služby obyvateľom mesta.

Pod pojmom dotácia sa rozumie nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu mesta, ktorý je poskytovaný na konkrétnu akciu, úlohu, účel alebo projekt v súlade s rozpočtom mesta a ktorý podlieha ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

Komisia pre oblasť kultúry posudzuje žiadosti s prihliadnutím na  kritériá formulované vo VZN .

EDITOVATEĽNÉ  DOKUMENTY:

doplňujeme

 

Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta/ plné znenie/ (434.57 kB)