Vyššie

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie ponuky podľa § 117
Mesto Tisovec zverejnilo vo Vestníku verejného obstarávania č. 236/2016, dňa 05.12.2016 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 16314 – WYP verejnú súťaž na stavebné práce predmetu zákazky „Tisovec–Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu“.
2.11. 2016 - Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Modernizácia systému osvetlenia telocviční v Tisovci“

Výzva na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Sociálne zariadenia, ZUŠ, Tisovec “
Výzva na predkladanie ponúk - asfaltovanie ulíc
Výzva na predkladanie ponúk - Benada
Výzva na predkladanie ponúk - rozhľadňa Tŕstie
Výzva na predkladanie ponúk - rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ
28.1.2016 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec“.
26.1.2016 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „ Zabezpečenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie“.
16.01.2016 – Súhrnná správa k VO za IV. štvrťrok 2015

08.12.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Svetelnotechnické meranie pre mesto Tisovec“.
Súhrnná správa k VO za III. štvrťrok 2015
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - archív
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.
06.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu – projektová dokumentácia“.
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - MŠ Tisovec
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy – vypracovanie projektovej dokumentácie“
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy – vypracovanie projektovej dokumentácie“
Zápisnica o vyhodnotení ponúk- komunitný plán
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec na roky 2016 – 2022“.
Výzva na predkladanie ponúk na obstaranie predmetu zákazky „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“.
Súhrnná správa k VO za II. štvrťrok 2015
Zápisnica o vyhodnotení ponúk- Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pre mesto Tisovec
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - spracovanie VO pre mesto Tisovec
Zápisnica o vyhodnotení ponúk - geodetické zameranie SB
Zverejňovanie informácií o verejnom obstarávaní
Výzva na predkladanie ponúk- monitorovací systém- rozšírenie
Oznámenie o výsledku verejného obstarávania na predmet zakázky
Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk
Zápisnica z otvárania ponúk- nákup softvéru a hardvéru
Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie (textová a grafická časť)
Obstaranie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov
„VYPRACOVANIE BEZPEČNOSTNEJ POLITIKY A BEZPEČNOSTNÉHO PROJEKTU“