Navigácia

Obsah

Milá jubilujúca Zuš-ka!

Typ: Uncategorised | ostatné
Pri tomto krásnom 80. výročí školy som si uvedomil, že už aj ja v nej pracujem celé štvrťstoročie. Preto je to ozaj ten správny čas, kedy sa patrí poďakovať všetkým tým, ktorí sa zaslúžili o rast a kvalitu našej hudobnej školy. Poďakovať však treba nielen pedagógom, ale i žiakom. Veď jeden bez druhého nemôžeme existovať.

Rukami všetkých našich pedagógov za tie roky prešli tisícky žiakov, ktorí absolvovali záverečné skúšky zo svojho hlavného nástroja. Niektorí boli umelecky nadaní vo svojom odbore viac, iní menej. No naším cieľom bolo, je a stále bude nájsť v každom žiakovi niečo pozitívne, čo mu pomôže prežiť kvalitnejší a plnohodnotnejší život. Takéto hľadanie si vyžaduje veľké množstvo trpezlivosti a pedagogickej odbornosti, ktorú pedagógovia našej školy získavali počas tých dlhých rokov pomaly, postupne, ale na jej základoch budovali pozitívny vzťah žiakov k hudbe, k ľuďom, k sebe samým. O tom, či sa im to podarilo, svedčia výkony minulých i dnešných účinkujúcich, ktorí prešli cez ich edukačné sito a zrazu sa z nich stali následníci tých, čo neúnavne zapaľujú pomyselnú pochodeň v srdciach všetkých milovníkov umenia a pomáhajú im ho priblížiť a pochopiť.

Nedá mi ale nespomenúť mená dvoch (samozrejme nevynímajúc ostatných pedagógov) výrazných, obetavých majstrov pedagógov, ktorí už žiaľ nebudú počuť krásne tóny koncertov v podaní hostí, pedagógov a žiakov. Pani učiteľku Elvíru Nagyovú a dlhoročného riaditeľa Jaroslava Brzáka.

Ďakujeme Vám! Za trpezlivosť, za lásku a nekonečný pedagogický takt. Nech Vám v hudobnom nebíčku neustále tíško znie kvalitný džez a nestarnúca česká dychovka.

Do budúcich rokov želám našej oslávenkyni veľa takýchto úžasných pedagógov a ešte viac nadaných, tvorivých žiakov.

Čože je to 80-ka!

Máloktorá základná umelecká škola sa môže popýšiť svojou dlhoročnou existenciou. Jednou z nich je aj ZUŠ v Tisovci, ktorá 7.4.2017 oslávila 80. výročie založenia hudobného školstva v Tisovci, historickom stredisku kultúry a umenia. Škola si svoje narodeniny pripomenula Slávnostným koncertom žiakov, pedagógov, bývalých absolventov a hostí spojeným s vernisážou bývalých a súčasných žiakov a pedagógov školy.

Na vernisáži sme mohli obdivovať umelecké diela Evy Manicovej, Stanislavy Matisovej, Ivany Szőkeovej, Karolíny Kriškovej, Patrícii Cavarovej, Kataríny Maťkovej a Jána Žabku.

V koncerte účinkovali žiaci našej školy: Ester Magyarová, Laura Tremelová, Jonáš Bábela, Ľubomír Husanica, Lenka Sečkárová, Radoslava Sokolová, Aneta Vetráková, Laura Boháčiková, Kristián Struhár, Ondrej Ulický, Patrícia Cavarová, Jaroslav Bálintová, Helena Bálintová, Diana Dianišková, Lea Gašeková, Alica Brsková, Klaudia Danišová, Tatiana Vetráková a Adam Lipták pod vedením pedagógov Ľubici Sabovej, Štefana Baláža, Milana Matuchu, Vojtecha Oláha, spolu so sólistami hudobného odboru Radoslavou Kručekovou, Laurou Tremmelovou, Ondrejom Ulickým a Ester Magyarovou pod vedením Hajnalky Vargovej, Ľubici Sabovej a Vojtecha Oláha.

Súčasťou programu bola aj spomienka na bývalého riaditeľa Jaroslava Brzáka v podobe spoločnej skladby „Svet krásny býval“, ktorú prezentovalo 15 bývalých i súčasných pedagógov školy – Anna Ferencová, Milan Matucha, Ľubica Sabová, Ivana Szőkeová, Oksana Sčurová, Vojtech Oláh, Hajnalka Vargová, Jozef Illéš, Marta Svobodová, Jana Janeková, Andrea Karafová, Peter Kubíni, Štefan Baláž, Mária Lakatošová, Michal Stejskal. Ďakujem všetkým žiakom a ich pedagógom za ich ochotu a drahocenný voľný čas venovaný príprave vystúpenia.

Z hostí, účinkujúcich na koncerte, spomeniem predovšetkým nášho rodáka, klavírneho virtuóza a riaditeľa Slovenskej filharmónie v Bratislave, profesora Mariana Lapšanského, Janette Katinovú Šingerovú - profesorku hry na klavíri v košickom konzervatóriu, žiakov a pedagógov z družobnej hudobnej školy z Putnoku, bývalú učiteľku spevu Oksanu Sčurovú, Veroniku Veverkovú - dirigentku speváckeho zboru Cambiar La Música a Jána Žabku - frontmana hudobnej skupiny Ca-Va z Prahy.

Na záver by som chcel vysloviť jedno veľké ĎAKUJEM všetkým tým, bez ktorých by táto nádherná akcia nebola možná. SPONZOROM: Mestu Tisovec v zastúpení primátora mesta Petra Mináča, Banskobystrickému samosprávnemu kraju, TV Rimava, OZ Musae Taxovia, Jozefovi Danišovi, Petrovi Kardošovi, Jaroslavovi Bendovi, Ondrejovi Magyarovi, Jánovi Krekáňovi, Marcele Ulickej, Renáte de Buhrovej, Marcele Kajbovej, pekárniam Softip a Alfex, Stanislave Krajčiovej, Silvii Remperovej, Mariane Kókaiovej, firme Calmit s.r.o., Marcelovi Strinkovi, Miroslave Kochanovej, Eve Manicovej, firme Gemerprodukt Valice, Slavomírovi Rybárovi, Denisovi Komjatymu, Ľubici Sabovej, Blažene Grílliovej, Václavovi Matuchovi, Márii Matuchovej, Marianne Petróczyovej, Silvii Striežovskej, Michaele Farbákovej, Zuzane Vrábľovej, Karolíne Kriškovej, Jane Kubíniovej, Erike Gabrielovej, Zuzane a Rudolfovi Keletiovcom, Veronike Vlčekovej, Marcele Plichtovej, Marcele Boháčikovej, Kataríne Cabanovej, Ivete Kručekovej, Edite Miklášovej, Márii Bagačkovej. (Ak som náhodou na niekoho pozabudol, už teraz sa ospravedlňujem!)

Vrúcne poďakovanie patrí hosťom - i zahraničným -, ktorí boli ochotní pricestovať a stráviť s nami krásny sviatočný večer (hostia z Putnoku, Janette Katinová Šingerová, Oksana Sčurová, Veronika Veverková) vyzdvihujúc ochotu môjho celoživotného priateľa Jána Žabku, ktorý si našiel vo svojom nabitom programe voľné miesto a pricestoval až z ďalekej Prahy.

Nezabudol som ani na rodičov, ktorí nám trpezlivo tolerovali dlhé hodiny nácvikov, ochotne pomohli pri organizácii celej akcie, pri príprave recepcie a pečení chutných zákuskov.

Poďakovanie patrí aj zamestnancom Mestského kultúrneho strediska v Tisovci Štefanovi Sabovi, Bohušovi Antalovi, pod taktovkou Miroslavy Kojnokovej, za prenajatie priestorov, zapožičanie hudobnej a svetelnej aparatúry a za pomoc pri prípravách a priebehu celej akcie. Špeciálne poďakovanie patrí ešte Miroslavovi Hrončekovi za ochotu a zodpovedný prístup pri ozvučovaní večerného koncertu.

80. rokov je za nami! Všetko sa vracia do každodenného stereotypu. Avšak v našich, a dúfam že aj vo vašich srdciach, doznievajú krásne spomienky na spoločné chvíle prežité v objatí hudby a víre nádherných spomienok.

Mgr. Milan Matucha, riaditeľ ZUŠ v Tisovci

Vážený pán riaditeľ, vážený učiteľský zbor, ctení hostia, milí žiaci!

Život je ako pestrá mozaika, pozostávajúca z viacerých období života človeka, ktorý plynie ako rieka a je plný dynamických zmien, každodenných starostí i radostí, pre ktoré si často ani neuvedomujeme rýchlosť jeho plynutia.

Občas nastane okamih, kedy sa zastavíme, prehodnotíme svoj život, spomíname na všetko pekné, čo sme doteraz prežili. Osemdesiat rokov je jubileum, pri ktorom sa každý človek zvykne obzrieť dozadu a hodnotiť svoj život. Niet dôvodu, aby sa tak nestalo aj v prípade vzácneho výročia založenia základnej umeleckej školy v Tisovci. Je to už mnoho rokov, čo v nej beží film o školskom dianí...

Hneď po príchode do školy si snáď každý všimol, že Naša škola prešla rozsiahlou rekonštrukciou a výsledok, ktorý stojí za povšimnutie, hodnotím naozaj veľmi pozitívne. Myslím si, že aj táto premena prispieva k tomu, že sa v nej určite cítite lepšie, učitelia môžu v takomto príjemnom prostredí odovzdávať poznatky a žiaci ich môžu s radosťou prijímať. Azda najlepšie by to vedeli posúdiť pamätníci, ktorí už zažili v škole (nielen na tomto mieste, keďže škola už prešla z mnohých miest práve na toto ) nejaký ten rôčik. Verím, že súčasný stav budete najmä vy, milí žiaci, nielen udržiavať, chrániť, ale počas vzdelávania na tejto škole v rámci svojich možností aj zveľaďovať.

Ako škola sa zúčastňujete rôznych podujatí, súťaží ,koncertov ,vytvárate pre nás krásne umelecké zážitky, ktoré nám ešte dlho ostanú v našich pamätiach. Musím spomenúť podujatie, ktoré je nielen pre žiakov, ale zúčastňujú sa na ňom rodičia, starí rodičia, súrodenci alebo príbuzní žiaka: Rodinná pohoda. Práve tu ukážu nie len žiaci, čo ste ich naučili, ale dokonca aj rodičia, či starí rodičia, ktorí možno práve tiež prešli vašou školou a hudbu alebo umenie majú stále vo svojom srdci.... Vidím medzi Vami veľa obetavých pedagógov, pre ktorých je ich práca veľakrát nie len zamestnaním, ale poslaním. Týmto všetkým patrí veľké poďakovanie a uznanie.

Želám Vašej škole, aby mala učiteľov, ktorí sú autoritou nielen vo svojom odbore, ale aj ľudsky. Takých, ktorí popri vzdelaní dávajú žiakom príklad aj svojím osobným životom a postojmi. Šľachetnosťou, zodpovednosťou, poctivosťou a schopnosťou jasne pomenovať negatíva a postaviť sa proti nim aj skutkami a to aj vtedy, keď by sa mal tento boj zdať beznádejný.

Želám Vašej jubilantke žiakov, ktorí do nej chodia radi a ktorým nie je ľahostajný svet okolo nich. A napokon, želám jej celospoločenské prostredie, ktoré nepohŕda vzdelancami ani vzdelaním.

Vážený pán riaditeľ, vážení učitelia!

Žiadne slová vďaky nevystihnú to, čo chcem v tejto chvíli povedať. Dovoľte mi, zaželať Vám pri príležitosti dnešnej sviatočnej chvíle, aby ste mali vždy dosť síl, energie a často i trpezlivosti pri zvyšovaní úrovne vzdelávania, aby ste nemali núdzu o šikovných a cieľavedomých žiakov, aby každý z Vás bol pevným ohnivkom reťaze, ktorá školu posúva dopredu.

Na záver: „Kto chce pochopiť hudbu, nepotrebuje ani tak sluch, ako srdce.“ Ďakujem za Vašu pozornosť a prajem všetkým prítomným príjemne strávený večer.

Ing. Jana Kubíniová, predsedkyňa Rodičovskej rady pri ZUŠ v Tisovci

Fotogaléria M. Slabeja: TU


Vytvorené: 5. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu