Navigácia

Obsah

Krátke zamyslenie nad čiernou dierou II. – sociálna bytovka

Typ: Uncategorised | ostatné
Približne pred pol rokom v prvom zamyslení nad čiernou dierou som kritizoval postoj mesta a jeho aktivity ohľadne súčasného stavu mesta a plánov jeho rozvoja, ako aj aktivity primátora mesta vo vzťahu k rozvoju mesta ako jeho základnej povinnosti pri plnení zverených úloh.

V tom čase som netušil, že pán primátor si moje slová už v predstihu osvojil a pre mesto plánuje veľký projekt, teda aspoň čo sa týka objemu financií. Plánovaný projekt však z môjho pohľadu nebude slúžiť rozvoju mesta a som presvedčený, že v prípade jeho realizácie, by akýkoľvek použiteľný kapitál na rozvoj mesta úplne odčerpal. Pôsobilo dojemne, ako rýchlo si pán primátor osvojil kritiku z článku a v každom rozhovore pre spravodajské relácie a v rôznych rozhovor nezabudol zdôrazniť ako „nás“ mrzí, že mladí ľudia z mesta odchádzajú. No pripravuje skvelý zámer ako tomuto odchodu mladých ľudí zabrániť. V podstate od posledných volieb sa medzi občanmi mesta veselo debatuje o zámere stavať sociálnu bytovku. Aj keď takýto zámer bol zo strany vedenia mesta pri stretnutiach s občanmi viackrát dementovaný, zdá sa, že to nie je tak celkom pravda. V článku budem používať slovné spojenie sociálna bytovka aj keď si uvedomujem, že spojenie je značne nepresné a v zmysle zákona 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, ide o akékoľvek rozšírenie bývania formou nájomných bytov. V našom prípade o výstavbu nájomných bytov, pričom v tomto zmysle sa termín sociálna bytovka používa všeobecne nielen v našom meste.

Pokiaľ ste takýto zámer vedenia mesta nepostrehli, ani sa tomu veľmi nečudujem. Sám sa zamýšľam, z akého dôvodu sa tak finančne náročný zámer doposiaľ vôbec verejne nediskutoval a v rámci zastupiteľstva bol prejednaný v bode, kde by ste to vôbec nečakali. V pozvánke na septembrové zasadnutie zastupiteľstva bola v bode 16 informatívna správa zo zasadnutia združenia Tisovského evanjelického gymnázia. Vrelo Vám odporúčam pozrieť si diskusiu poslancov k tomuto bodu. Jedná sa o bod v podstate na konci programu a obsah debaty vôbec nezodpovedal pozvánke. Nuž, kto vie prečo to bolo takto zastreté? Najvyšší čas zverejňovať všetky materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania ako to bolo v apríli sľúbené. Postrehy poslankyne Ireny Milecovej však berte s tým, že k bodu rokovania nemohla byť pripravená, nakoľko ako sama neskôr zistila, materiály k tomuto bodu jej vôbec neboli doručené. Pri bývalej predsedníčke sociálnej komisie a jednej z mála osôb, ktorá si dovolí kritizovať vedenie mesta, ide v skutku o raritnú náhodu. Podstatou debaty bola snaha vedenia mesta obhájiť plánovaný zámer vybudovať polyfunkčný objekt nazvaný Centrum pre komunitné aktivity. Požiadal som mesto o doručenie materiálov k tomuto bodu a z môjho pohľadu ide len o pekný názov pre sociálnu bytovku. Vychádzam pritom z materiálov, ktoré mi boli doručené, ako aj zo zámeru financovania tejto stavby. Z objemovej architektonickej štúdie, ktorá mi bola doručená, nie je možné vyčítať žiadnu vybavenosť, či už objektovú, občiansku alebo akúkoľvek inú, ktorá by mala slúžiť poskytovaniu komerčných relaxačno-oddychových služieb, či centrum voľného času, ako bolo prezentované na zastupiteľstve. Z architektonickej objemovej štúdie je však možné celkom bezpečne rozoznať len výstavbu 24 bytov, akúsi miestnosť pre správu objektu a garáže. Cieľom projektu má byť vybudovanie sociálneho bývania s dostupným využívaním opatrovateľských služieb a sociálne bývanie v 24 bytových jednotkách stredného a vyššie štandardu určených špeciálne pre seniorov. Uvedenie tohto zámeru a zároveň spôsobu financovania, a to dotácie z fondu rozvoja bývania ma priviedlo k tomu, že je to nezmysel. Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní žiadne byty určené špeciálne pre seniorov nepozná. V § 2 akurát vymedzuje byty bežného štandardu a byty nižšieho štandardu a dotácia sa poskytuje pre kohokoľvek. O bytoch určených špeciálne pre seniorov nie je v celom zákone ani čiarka. Tak som sa pred časom na sociálnych sieťach dočítal, že pán primátor sa k istej petícii občanov vyjadril, že ju nie je možné podporiť, lebo by bola diskriminačná vo vzťahu k určitej skupine občanov mesta. V danom prípade, by už však takzvaná pozitívna diskriminácia, zdá sa, vôbec nevadila. Myslím si, že ide len o pekne použité slová pre úplne iný výsledok, lebo slová senior, centrum pre komunitné aktivity a pod. nedráždia verejnú mienku, ba práve naopak, sú pre ňu vhodné. Ale prečo potom tie tajnosti ?

Tí, čo budete mať chuť, zaujme Vás najmä finančná časť zámeru. Okrem dotácie z fondu rozvoja bývania mesto počíta s úverom vo výške 50 % z obytnej plochy objektu, s vlastnými zdrojmi mesta, so súkromným investorom a s finančnou účasťou cirkvi. Ten, kto tento zámer staval, musel byť desný realista a chlap zo života. Určite vie ako veci fungujú. Chcem vidieť investora, ktorý bude realizovať relaxačno-oddychové centrum v meste Tisovec. Ani len na normálne podnikanie nedokázal pán primátor nikoho dotiahnuť. Mesto nedokáže naplno využiť ani potenciál letného kúpaliska, ktoré je určené celému mestu. Nepredpokladám ani akúkoľvek finančnú účasť cirkví. Pri štruktúre výdavkov je celkom jasné, že s výnimkou dotácie ostane celé financovanie zámeru na pleciach mesta. A mimochodom zákon používa dikciu „možno poskytnúť dotáciu“ , nie že je na ňu zákonný nárok. Ak toto má byť investícia do rozvoja mesta, tak je zrejme najvyšší čas ho opustiť. Výstavba takéhoto zámeru nielenže naruší ale podľa mňa úplne znemožní ďalšie kapitálové výdavky mesta v budúcnosti, a rovnako úplne zahltí aj bežný rozpočet z dôvodu obrovských nákladov na prevádzku akéhokoľvek relaxačno-oddychového centra. A to tu máme kopu naplno nevyužívaných budov – stará radnica, Daxnerov dom. K samotným výdavkom, podľa zámeru predloženého poslancom, je odhad celkových investičných nákladov stavebnej časti 1.000.000,- Eur. Už tento odhad je podľa mňa nereálny. Pritom sa jedná len o odhad nákladov na stavebnú časť. Ostatné vybavenie nie je ani odhadované a celkom iste by pri propagovanom zámere uvedený odhad pravdepodobne zdvojnásobilo. Uvedenie menšej sumy však až tak veľmi nedráždi. Rovnaký zámer má mesto Hnúšťa, kde odhadovaný náklad, je 6.500.000,- Eur. Neviem posúdiť rozsah plánov v meste Hnúšťa, ich rozpočet však považujem za reálnejší, ako odhadovaný náklad len čisto stavebnej časti v materiáloch od vedenia mesta. Mimochodom, pri nákladoch mi nedá nespomenúť, že triezvy rozum si v diskusii podľa mňa zachovali len poslanci Kubíni a Bagačka. Postoj a návrh ako potrebu prípadných sociálnych bytov riešiť prezentovaný poslancom Bagačkom sa mi zdal úplne rozumný. Bol lacný a dokonca riešil sanáciu a využitie existujúcich neobývaných nehnuteľností v meste. To ma vedie k ďalšej otázke, a to komu má vlastne objekt slúžiť. Jeden objekt podobného zamerania (zelená bytovka) už v meste existuje a väčšinu nájomníkov tvoria občania, pre ktorých bytovka vôbec nebola postavená. Ak mám dobré informácie, v súčasnosti mesto eviduje 3 žiadosti o pridelenie nájomného bytu a nepamätám sa, že by som za 12 rokov videl toto číslo vyššie. Pri debate s ľuďmi, ktorí sociálnej problematike rozumejú, mi bolo povedané, že výstavba takéhoto objektu má význam, ak mesto eviduje minimálne dvojnásobok žiadostí o takýto byt, ale reálne by svoj účel dokázal takýto objekt plniť pri štandardne aspoň trojnásobku žiadostí. Uvedené cifry vychádzajú z predkladaného zámeru objektu pre seniorov, kde je potrebné zvažovať, bohužiaľ, vyššiu úmrtnosť. Pochybujem, že mesto eviduje čo i len jednu žiadosť o sociálny byt pre seniora. Myslím si, že 99 % seniorov v meste má otázku bývania vyriešenú a skôr by privítali rozšírenie kapacít domova dôchodcov, kde by na obsadenosť a zaraďovanie v poradovníkoch malo možnosť vplývať mesto.

Napriek tomu, že mesto zíva prázdnymi a poloprázdnymi bytmi, v časti D/ akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota, v opatrení 9 – pilotné programy, k svojpomocnej výstavby sociálnych bytových jednotiek pre aktívnych zmarginalizovaných sociálnych skupín – minimálne 32 bytových jednotiek, je ako partner výstavby uvedené aj mesto Tisovec. A tak sa druhýkrát pýtam, komu je potrebné vystavať 56 takzvaných sociálnych bytových jednotiek.

K akčnému plánu rozvoja okresu ešte jedna perlička. V časti pre opatrenie 11 v bode 11.1 je pre mesto Hnúšťa určený už vyššie spomínaný projekt pre vybudovanie komplexných zdravotných a sociálnych služieb (zariadenie pre seniorov, hospic, rehabilitáciu a opatrovateľstvo) s tým, že tento objekt pre seniorov má slúžiť pre potreby všetkých troch mikroregiónov severu okresu, teda aj Tisovca. Nedokážem si odpovedať, načo je potom dobré budovať neadekvátne drahý a v budúcnosti nevyužívaný objekt v našom meste, keď rovnaké zariadenie bude budované v Hnúšti a počíta pritom aj s obyvateľmi nášho mesta. Skôr sa natíska otázka, či si niekto z vedenia mesta aspoň raz prečítal akčný plán rozvoja okresu. A možno, že len zaradenie tohto opatrenia do akčného plánu rozvoja okresu prišlo nevhod. Ako som sa z poskytnutej informácie z mestského úradu dozvedel, spomínaná architektonická objemová štúdia bola na valnom zhromaždenia združenia TEG-u predložená už dňa 26.05.2016, ako sa doslova píše v odpovedi (za účelom možného využitia stavby bývalej Sokolovne zo strany mesta). Z toho mi vyplýva, že v čase, keď som kritizoval pána primátora za jeho činnosť vo vzťahu k investorom, tento už aktívne vytváral investičný zámer, ktorý je podľa mňa pre mesto nezmyselný. Architektonická štúdia bola spracovaná na požiadanie primátora mesta. Na požiadanie mesta bol vypracovaný aj znalecký posudok k torzu Sokolovne, respektíve pozostatkov novej výstavby /pritom nie je v majetku mesta / a pán primátor aktívne jedná aj so zástupcami ostatných zainteresovaných strán združenia TEG. Nestíham sa diviť, koľko aktivity dokáže vyvinúť. „Obdivuhodné“ je, že o akomsi zámere mesta využiť bývalú Sokolovňu takýmto spôsobom, debatuje na združení TEG-u bez akéhokoľvek poverenia mestského zastupiteľstva.

Nedávno mesto organizovalo anketu ohľadne ďalšieho usporiadania „Tisovského offroadu“. O tak obrovskom investičnom zámere však nie je žiadna verejná diskusia a keď už je nutná diskusia aspoň medzi poslancami, tak sa to zastrene posunie do bodu, kde to nemá čo robiť, podľa mňa v duchu, aby o tom čo najmenej ľudí hovorilo, veď kto už si pozrie video k zdanlivo nepodstatnému bodu na konci záznamu. A tak sa pýtam, kto by mal reálne z realizácie tohto investičného zámeru prospech. Občania mesta to nebudú a pokiaľ poslanci mestského zastupiteľstva nenájdu odpoveď na túto základnú otázku, tak aby odpoveď stála za tie obrovské financie, mali by akékoľvek ďalšie práce ohľadne v mojom ponímaní tohto investičného nezmyslu bezodkladne zastaviť.

Mário Keleti


Vytvorené: 8. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu