Navigácia

Obsah

VYHLÁSENIE VÝBEROVÉHO KONANIA na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

Typ: Samospráva | ostatné
Mesto Tisovec, v zastúpení Ing. Petrom Mináčom, primátorom mesta vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta: príslušník Mestskej polície Tisovec

v súlade s §3 zák. č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, §5 zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky

 • Vek nad 21 rokov veku

 • Úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie

 • Bezúhonnosť (výpis z registra trestov bez záznamu)

 • Zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť pre prácu v mestskej polícii

 • Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

 • Znalosť úradného jazyka slovom a písmom

 • Práca s PC (OS Windows a vyššie, WORD, Excel, Outlook Expres, Outlook Internet)

 • Vodičský preukaz skupiny B

Ďalšie podmienky, ktorých splnenie je výhodou

 • Odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

 • Zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka mestskej polície

 • Prax v odbore bezpečnostné služby

Zoznam požadovaných písomností a dokladov

 • Žiadosť o zaradenie do výberového konania

 • Profesijný štruktúrovaný životopis

 • Osvedčená kópia dokladu o dosiahnutom najvyššom stupni vzdelania

 • Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

Iné doklady

 • Doklad o absolvovaní odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície o úspešnom vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, príp. náhradný doklad o vzdelaní v študijnom odbore bezpečnostné služby na strednej alebo vysokej škole – overená kópia

V prípade, že uchádzač neabsolvoval odbornú prípravu doloží

Čestné prehlásenie, ktorým sa uchádzač zaviaže do 3 mesiacov od prijatia do zamestnania, nastúpiť a absolvovať odbornú prípravu príslušníkov obecnej polície a zároveň sa zaviaže, že všetky náklady súvisiace s odbornou prípravou si bude hradiť z vlastných zdrojov

 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon zamestnania príslušníka mestskej polície

 • Fotokópia platného zbrojného preukazu

 • Fotokópia platného vodičského preukazu

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke označenej „Výberové konanie MsP – neotvárať!“ do 15. februára 2016 do 15,30h poštou alebo osobne na adresu Mestský úrad Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec.

Výberové konanie sa uskutoční dňa 25. februára 2016 o 9,00h v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.

Predpokladaný nástup do zamestnania je 1. marec 2016.

Ing. Peter Mináč

primátor mesta Tisovec


Vytvorené: 21. 1. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu