Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec

Typ: Samospráva | ostatné
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 378/2016 zo dňa 26.09.2016 vyhlasuje konanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na deň 23.11.2016 na zasadnutí MsZ.


Mestské zastupiteľstvo ustanovuje podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra mesta a náležitosti prihlášky:
1. Kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie s maturitou.
2. Náležitosti prihlášky:
• meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktný údaj
• výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
• úradne overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, úradne overené kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov,
• profesijný životopis, prehľad doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v mestskom zastupiteľstve podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
3. Ďalšie predpoklady:
• prax vo verejnej a štátnej správe alebo prax v riadiacej, ekonomickej, právnickej a kontrolnej činnosti, znalosť podvojného účtovníctva,
• znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových a príspevkových organizácií, právnických osôb, zákon o finančnej kontrole, o účtovníctve, o majetku obcí, sťažnostiach a ďalších prislúchajúcich právnych predpisov,
• užívateľské ovládanie počítača,
• občianska a morálna bezúhonnosť.
Uchádzač na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Tisovec zašle poštou alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu:
Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec
najneskôr do 08.11.2016 do 15:30 hod.
V prípade osobného doručenia ju odovzdá na Mestskom úrade v Tisovci.
Uchádzač, ktorý splní vyššie uvedené požiadavky na výkon funkcie a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený ako kandidát na voľbu hlavného kontrolóra v súlade s §18a Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami mestského zastupiteľstva v rozsahu maximálne 5 minút.
Deň nástupu do zamestnania : 1. december 2016
1. Posúdenie podaných prihlášok zabezpečí návrhová a volebná komisia na zasadnutí MsZ, ktorá vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých kandidátov a vydá zoznam kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra mesta.
2. Na zvolenie hlavného kontrolóra mesta je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov MsZ. Ak ani jeden z kandidátov takúto väčšinu nezíska, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.
3. Spôsob voľby hlavného kontrolóra, t. j. tajným alebo verejným hlasovaním sa ustanoví na zasadnutí MsZ dňa 23.11.2016 hlasovaním poslancov MsZ.
4. Primátor mesta s právoplatne zvoleným hlavným kontrolórom mesta uzavrie pracovnú zmluvu dňa 01.12.2016
5. Pracovný pomer bude uzavretý na 0,3 úväzku pracovného času.

V Tisovci, 30. septembra 2016
Tibor TOKÁR, prednosta MsÚ


Vytvorené: 30. 9. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu