Navigácia

Obsah

VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec

Typ: Samospráva | ostatné
Vyhlásenie výberového konania

Mesto Tisovec

v zmysle §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie funkcie

riaditeľa Základnej umeleckej školy Tisovec

Francisciho 803, 980 61 Tisovec.

Kvalifikačné predpoklady:

-kvalifikačné predpoklady podľa §7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (príloha č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. časť X.),

-absolvovanie prvej atestácie (alebo jej náhradnej formy) vítané s požiadavkou vykonania prvej atestácie do 31.12.2016 (§61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.),

-najmenej päť rokov výkonu pedagogickej činnosti.

Iné požiadavky:

-spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

-bezúhonnosť,

-preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa – potvrdenie,

-ovládanie štátneho jazyka,

-znalosť príslušnej legislatívy,

-organizačné a riadiace schopnosti,

-komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,

-flexibilita.

Požadované doklady:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 • overená kópia dokladu o absolvovaní 1. atestácie,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • profesijný životopis,
 • doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon práce vedúceho pedagogického zamestnanca v kategórii učiteľa (podľa §10 zák. č. 317/2009 Z. z.),
 • písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné prehlásenie o pravdivosti všetkých poskytnutých údajov,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prijímania žiadostí je do 13. mája 2016 (vrátane) pri zasielaní žiadosti poštou alebo do 13. mája 2016 do 13:00 hod. pri osobnom doručení žiadosti do podateľne mestského úradu.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania žiadateľ/ka doručí na adresuMesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61 Tisovec alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Tisovci v uzatvorenej obálke s označením obálky:

,,VK – ZUŠ Tisovec - NEOTVÁRAŤ“

Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.


Vytvorené: 5. 4. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu