Navigácia

Obsah

OZNÁMENIE

Typ: ostatné | Samospráva
o zámere mesta Tisovec prenajať nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Mesto Tisovec v zmysle ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o

majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného

majetku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom rozhodne

Mestské zastupiteľstvo mesta Tisovec trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Mesto Tisovec má zámer prenajať nehnuteľný majetok:

Pozemky: parc.č. CKN 2660/72, evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o

celkovej výmere 220 m2 spolu so stavbou RD súp.čís. 693, parc.č. CKN 2597, evidovanú

ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 129 m2, parc.č. CKN 2660/95,

evidovanú ako zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 401 m2 a parc.č. CKN

2596/4, evidovanú ako záhrady o celkovej výmere 22 m2 v intraviláne k.ú. Tisovec.

Doba prenájmu: od 01.01.2017 do 31.12.2019

Cena prenájmu: formou vecného plnenia

Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle § 12 ods. 5 Zásad hospodárenia a nakladania s

majetkom mesta a majetkom štátu, ktorý mesto užíva a v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) Zákona

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, to znamená ako nájom

pridomového, susediaceho pozemku.

Doba zverejnenia: 29.11.2016 – 13.12.2016

…...................................................................................................................................................

Poznámka:

Návrh na prenájom nehnuteľného majetku bol predložený Mestskému zastupiteľstvu v Tisovci.

Z celkového počtu 11 poslancov bolo prítomných 11 poslancov, z toho za zverejnenie zámeru hlasovalo 11

poslancov. Návrh bol prijatý trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Spôsob zverejnenia: www.tisovec.com a úradná tabuľa mesta Tisovec.

V Tisovci dňa: 29.11.2016

Ing. Peter Mináč

primátor mesta Tisovec


Vytvorené: 29. 11. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu