Navigácia

Obsah

Informácia o projekte „Mestská kompostáreň Rudov dvor“

Typ: Samospráva | ostatné
Milí občania, v minulom období keď bol v platnosti predchádzajúci zákon o odpadoch č. 223/2001 Z. z. mesto uplatňovalo výnimku zo zabezpečenia vykonávania triedeného zberu biologického odpadu

podľa § 39 odst. 18, písm. b).
V súčasnej dobe mesto si je vedomé rôznorodých problémov, ktoré vznikajú pri legálnej likvidácii tohto druhu odpadu. Mnohí z vás si nechcú zakladať vlastné kompostoviská, nemajú k dispozícii malý domáci štiepkovač, nechovajú hospodárske zvieratá. A tak otázkou je, čo so zeleným odpadom, (tráva, listy, konáre, zvyšky úrody) ktorého je veľa každý rok?
Mesto už dávnejšie hľadalo miesto, pozemok, kde by mohlo vykonávať potrebné služby pre občanov aspoň v malom rozsahu a tak pomôcť legálne zlikvidovať biologicky rozložiteľný odpad. Veľkým problémom bolo nájdenie vhodného pozemku, ktorý musí spĺňať určité atribúty týkajúce sa sklonu, veľkosti, dostupnosti, blízkosti vodného zdroja či už pitnej alebo povrchovej vody atď. V roku 2016 sa nám podarilo vhodný pozemok nájsť, dohodnúť sa s majiteľom i časť odkúpiť. Ide o lokalitu, ktorej sa hovorí „Rudov dvor“ (pozemok pred železničným priecestím pri ceste na veľkú železničnú stanicu).
Na naše veľké potešenie Ministerstvo životného prostredia vyhlásilo v operačnom programe „Kvalita životného prostredia“ výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na „Triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanickú úpravu komunálnych odpadov.“ Ihneď po zverejnení výzvy sme začali pracovať na projekte, ktorý by Vás odbremenil od zeleného odpadu.
Medzi najdôležitejšie časti projektu patrí správne nastavenie merateľných ukazovateľov tak, aby boli splniteľné počas piatich nasledujúcich rokov, aby bol projekt hospodárny a finančné prostriedky Európskej únie vynaložené efektívne.
Po zhodnotení dostupných informácií v odpadovom hospodárstve, našich možnostiach (finančných, personálnych, materiálnych) a potrebách občanov, sme podali projekt ktorý zahŕňa zber, prepravu a likvidáciu zeleného odpadu. Vypracovaný projekt s názvom „Mestská kompostáreň Rudov dvor“ sme podávali 20.7.2016 tak, aby sme nezneškali druhé hodnotiace kolo. Do troch mesiacov od podania žiadosti, tak ako bolo prezentované, sme však neobdržali informáciu ako „stojí“ náš projekt a tak bol vypracovaný iný projekt s názvom „Predchádzanie vzniku odpadov v meste Tisovec“ a podávaný na Environmentálny fond. Projekt zahŕňal likvidáciu zeleného odpadu prostredníctvom domáceho kompostovania, teda išlo o zabezpečenie kompostérov pre občanov, veľkoobjemových kontajnerov a traktora s hydraulickou rukou a prívesom.
Až dňa 20. februára 2017 sme obdržali rozhodnutie z Ministerstva ŽP (MŽP), o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Na základe tohto rozhodnutia sme museli stiahnuť žiadosť o NFP z Environmentálneho fondu, nakoľko nie je možné čerpať finančné prostriedky z rôznych zdrojov na rovnaký resp. podobný cieľ.
MŽP mestu Tisovec schválilo projekt ktorého celková výška oprávnených výdavkov je 591 551,16 € s DPH. Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov (z rozpočtu mesta) je 29 577,56 €.
Schválený projekt zahŕňa nákup dopravných prostriedkov (zberového vozidla s rotačným systémom lisovania, traktor s hydraulicou rukou a čelným nakladačom, traktorový príves, štiepkovač drevnej hmoty, miešací voz s hydraulickou rukou, traktorový príves na VOK), nákup hnuteľných vecí (veľkoobjemové kontajnery a zberné nádoby o veľkosti 240 l) a nákup časti pozemkov.
Už od minulého roka prebiehalo verejné obstarávanie na dodanie mechanizmov a nádob, ktoré nedávno bolo ukončené. V súčasnosti dokumentácia verejného obstarávania je na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie. Až po odsúhlasení správnosti realizácie VO budeme zasielať objednávky pre dodanie jednotlivých mechanizmov.
Zmluva o poskytnutí NFP už bola podpísaná aj zverejnená na stránke MŽP. Realizovanie projektu sa začne v mesiaci jún 2017 a to hlavnou aktivitou ktorou je nákup časti pozemku. Po vyhodnotení verejného obstarávania musia prejsť zákonom stanovené lehoty na podpis zmluvy a potom budú nasledovať jednotlivé objednávky na mechanizmy. Vysúťažená spoločnosť (spoločnosť ktorá prešla
verejným obstarávaním ako cenovo najvýhodnejšia) po obdržaní objednávky začne s výrobou mechanizmu pre mesto Tisovec podľa požiadaviek uvedených v súťažných podkladoch, ktoré boli súčasťou verejného obstarávania. Samozrejme, toto bude určité obdobie (aj niekoľko mesiacov) trvať.
Počas tohto obdobia bude mesto pracovať na všetkých potrebných povoleniach, ktoré zahŕňa prevádzka mestskej kompostárne.
Čo prinesie projekt občanovi? Žiadnu starosť s likvidáciou zeleného odpadu! ...Konečne.
Implementácia projektu bude pre nás všetkých nóvum.
Víziou mesta je, že každá domácnosť v rodinnom dome postavenom v intraviláne mesta (zastavané územie) obdrží od nás odpadovú nádobu o veľkosti 240 l. Do nádoby sa budú môcť umiestňovať výhradne zelené odpady teda tráva, lístie, konáriky z obstrihávania krov, nadprodukcia ovocia a zeleniny, pozberové zvyšky, burina zbavená zeminy a kameniva, rez, piliny. Mesto v čase od marca do novembra najmenej 2 x do mesiaca zberné nádoby vyprázdni a odpady odvezie na spracovanie na mestskú kompostáreň. Rovnako 2 x do mesiaca bude realizovaný zber obrezaných konárov, ktoré budú uložené pred vlastníkovou nehnuteľnosťou. Čas, frekvencia, ulice vývozu sa upravia harmonogramom a prispôsobia sa potrebám občanov najmä v jarných a jesenných mesiacoch. Malo by to fungovať podobne ako zber tuhého komunálneho odpadu (TKO). Odpady poputujú do kompostárne, kde sa spracujú a vytvoria sa homogénne zakládky. Po určitom období by mal vzniknúť kompost, ktorý bude mesto využívať ako hnojivo najmä pre verejné priestranstvá. Implementácia projektu sa týka aj mestskej časti Rimavská Píla. Systém zberu bude iný len na ulici Podhradovej, kde z technických príčin nie je možné realizovať zber zeleného odpadu prostredníctvom zberového vozidla. Mestskú kompostáreň plánujeme vo vyhradenom čase sprístupniť aj pre občanov.
Mestu nie sú ľahostajné problémy občanov, snažíme sa ich riešiť, avšak veľakrát to nejde tak rýchlo a efektívne, akoby sme si to aj my „úradníci“ predstavovali. Mnohokrát legislatíva a následná byrokracia tlmia snahu nás všetkých. Preto prosíme svojich občanov, aby mali ešte trochu trpezlivosti a likvidovali svoj zelený odpad ako doteraz, teda na vlastnom pozemku.
O ďalšom postupe budete informovaní prostredníctvom webovej stránky mesta a Tisovského mesačníka.
Ing. Danka Bálintová
referentka MsÚ


Vytvorené: 23. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu