Navigácia

Obsah

SPRÁVA o činnosti Mestskej polície v Tisovci za rok 2016

Typ: Oznamy | ostatné
Tak ako som vo svojej správe za rok 2015 uviedol, tak to musím zopakovať, že na bezpečnostnú situáciu majú najväčší vplyv dva faktory. A to zloženie obyvateľstva a sociálna situácia. Aké je zloženie obyvateľstva v Tisovci a m. č. Rimavská Píla, to všetci vieme.

Aj to aká je sociálna situácia. Ale všetci vieme, aká je u nás situácia so zamestnanosťou. Myslím, že sociálna situácia sa u nás nezlepšuje, ale naopak zhoršuje. Veľa obyvateľov v produktívnom veku, ktorí boli evidovaní ako nezamestnaní, odišli v roku 2016 pracovať mimo mesto Tisovec. A to hlavne občania, ktorí boli zaradení do kategórie dlhodobo nezamestnaných a boli všetci na sociálnych dávkach. Preto je nutné neustále posilňovať bezpečnosť občanov. Či už priamou prítomnosťou mestských policajtov, či členov občianskych hliadok, ktorí v meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla fungovali, ale i ďalšími opatreniami - neustále rozširovanie súčasného kamerového systému, ktorý už v meste Tisovec máme. Z uvedených dôvodov sa poslanci MsZ rozhodli, že mestská polícia sa rozšíri o jedného člena, na troch členov.

Výberové konanie na tretieho člena MsP:

V mesiaci október 2016 sa konalo výberové konanie na tretieho člena MsP Tisovec. Čo mňa ale osobne udivilo, bola skutočnosť, že sa do výberového konania prihlásili iba štyria záujemcovia. Traja z Tisovca a jeden z Revúcej. Asi práca mestského policajta nie je taká lákavá, alebo …? Stretol som sa s názorom jedného nášho spoluobčana, profesionálného vojaka Armády SR. Nakoľko musí chodiť na týždňovky, uvažoval o tom, že si dá prihlášku do výberového konania a v prípade ak uspeje, tak od armády odíde. Ale povedal mi následne osobne, že keď čítal správu o činnosti MsP za rok 2015, opustila ho chuť pridať sa k nám a radšej ostane ďalej u armády. Výberové konanie pred komisiou v zložení Bc. Tibor Tokár, prednosta MsÚ, Milan Šlajfer, poslanec MsZ a predseda komisie ochrany verejného poriadku (KOVP), Ing. Peter Šablatúra, policajt OO PZ Hnúšťa a člen KOVP, Ján Martiniak a Ľubomír Husanica, vyhral náš spoluobčan Ján Vengrín, policajt z OO PZ Hnúšťa. Do pracovného pomeru ako mestský policajt, nastúpi J. Vengrín od 1.februára.2017. Jedná sa o skúseného policajta s dlhoročnými skúsenosťami z priameho výkonu služby, t. j. ľudovo povedané z „ ulice.“ Celú svoju aktívnu kariéru policajta strávil v priamom výkone služby. A výberové konanie vyhral s veľkým prehľadom. Preto to bude veľmi platný člen našej mestskej polície.

Občianske hliadky /OH/ Mesta Tisovec: Jednalo sa o občanov mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla, ktorí vykonávali službu ako členovia Občianskych hliadok Mesta Tisovec. Jednalo sa o projekt financovaný zo zdrojov EÚ, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt bol realizovaný v mesiacoch december 2015 až august 2016. V Tisovci vykonávali službu 4 členovia OH a na R. Píle, 3 členovia OH. Mohli byť vybraní výlučne z radov nezamestnaných. A ešte tí nezamestnaní museli byť znevýhodnení, t.j. museli mať vek buď do 25 rokov alebo nad 50 rokov, prípadne museli byť dlhodobo nezamestnaní. Iba z takýchto uchádzačov o zamestnanie sme mohli vyberať členov OH. Ako členovia OH v Tisovci boli vybratí Ján Mušuka, Miroslav Kaštan, Martin Kubinec a Soňa Balážová. V mesiaci apríl 2016 na vlastnú žiadosť odišiel z pracovného pomeru Ján Mušuka a bol nahradený Radoslavom Štajerom. Ako členovia OH v m. č. Rimavská Píla boli vybraní Jaroslav Koniar, Róbert Radič a Erika Koniarová. Pre členov OH boli náčelníkom MsP vypracované úlohy pre výkon služby, zvlášť pre členov OH Tisovec a zvlášť pre členov OH Rimavská Píla. Následne sa úlohy doplňovali v tom ktorom mesiaci podľa potreby, prípadne podľa situácie. Taktiež boli náčelníkom MsP vypracované konkrétne úlohy pre jednotlivých členov OH v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla. S týmto materiálom boli poslanci MsZ oboznámení v správe o činnosti MsP za rok 2015.Myslím, že sa nám podarilo vybrať dobre, pretože členovia OH mali záujem o túto službu, boli iniciatívni, aktívni. Zistené nedostatky, prípadne oznámené nedostatky a závady často i sami vyriešili. Pokiaľ veci nemohli riešiť a vyriešiť sami, oznamovali toto mestskej polícii. OH Tisovec sa aktívne podieľali na väčších športových a kultúrnych podujatiach konaných v meste Tisovec a to OFF ROAD 2016 a Dní mesta Tisovec. Členovia OH Rimavská Píla sa aktívne podieľali na dohľade a organizácii Dňa Rimavskej Píly. Členom OH boli náčelníkom MsP zriadené knihy služieb a knihy oznámení. Tu zapisovali výkon služby členov OH a taktiež oznámené udalosti, príp. udalosti, ktoré sami zistili pri výkone služby. OH Tisovec má v knihe udalosti zapísaných celkom 177 oznámení a vlastných zistení. OH Rimavská Píla má v knihe udalosti zapísaných celkom 21 oznámení a vlastných zistení. Ďalší člen OH Tisovec Erik Pavlikovský bol zaradený ako ochrana základnej školy, kde plnil konkrétne úlohy a bol inštruovaný vedením Základnej školy Dr. Vladimíra Clementisa. Prevencia kriminality: V roku 2016 spracoval Ján Martiniak a pracovníčka MsÚ Tisovec Denisa Mániová projekt v rámci výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality. Jednalo sa o projekt zameraný na rozšírenie nášho kamerového systému, i do časti Rimavská Píla. V mesiaci december 2016 sme boli oboznámení s výsledkami výberovej komisie. Mestu Tisovec na základe spracovaného projektu boli odsúhlasené financie vo výške 10 000.- € na vybudovanie kamerového systému v m. č. Rimavská Píla. Spoločne s finančnou spoluúčasťou Mesta Tisovec to bude suma 12.500.- €. Na ilustráciu uvádzam, že i mestá Revúca a Rimavská Sobota sa zapojili do tejto výzvy. Taktiež žiadali financie na rozšírenie kamerových systémov. Revúcej boli odsúhlasené financie vo výške 3.800.- € a Rimavskej Sobote financie, vo výške 9.000.- €.

Ďalej sme počas celého roka venovali zvýšenú pozornosť časti Rimava. Konkrétne lokalite Kolkáreň. Tu dochádzalo k veľkým problémom, hlavne s deťmi, ktoré tu bývajú. Opakovane boli zaznamenané prípady rušenia verejného poriadku a občianského spolunažívania. Deti obťažovali susedov, obyvateľov mesta, ako i návštevníkov, hádzali po chodcoch a vozidlách kamene a pod. Preto to bol ďalší okruh problémov, ktoré sme museli riešiť a venovať tomu zvýšenú pozornosť. Mestská polícia zvýšila dohľad nad touto časťou, častejšie sme v lokalite hliadkovali. A hneď sme na mieste všetky veci riešili. Myslím, že sa tieto negatívne javy podarilo eliminovať. Ako som uviedol v správe za rok 2015, náčelník MsP Ján Martiniak, spoločne s pracovníčkami MsÚ Tisovec Ing. Dankou Bálintovou a Denisou Mániovou spracovali projektovú dokumentáciu na rozšírenie kamerového systému v Tisovci. Na základe tohto projektu získalo Mesto Tisovec sumu 8.000.- € z Ministerstva vnútra SR, z oblasti prevencie kriminality. Vďaka týmto finančným prostriedkom mohla byť do uvedenej lokality namontovaná kamera. Taktiež boli namontované kamery na križovatku pri reštaurácii Centrál, vymenená kamera na autobusovej zastávke a ulici Daxnerovej. Ďalej boli 4 kamery nainštalované na monitorovanie objektov O.Z. Zubačka. Preto tu boli nainštalované 4 kamery, pretože objekty sú vo vlastníctve mesta a okrem toho sa v objekte nachádzajú veci veľkej hodnoty, t.j. parná lokomotíva, vozne a iné strojové zariadenia. A vieme všetci, akú to má hodnotu, nielen finančnú, ale i historickú. Budovy bývalého depa boli vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Tri kamery boli namontované i na ulicu Podhradovú. A to z toho dôvodu, aby sa podarilo eliminovať nepriaznivé javy, ktoré sa v tejto lokalite diali. Najmä čo sa týka, páchania majetkovej trestnej činnosti a priestupkov.

Trestné činy: Čo sa týka spáchania trestných činov, tak v roku 2016 zistila MsP 15 páchateľov, ktorí sa dopustili spáchania 11 prečinov. Jednalo sa o prečiny výtržníctva, ublíženia na zdraví, marenia výkonu úradného rozhodnutia, krádeže, porušovania domovej slobody, ohrozovania mravnej výchovy mládeže, nebezpečného vyhrážania. Z pohľadu ochrany mládeže bol najzávažnejší prečin výtržníctva a ohrozovania mravnej výchovy mládeže zo dňa 12.10.2016. Uvedeného dňa okolo 12,00 hod. vykonávali súlož D.D. a M.M. z Tisovca. A to priamo pri budove ZŠ Tisovec, kde sa na ich konanie pozerali žiaci ZŠ Tisovec. Dokonca si to natáčali na mobilné telefóny. Ako opakujem vo svojich správach, ja toto ale nepovažujem za merateľný ukazovateľ, koľko je spáchanej trestnej činnosti a priestupkov v Tisovci a m. č. Rimavská Píla. Je to spôsobené hlavne tým, že poškodení nemajú chuť nahlasovať spáchanie trestnej činnosti. Jedná sa hlavne o majetkovú trestnú činnosť. Poškodení občania radšej toto nenahlásia polícii, oželejú odcudzené veci, aby sa vyhli rôznym „ poťahovačkám“, ktoré sú s takýmto krokom spojené. Taktiež sa to týka prípadov, ktoré sú kvalifikované ako priestupky. A znova sa jedná v prvom rade o priestupky, kde je spôsobená škoda na majetku fyzickej alebo právnickej osoby. Maximálne to poškodení občania oznámenia MsP, s vetou „ aby ste vedeli“, že sa niečo stalo. Dôvody takéhoto konania sú rôzne, hlavne znechutenie poškodených osôb zo zdĺhavého postupu, administratívnej náročnosti, cestovania, finančných nákladov a pod. Pretože poškodení sú následne predvolávaní na výsluchy na políciu a na iné procesne úkony, ktoré s tým súvisia. A to i opakovane. A keď vidia, že to nevedie k zisteniu páchateľa, jeho účinnému potrestaniu a náhrade spôsobenej škody, radšej preto odcudzené veci oželejú a prípad nenahlásia polícii. Ďalej sú to občania vo vyššom veku, dôchodcovia, ktorí často odcudzené veci oželejú, aby sa taktiež vyhli rôznym poťahovačkám. A majú niekedy obavu z toho, že ak niekoho nahlásia, tak sa im môže pomstiť. Pretože sú to často poškodení ľudia, ktorí bývajú sami, bez rodiny a majú obavu o svoju bezpečnosť.

Dopravná situácia a parkovanie v meste Tisovec: v m. č. Rimavská Píla nie je žiadny problém s parkovaním, tu je situácia s parkovaním bezproblémová. Ale dopravná situácia nie je dobrá. V m. č. bol namontovaný merač rýchlosti, ktorý je bohužiaľ iba orientačný. A vodiči to vedia. Preto sa často stáva, že tu vodiči na vozidlách jazdia vysokou rýchlosťou. Nie je nič neobvyklé, že v m. č. niektorí vodiči nebezpečne predbiehajú. A to i cez plnú čiaru. A neraz sa to týka i nákladných vozidiel. MsP požiadala OR PZ Rimavská Sobota o častejšie meranie rýchlosti v m. č., pretože iné opatrenie tu nepomôže. Vodiči svojou jazdou ohrozujú chodcov, ktorí v m. č. prechádzajú po hlavnej ceste. Je na škodu veci, že po parlamentných voľbách v roku 2016 zrušil predseda SNS A. Danko namontovanie pevne zabudovaných radarov na území SR. Jeden z týchto radarov mal byť namontovaný i v m. č. Rimavská Píla. Toto by veľmi pomohlo. A pokiaľ v m. č. nebude vybudovaný chodník, budú chodci stále ohrození jazdou niektorých vodičov. Iná situácia, čo sa týka parkovania, je v Tisovci, najmä na sídlisku Hradová je situácia kritická. Niekedy naozaj nie je možné tu zaparkovať. Týka sa to najmä parkoviska pri bytových domoch na Daxnerovej č. 1120,1121a 1083, taktiež pri bytovom dome na Daxnerovej č.958. Na týchto dvoch parkoviskách je situácia kritická. Na sídlisku Stred, kde bol tiež problém s parkovaním, sa to vyriešilo zriadením nových odstavných plôch proti bytovému domu č.1100 na Francisciho ulici. Jednoduché, lacné a účinné riešenie, ktoré vybudovala v réžii mesta p. Jaroslava Hrušková s aktivačnými pracovníkmi. A situácia sa razom vyriešila. Takéto alebo podobné riešenie bude treba hľadať i na sídlisku Hradová. V roku 2016 sa konala spoločná komisia, ktorej sa zúčastnili členovia komisie výstavby a členovia komisie ochrany verejného poriadku. Boli vytypované miesta, kde by sa dali vybudovať parkovacie miesta. A to hlavne za penziónom Kôlnička a pri bytovom dome č.1083 na ulici Daxnerovej. Ale od tej doby sa v tomto smere nepokročilo. Malo by sa vybudovať parkovisko za penziónom Kôlnička, kde je na to priestor. Tu by mohlo parkovať časť návštevníkov a ubytovaných hostí penziónu. Ďalej je priestor na vytvorenie parkovacích mieste pri bytovom dome č.1083 na Daxnerovej ulici. Mohlo by tu vzniknúť dosť parkovacích miest. A mohlo by byť vybudované tak, ako sa to vybudovalo na Francisciho ulici. Čo sa týka dopravnej situácie v meste Tisovec, bolo doplnené dopravné značenie na miestnych komunikáciách. V roku 2016 riešila MsP parkovanie vozidiel pri EGT a SOŠ, kde sa pre nedostatok parkovacích miest parkovalo živelne. Taktiež sa MsP zamerala na dodržiavanie dopravného značenia smerom k budove EGT a ZŠ. Najmä v stredu, kedy má otváracie hodiny OZ Pomocnica, sme vykonávali dohľad, nakoľko vodiči vozidiel porušovali dopravné značenie. Čo sa týka cesty I. triedy v meste, zlá situácia je na ulici Partizánskej. Je to nešťastná ulica, pretože občania ktorí tu bývajú, musia zaparkovať svoje auto priamo na komunikácii. Nedá sa parkovať mimo komunikácie, nedá sa parkovať na chodníku. Buď vo dvore domu alebo na ceste. A tým vznikajú kolízne situácie. Ale tu nevidím žiadne riešenie, pretože táto komunikácia a ulica je taká, aká je. Ďalším problémom je parkovanie zákazníkov potravín a pekárne Alfex na ulici Muránskej. Nakoľko predajňa je situovaná tak ako je, nemá parkovacie miesta, musia zákazníci parkovať na komunikácii. A taktiež tu vznikajú kolízne situácie. Situáciu by z časti vyriešilo, keby mohli zákazníci parkovať vo dvore pekárne. Ale tu má parkovisko obmedzenú kapacitu. Na úseku ochrany verejného poriadku v meste Tisovec sa ako problematické stále javia dni, kedy sú vyplácané sociálne dávky prostredníctvom Slovenskej pošty Tisovec. Preto počas dávok sme vykonávali iba denné služby, aby sme boli na námestí, pošte a okolí. Jedná sa okrem iného o objekt samotnej pošty, predajne potravín JSD na námestí, výčap Centrál, bistro Byss a autobusová stanica. Tu najviac dochádza k zhromažďovaniu uvedených osôb. Po prevzatí dávok veľká časť uvedených osôb smerovala rovno do pohostinských zariadení, kde sa hlavne nachádzali výherné hracie automaty. Po zrušení hracích automatov sa zhromažďovanie týchto osôb, hlavne vo výčape Centrál, odbúralo. Časť týchto osôb ide na nákupy a domov. Časť sa odhodlala ísť do reštaurácie Hradová, kde sa hracie automaty do konca roka 2016 nachádzali. Tu vznikali rôzne incidenty, ktoré musela polícia riešiť. Naposledy dňa 21.11.2016, kedy sa tu opitý Gustáv B. vyhrážal čašníčke a zákazníkom, že zavolá 30 cigánov, ktorí Hradovú rozbijú. Ďalej rozbil i vodovodnú batériu. Hliadkou MsP bol Gustáv B. z reštaurácie za pomoci donucovacích prostriedkov vyvedený von. Bol obmedzený na osobnej slobode a následne bol odovzdaný hliadke OO PZ Hnúšťa, ktorá sa na miesto dostavila, nakoľko sa Gustáv B. dopustil spáchania prečinu výtržníctva. Takže môžem povedať, že hracie automaty sú priamo zodpovedné za narúšanie verejného poriadku. Hlavne počas sociálnych dávok sa osoby, ktoré dávky poberali, zdržiavali v zariadeniach, kde sa nachádzali hracia automaty. S tým bolo spojené konzumovanie alkoholu a následne bol narušovaný verejný poriadok. Preto MsP počas celého roka 2016 venovala týmto skutočnostiam pozornosť pri plánovaní ako i pri výkone služby. V roku 2016 je v platnosti VZN mesta Tisovec, ktorým bola zrušená prevádzka výherných hracích automatov v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla. A to na základe petície občanov. Taktiež MsP opakovane v uvedené dni vykonávala kontrolu samotnej budovy pošty. Občania, ako i samotní zamestnanci pošty kritizovali, že tu dochádza k zhromažďovaniu osôb, ktoré poberajú dávky. Týmto bránili v riadnom fungovaní pošty, čím znepríjemňovali občanom, ako i pracovníčkam pošty výkon poštových služieb. Po zistení skutočnosti, že si z budovy pošty urobili čakatelia na dávky čakáreň, boli z budovy pošty vykázané von. Kým ale bude takto systém vyplácania sociálnych dávok realizovaný, budú tieto problémy stále a stále sa budú opakovať. Do týchto kontrol boli zapojení i členovia OH Tisovec a Rimavská Píla. MsP ďalej pokračovala počas celého roku 2016 v monitorovaní rodinných domov, ktoré by mohli skončiť v rukách neprispôsobivých osôb. Hlavne čo sa týka takýchto osôb, z iných miest. V roku 2016 sa nám do Tisovca nasťahovala jedná takáto rodina. A to do časti Kášter, na ulici Sládkovičovej. Teda sa chceli nasťahovať. Následne uvedený dom vyhorel. V súčastnosti sa táto rodina nachádza v časti Papiereň, kde majú v prenájme rodinný dom od Jaroslava Ch., ktorý sa odsťahoval do Brezna. Taktiež to platí i o cigánskej osade Rimavská Píla. Počas celého roka MsP vykonávala kontroly cigánskej osady, či sa nám tu nenasťahovali cudzie osoby, prípadne rodiny. Nikto nový nám v osade nepribudol. V cigánskej osade boli okrem toho riešené ďalšie problémy, psy, odpad, vzájomné spolužitie a pod.. Hlavne psy, ktorých tu bolo neúrekom. Ale sa to podarilo preriediť, na únosnú mieru, ako v Tisovci tak i v m .č. Rimavská Píla. MsP v roku 2016 vykonala odchyt celkom 21 psov. Jednalo sa o psy rôznych rás, ktoré sa túlali v Tisovci a v m. č. Rimavská Píla. Mesto Tisovec má uzatvorenú zmluvu so Slobodou zvierat, útulok Fiľakovo. Odchytené psy umiestni mestská polícia do kotercov na Vápenke. Následne sa MsP snaží nájsť majiteľa psa. V prípade, že sa majiteľ psa nenájde, psa preberú pracovníci útulku Fiľakovo a je umiestnený v ich zariadení. Ďalším akútnym problémom je čistota vodných tokov v našom meste. Hlavne sa jedná o tok rieky Rimava. Počas celého roka sa MsP zaoberala týmto problémom. Počas roka bolo zistených celkom 5 osôb, ktoré znečistili tok Rimavy, či už domovým odpadom alebo splaškami. Pristihnutým páchateľom boli uložené pokuty vo výške 148.- euro. To je ale iba zlomok znečisťovateľov vodného toku. Ale bez aktívnej pomoci občanov sa toto znečisťovanie nepodarí zabrániť.

Verejné kultúrne a športové podujatia:Mestská polícia zabezpečovala akcie, ktoré organizovalo Mesto Tisovec, prípadne sa mesto ako organizátor spolupodieľalo na podujatí. Spomeniem iba tie najväčšie, s najväčšou účasťou divákov a to OFF ROAD Tisovec 2016, Dni mesta Tisovec 2016, Deň Rimavskej Píly. Hlavne Off Road Tisovec 2016 bola akcia, kde mestská polícia vykonáva službu od štvrtka až do nedele. Vykonáva dohľad nad verejným poriadkom, cestnou premávkou. V neposlednom rade vypomáha organizátorom, hlavne v nedeľu, kedy je najväčší počet divákov. MsP musí s organizátormi vykonávať kontrolu vozidiel, ktoré vstupujú do Dolinky. Inak by sa Dolinka zaplnila rôznymi autami a podujatie by doslova skolabovalo. Chcel by som uviesť, že i rok 2016 bol vydarený, kde v nedeľu sa na triale v Dolinke zúčastnilo okolo 4.000 divákov. V samotnom meste Tisovec sme mali zaparkovaných okolo 1100 osobných motorových vozidiel. Takže nedeľa je z pohľadu výkonu služby najnáročnejšia. Službu vykonávame už od 07,00 hod. Taktiež Dni mesta Tisovec, kde MsP vykonáva službu po celý čas trvania. Hlavne sobota je náročná, pretože už od 05,00 hod musí MsP zabezpečovať jarmok, usmerňovať stankárov a všetky veci s tým súvisiace. Ďalej okrem bežného výkonu služby, dohľadu nad verejným poriadkom a hladkým priebehom akcie, musí MsP riešiť všetky problémy, ktoré sa vyskytnú - počnúc napojením na elektrinu stankárov a tribúny, napojenie na pitnú vodu, rôzne problémy, ktoré sa vždy vyskytnú. Nakoľko MsÚ je mimo pracovnej doby, tak musí všetky veci zaisťovať MsP. Kontrolujeme po stankároch priestranstvo, či nedošlo k znečisteniu a následne vyplácame vybrané zálohy vo výške 50.- €. A službu na dní mesta začíname o 05,00 hod. a skončíme niekedy až nad ránom.

Mestská polícia vykonávala objasňovanie v prípade napadnutia študentiek EGT Tisovec, ktoré dňa 21.2.2016 večer prí príchode na internát, boli napadnuté chovankyňami Detského domova Tisovec. Tieto študentkám nielen vulgárne nadávali, kopali im do tašiek a kufrov, ale študentky

i fyzicky napadli. Mestská polícia musela najprv stotožniť páchateľky uvedeného napadnutia, pretože študentky EGT páchateľky nepoznali. Uviedli iba, že ich napadli mladé rómky. Následne boli páchateľky stotožnené podľa fotodokumentácie z DD Tisovec. Veľkú pomoc MsP poskytla v tomto smere Mgr. Ľ. Pánisová z DD Tisovec. Napriek všetkým komplikáciám sa páchateľky podarilo zistiť a stotožniť. Na MsP boli vypočuté poškodené študentky, svedkovia a následne i páchateľky Rozália K. a Jolana O. z DD Tisovec. Po vykonaní objasňovania bol spisový materiál odovzdaný na OO PZ Hnúšťa ako prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a, ods. 2 písm. b) Trestného zákona. Veľa podnetov MsP riešila zo strany Ondreja B. a Andrei B. z Tisovca. Toto je spor, ktorý sa ťahá od roku 2014. Momentálne prebieha v časti súdne pojednávanie na Okresnom súde Rimavská Sobota, kde je obžalovaný Ondrej B. A od tej doby sa spor stupňuje. MsP zaznamenala viaceré podnety a to z oboch strán. Všetky podnety boli riadne prijaté, prešetrené a ukončené v zmysle zákona. A na Ondreja B. boli na MsP podané v roku 2016 ďalšie oznámenia a podnety, ktorými sa musela MsP zaoberať. Dokonca, i od jeho blízkeho príbuzného. Mestská polícia musela riešiť i zanedbanie starostlivosti o maloleté dieťa. Dňa 19.2.2016 poobede bolo zo ZŠ Tisovec oznámené, že vo vestibule ZŠ sa nachádza 8 ročná Karolína K. Táto čakala mamu Andreu K., ktorá ale pre maloletú neprišla. ZŠ už bolo potrebné uzatvoriť a matka bola nezvestná. Preto musela MsP riešiť, čo s maloletou. Na ÚPSVa R Rimavská Sobota, na sociálnej kuratele, už nikto nebral telefón a dieťa nebolo kam umiestniť. MsP sa o pomoc obrátila na Mgr. Ľ. Pánisovú z DD Tisovec, či by DD nemohol aspoň na noc prijať maloletú do DD Tisovec. Mgr. Pánisová vybavila všetky potrebné náležitosti a MsP maloletú previezla zo ZŠ rovno do DD Tisovec, kde prespala. Tu sa o ňu dobre postarali vychovávateľky, v priebehu dňa Petra Abrahámová a počas noci Michaela Stanová. Dňa 20.2.2016, si dcéru prevzala osobne matka Andrea K. MsP písomne prípad oznámila na ÚPSVaR Rimavská Sobota, na prijatie ďalších opatrení smerom k matke maloletej Karolíne K. V DD Tisovec muselo byť o maloletú naozaj dobre postarané, pretože keď si maloletú prišla prevziať matka, nechcela z DD maloletá Karolína K. odísť domov. Dňa 8.3.2016 vykonala MsP kontrolu tzv. Starej štreky v Rimave. Jedná sa o chodník, ktorý spája ulicu Sládkovičovu s ulicou Hviezdoslavovou. Tu vznikla veľká, nelegálna skládka hlavne domového odpadu. J. Martiniak skládku prehrabal, až sa podarilo nájsť doklad s menom a adresou. Jednalo sa o Juraja S., Sládkovičova ulica Tisovec. Na mieste bola vykonaná fotodokumentácia a Juraj S. bol okamžite predvolaný na MsP. Tu bol vypočutý za prítomnosti Ing. Bálintovej z MsÚ a Mgr. Ivanovej, TSP Tisovec. Po vykonaní výsluchu bolo s J. S. dohodnuté, že ich rodina vykoná vyčistenie časti Starej štreky. A rodina J. S. vyzbierala na uvedenom mieste vyše 100 vriec domového odpadu !!! Tento odpad uložili do vriec a odnosili k hlavnej ceste, odkiaľ bol odvezený pracovníkmi SMT s. r. o. Tisovec. Ďalej pokračovalo čistenie uvedenej lokality, kde podľa dohody s koordinátorkami aktivačných prác a malých obecných služieb, J. Hruškovou, E. Strigáčovou a M. Stožekovou, čistenie pokračovalo od 18.4.2016, kedy bolo v tejto lokalite nasadených 16 pracovníkov. Hlavne z radov občanov, ktorí bývajú v lokalite Kolkáreň, v Rimave. Dňa 24.3.2016 MsP odobrala psa majiteľovi Tiborovi R., bytom v Tisovci na Muránskej ulici. Tento sa o psa riadne nestaral a pes pravidelne behal po ceste smerom na malú železničnú stanicu. V minulosti MsP majiteľovi psa uložila za tieto priestupky pokuty. Dňa 24.3. pri kontrole MsP, bolo opätovne zistené, že pes behá po miestnej komunikácii. Majiteľ psa sa doma nenachádzal. Jeho matka uviedla, že ona si so psom nevie rady a syn sa o psa nestará. MsP preto prikročila k odchytu psa, ktorý bol umiestnený do koterca na Vápenke. Následne bol umiestnený do útulku vo Fiľakove. Jednalo sa o psa rasy nemecký ovčiak. Tiborovi B. uložila MsP blokovú pokutu.

V dňoch 19.2. a 18.3.2016 zaslala MsP písomné podnety na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu Rimavská Sobota, na protiprávne konanie maloletých detí v meste Tisovec. Jednalo sa o

vyberanie kontajnerov na odpad, t.j. podnety, že sa o deti rodičia riadne nestarajú a tým zanedbávajú ich mravnú výchovu. V správe o činnosti za r. 2015 som písal o osamelo žijúcich dôchodcoch. Bohužiaľ, že sú ohrozenou skupinou, toto sa potvrdilo v mesiaci február 2016. Vtedy došlo ku krádeži vlámaním do rodinného domu majiteľa, p. Samuela H. na ulici Partizánskej, a to dokonca v noci, keď majiteľ bol doma a spal. Páchatelia mu odcudzili z priestorov domu rôzne náradie a z jednej obytnej miestnosti dokonca veci zo žltého kovu. A to z miestnosti, vedľa ktorej poškodený v noci spal. Do domu sa páchatelia dostali cez okno v zadnej časti domu, od toku Rimavy. Doposiaľ sa páchateľov zistiť nepodarilo.

Chcel by som informovať o jednom páchateľovi priestupkov a trestných činov v Tisovci. Jedná sa o Nikolasa T.,trv. bytom Lubeník . Nikolas T. sa, ako je už iste asi všetkým známe, dopustil zločinu lúpeže, kde fyzicky napadol poškodenú ženu na Daxnerovej ulici v Tisovci. Tejto sa snažil odcudziť kabelku. Pri tom ju i zranil tak, že ju pohrýzol do ruky. Zranená žena musela byť ošetrená v nemocnici. MsP vykonala preverovanie Nikolasa T. Tento bol do svojich 18 rokov umiestnený v detskom domove vo Valaskej. Následne bol prepustený, so sumou cca 1000.- €. Preto ho v Tisovci všetci chceli, bol žiadaný. Peniaze sa ale minuli a Nikolas T. býval u starých rodičov T. na Partizánskej ulici. Ale už ani títo ho nechceli, pretože mali z neho strach. Na MsP sa s informáciou o Nikolasovi T. obrátila MUDr. Bindasová z Tisovca. Následne TSP v Tisovci kontaktovali ošetrujúcu lekárku Nikolasa T., MUDr. Alexovú vo Valaskej. A tu sme sa dozvedeli zásadné informácie, že sa jedná o schizofrenika, ktorý musí brať silné lieky. Pokiaľ tieto lieky neužíva, stáva sa pre svoje okolie nebezpečným. Ďalej bolo zistené, že Nikolas T. mal pedofilné sklony a sklony k obnažovaniu sa na verejnosti. Preto sa MsP na Nikolasa T. sústredila. TSP podnikli kroky, aby bol Nikolas T. umiestnený do ústavu, kde by bol uzatvorený a pod dohľadom. Preto MsP podrobne prešetrovala všetky oznámenia na Nikolasa T. A v roku 2016 sa už dopustil dvoch prečinov a to spomínaného porušovania domovej slobody a krádeže. Až v auguste 2016 sa podarilo TSP vybaviť umiestnenie Nikolasa T. do DSS v Detve, kde ho MsP previezla.

V druhom polroku 2016 MsP zistila štyri priestupky maloletých detí rodiny B. a S. z Tisovca. Priestupky boli odovzdané na ÚPSVaR Rimavská Sobota, na sociálnu kuratelu. Následne boli rodinám odňaté detské prídavky a boli vyplácané prostredníctvom osobitného príjemcu. V prípade deti rodiny B. to znamenalo aspoň to, že matka Andrea B., musela každý mesiac cestovať do Muráňa, na obecný úrad. Ďalej sa MsP zamerala na nehnuteľnosti, ktoré boli na predaj a boli získané informácie, že by sa mohli dostať do rúk neprispôsobivých osôb. Jednalo sa o rodinný dom na Sládkovičovej ulici. Tu boli informácie, že o dom majú záujem záujemcovia z Muráňa, a dokonca z Brezna. Nakoniec dom odkúpil sused. Ďalej dom na Podhradovej ulici, ktorý nakoniec kúpila susedka. Ďalším domom bol na Partizánskej ulici. 3.6.2016 bolo zistené, že dom boli pozerať rodiny na autách z EČ PP a SN. Bol kontaktovaný sused Stanislav S. Taktiež bol telefonicky kontaktovaný majiteľ domu p. Kochan, z realitnej kancelárie v Brezne. Uviedol, že kto zaplatí za dom na drevo 8000.- €, tomu dom predá. Následne znovu telefonicky kontaktovaný najbližší sused Stanislav S. V roku 2016 dom odkúpila rodina z Tisovca. Naopak, MsP a TSP vykonávali opatrenia k tomu, aby sme odsťahovali rodinu B., bytom na Jozeffyho ulici. G. B. prejavil záujem kvôli problémom so synmi o odpredaj svojho domu s tým, že by mu MsÚ Tisovec zabezpečil náhradný dom, mimo Tisovca. Všetko už bolo na dobrej ceste, bol vyhliadnutý rodinný dom v Jelšave. Ale nakoniec si to rodina G. B. rozmyslela a tak ostali v Tisovci.

MsP sa ďalej zamerala na riešenie problémov s nelegálnymi skládkami odpadu ako i znečisťovania vodných tokov v Tisovci. Na to boli použité elektronické zariadenia, ktorými MsP disponuje. Dňa 12.4.2016 bolo zistené znečistenia Rimavy pri hornom závode CSM Tisovec. Tok Rimavy následne vyčistili Vojtech P. a Michaela P., ktorí tu bývajú. Tu MsP spolupracovala s Ing. Bálintovou a TSP Mgr. Ivanovou a Huľukovou. Ďalej v časti Kokáreň

miestni obyvatelia vykonali vyčistenie toku Rimavy, kde bolo vyzbierané toľko odpadu, že musel byť odvezený na nákladnom vozidle SMT s. r. o.

MsP počas výkonu služby zistila, že rodina S. na Partizánskej ulici nemá WC. Drevené WC, ktoré mali pri dome, spálili v šporáku. Preto celá rodina robila potreby do plastovej vane, ktorú mali na verande domu. Po naplnení vane túto vyliali do toku Rimavy. MsP pri kontrole zistila páchateľa Arpáda S. Tento bol predvedený na MsP, bol k veci vypočutý a spisový materiál bol odovzdaný na OÚ ŽP Rimavská Sobota na prejednanie priestupku na úseku ochrany vôd. Ďalší obdobný prípad, kedy rodina P. a K. zo Sládkovičovej ulice robila telesné potreby do vedra, ktoré následne vylievali do toku Furmanca, MsP ich vyriešila v blokovom konaní.

MsP sa zaoberala i drevenou latrínou, ktorú si v tesnej blízkosti potoka Losinec postavila rodina B. pri malej železničnej stanici. MsP výstavbu zistila, zakázala až do tej doby, kde bolo spoločne s MsÚ Tisovec, odd. výstavby označené miesto, kde môžu latrínu stavať. Ak by bola latrína postavená na pôvodnom mieste, bol by znečisťovaný potok Losinec.

Ďalej bolo monitorované i priestranstvo na pozemku bývalej reštaurácie Srdiečko. Taktiež bol elektronickým zariadením monitorovaný tok Rimavy na Partizánskej ulici, ako i kontajner na TKO pri budove RZP-čky, kde dochádzalo k jeho poškodzovaniu. MsP vykonávala opätovne opatrenia smerom k deťom Andrei K. Dňa 20.4.2016 znova neprišla pre svoje tri deti do ZŠ. S Andreou K. sa MsP podarilo telefonicky spojiť, ale bola tak pod vplyvom alkoholu, že nebolo možné s ňou komunikovať. Následne všetky tri deti odprevadil člen OH Tisovec M. Kubinec k Ivanovi Ť. do Rimavy, ktorý zabezpečil ich odvoz do miesta bydliska. Dňa 1.6.2016 o 16,53 hod., telefonicky oznámil Milan L. z Losinca, že k nemu prišla suseda Anna Š., celá vystrašená. Telefonoval jej neznámy muž, ktorý tvrdil, že je jej synovec z Ružomberka a potrebuje požičať peniaze. Že v Tisovci kúpil dom a potrebuje všetky peniaze, ktoré má doma. A že za chvíľu príde k nej domov pre peniaze. Anna Š. preto zobrala telefón, peniaze v hotovosti a vkladnú knižku a ušla k M. L. do jeho domu. MsP a členovia OH na civilnom vozidle Fiat Ducato, strážili dom pani Š. až do 18,00 hod. Nikto ale neprišiel. K Anne Š. bola privolaná jej dcéra, ktorá ostala s ňou do rána. Informované bolo OO PZ Hnúšťa.

V priebehu služby dňa 3.6.2016 boli vykonané opatrenia v súvislosti s 83 ročným Jánom H. z Jesenského ulice. Opatrenia boli vykonané spoločne s TSP Ivanová a Huľuková. Nakoniec, vzhľadom na jeho zdravotný stav, bola privolaná RZP-čka, bola poskytnutá pomoc pri naložení do sanitky a J. H., bol odvezený do NsP Revúca. Byt bol poobede uzamknutý, uzatvorené okná, ktoré boli otvorené kvôli vetraniu, byt uzamknutý a kľúč uložený na MsP. A toto bolo vykonané i napriek jeho nesúhlasu, pretože bol v takom zlom stave, fyzickom a psychickom, že nesúhlasil s ničím. Následne boli vyrozumení, jeho blízky príbuzní.

Ešte jedna pikoška, aby bol okruh činnosti MsP kompletný. Dňa 21.4.2016 oznámili zo Slovenskej sporiteľne v Tisovci, že v budove sa im objavili hady. Nepomohli im ani hasiči a ani iné štátne zložky. MsP spoločne s prednostom MsÚ Bc. Tokárom kontaktovala Správu Národného parku Muránska Planina, ktorí do Tisovca prišli a prípadu sa ujali. Vykonali odstránenie hadov z budovy. Hniezdo si na schodoch do pivnice urobila užovka aj s mladými.

MsP v roku 2016 riešila množstvo oznámení zo strany Ondreja B. a Andrei B a to navzájom. Toto je spor, ktorý sa ťahá od roku 2014. Momentálne prebieha v časti súdne pojednávanie na Okresnom súde Rimavská Sobota, kde je obžalovaný Ondrej B. A od tej doby, sa spor stupňuje. MsP zaznamenala viaceré podnety a to z oboch strán. Všetky podnety boli riadne prijaté, prešetrené a ukončené v zmysle zákona. Taktiež boli prijaté podnety na Ondreja B. i od ďalších občanov z Tisovca. Nakoniec ukončila protiprávne konania Ondreja B. MsP a to podaním trestného oznámenia vo veci spáchania trestného činu útoku na verejného činiteľa. Ondrej B. fyzicky napadol dňa 28.12.2016 okolo 15,00 hod. svojho brata Pavla B. Následne sa na miesto dostavila hliadka MsP, kde Ondrej B. najprv slovne a následne i fyzicky, zaútočil na zasahujúceho člena MsP. V súčasnej dobe sa už Ondrej B. nachádza vo výkone väzby. Taktiež boli vykonávané kontroly cigánskej osady Rimavská Píla. Tu sa podarilo dotlačiť obyvateľov osady k tomu, že osadu kompletne vyčistili od odpadu, kde okrem MsP sa na riešení tohto problému podieľali i TSP, ako i členovia OH Rimavská Píla. Zásluhou všetkých zložiek sa podarilo v osade urobiť poriadok a ten poriadok i udržať. Toto konštatovala i kontrola osady, ktorú vykonal primátor mesta, členovia občianskeho výboru Rimavská Píla, ako i občania m. č. Rimavská Píla, ktorí sa kontroly zúčastnili. A znova sa to podarilo iba kontrolami, kontrolami a kontrolami. MsP taktiež dňa 5.5.2016 vykonala asistenciu triednej učiteľke ZŠ Tisovec Mgr. Eve Roškovej, ktorá sa chcela do osady pozrieť a vidieť, ako žijú jej žiaci.

Počas letnej turistickej sezóny a počas prázdnin, kedy je v Tisovci zvýšený pohyb i turistov a návštevníkov, mestská polícia zmenila výkon služby. Taktiež sa vo zvýšenej miere využívali členovia občianskych hliadok Mesta Tisovec. Aspoň v mesiaci august 2016, kedy MsP nečerpala dovolenky. Aby bola služba zabezpečená po celý deň zo strany MsP, jeden člen MsP vykonával službu v dobe od 07,00 hod do 15,00 hod. a druhý člen MsP vykonával službu od 14,00 hod do 22,00 hod. Boli plánované zmiešané hliadky, 1 policajt MsP Tisovec a členovia OH Tisovec. Členovia OH Rimavská Píla vykonávali služby samostatne a to od 07,00 hod do 15,00 hod. jeden člen OH Rimavská Píla a od 14,00 hod do 22,00 hod., dvaja členovia OH Rimavská Píla. V mesiacoch júl a august 2016 bolo prijatých celkom 47 oznámení. V priebehu tretieho štvrťroka prijala MsP celkom 73 oznámení. Na porovnanie, za rovnaké obdobie roku 2015 bolo prijatých celkom 65 oznámení. Taktiež vykonávali členovia OH Tisovec a Rimavská Píla, služby na Dní mesta Tisovec a Deň Rimavskej Píly. Hlavne tieto akcie bolo potrebné dôkladne zabezpečiť. MsP vykonávala na dni mesta službu od 05,00 hod až do 24,00 hod. Doobeda bolo potrebné zabezpečiť Tisovský jarmok a všetko, čo s tým súvisí. T. j. napríklad napájanie stánkarov na elektrinu, vodu, zaberanie miesta stankármi a rôznymi atrakciami, vyberania poplatkov spoločne s J. Maďarovou a veľa iných problémov, ktoré nastali a ktoré bolo potrebné za pochodu riešiť. Poobede vykonávala MsP a členovia OH zabezpečenie kulturného programu pred ZŠ. Hlavne bolo potrebné „osobne“ chrániť speváka Adama Ďuricu, ktorý si osobnú ochranu vyžiadal od vedúcej MsKS M. Kojnokovej. O 14,30 hod poskytnutá prvá pomoc p. Emílii P., 79 ročnej osobe, ktorá bola dezorientovaná, dehydrovaná a vôbec nevedela kto je a kde sa nachádza. Následne sa podarilo zistiť jej meno a meno dcéry, Márie S. z Bratislavy, ktorá si osobne mamu na MsP prevzala. V mesiacoch júl a august 2016 venovala MsP veľa času a úsilia na pátranie po Mariánovi M., ktorý bol dôvodne podozrivý zo spáchania trestnej činnosti krádeží vlámaním do chát a chalúp v celom katastri mesta Tisovec. Toto si vyžiadalo veľa času, úsilia a taktiež PHM do vozidla Lada Niva. Boli vykonávané i preventívne kontroly chát v katastri mesta Tisovec. Nakoľko OO PZ Hnúšťa nedisponuje terénnym vozidlom, pri pátraní po M. Manicovi, pri ohliadkach nehnuteľnosti bolo využívané vozidlo MsP Lada Niva. Taktiež MsP využila i elektronické zariadenie, fotopascu, ktorá využíva GSM signál. Táto fotopasca bola nainštalovaná na chatu pani M., ktorú chatu Marián M. dvakrát vykradol. Bol predpoklad, že do chaty sa môže vlámať ešte raz. Preto tu bolo toto elektronické zariadenie nainštalované. Nakoniec sa M. Manicu podarilo zadržať Romanovi Š na jeho chate v časti Kozí chrbát. Následne Roman Š. informoval políciu, OO PZ Hnúšťa. Keďže však polícia na miesto neprišla, tak Mariána M. zadržali Roman Š. spolu s kamarátmi. Teda páchateľa trestnej činnosti zadržali sami občania mesta Tisovec. Následne sa na miesto dostavili policajti OO PZ Hnúšťa Ján Vengrín, Peter Šablatúra a náčleník MsP Ján Martiniak. Zadržaný Marián M, bol následne prevezený na OO PZ Hnúšťa, kde bol zadržaný. T. č. je Marián M. vo výkone väzby.

Boli riešené problémy s odpadom pri CSM Tisovec – horný závod. Následne bolo s firmou PMX net dohodnuté, že na ulicu Sládkovičovú bude presunutá jedná kamera, ktorá bola nainštalovaná na ulici Podhradovej. Toto sa i realizovalo a od tej doby je problém vyriešený.

Taktiež MsP riešila i problém s odpadom, nelegálnou skládkou, ktorá sa začala tvoriť na pozemku, kde stálo Srdiečko. Tu MsP opakovane umiestnila elektronické zariadenie a taktiež

boli na oplotenie umiestnené tabule so zákazom ukladania odpadu. Obyvatelia si ale elektronické zariadenie všimli a odpad tu začali nosiť v nočných hodinách. Nakoľko je na mieste nedostatočné osvetlenie, nepodarilo sa pomocou záberov z el. zariadenia zistiť konkrétne osoby, ktoré tu odpad ukladali. Ďalšia nelegálna skládka bola zistená 5.8.2016 na R. Píle, pri cintoríne. MsP vykonala šetrenie, kde bol zistený pôvodca odpadu, Vladimír F., z Rimavskej Píly. Tento tu vyhádzal rôzny odpad zo starého domu, ktorý vypratával. S koordinátorom aktivačných prác na R. Píle P. Demianom bol dohodnutý postup, že Vladimír F. nelegálny odpad odstráni, ale nebude mu uložená pokuta zo strany MsP, nakoľko Vladimír F., poskytuje svoje priestory domu pre účely zabezpečenia Dňa R. Píly a podobne. Ďalšie el. zariadenie, bolo umiestnené počas leta v areáli Šťavice, aby sa predišlo prípadnému poškodeniu novopostaveného altánku v areáli Šťavice. Ale toto je iba dočasné riešenie. Pokiaľ sa v areáli ukončia stavebné a revitalizačné práce, bude nutné rozmýšľať nad tým, ako areál strážiť a monitorovať. MsP taktiež vykonávala šetrenie k rodine z Popradu, ktorí odkúpili rodinný dom na ulici Podhradovej. Okamžite sa na miesto dostavila MsP, spoločne s Ing. Bálintovou. Boli na mieste riešené skutočnosti, a to že dom má nelegálnu prístavbu, dom nemá kanalizáciu a ani septik. Na čo bol nový majiteľ Róbert P. upozornený. Taktiež boli a budú vykonávané následne kontroly, ako nový majiteľ odstránil zistené závady. V súčastnosti sa rodina z domu odsťahovala do Popradu a dom je na predaj. Taktiež MsP v priebehu služby zistila, že rodina S. na ulici Sládkovičovej pri svojom dome vedľa hlavnej cesty na Brezno vykopali jamu. Táto im malaq slúžiť ako žumpa a do tejto začali vypúšťať všetky splašky. Tieto začali v letných mesiacoch zapáchať a bol i predpoklad, že sa splašky začnú vylievať na hlavnú cestu. MsP toto ihneď ohlásila na MsÚ a spoločne s Ing. Bálintovou bola vykonaná kontrola. Po tejto kontrole rodina S. radšej dieru zahrabali a miesto dali do pôvodného stavu. Ďalej boli vykonávané kontroly v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov. Boli vykonávané kontroly hlavne na sídliskách, okolie ZŠ, kostol, námestie. Pri kontrole sa MsP zamerala na skutočnosť, či majú psíčkari u seba sáčky na exkrementy. Drvivá väčšina psíčkarov mala u seba sáčky na exkrementy. Tí, ktorí pri kontrole nemohli predložiť sáčky, boli zo strany MsP napomenutí. Pri opakovaných kontrolách, už sáčky mali.

Ďalšie činnosti, ktoré nesúvisia priamo s výkonom služby MsP: vykonávanie činnosti vodičov vozidiel MsÚ Tisovec, vykonávanie asistencii pracovníkom MsÚ, pri rôznych šetreniach, vykonávanie asistencii TSP, pri rôznych šetreniach, preprava nevládnej dcéry p. Gajdošíkovej, z ulice Francisciho z jej bytu do sanitného vozidla a o dva dni preprava samotnej p. Gajdošíkovej do sanitného vozidla, a následne obidve ženy znova do bytu, vykonávanie asistencii a spoločný výkon služby, s hliadkami OR PZ Rimavská Sobota, vykonanie úkonov a asistencie policajtom Prezídia PZ SR, Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Odboru boja proti nelegálnej migrácii a obchodovaniu s ľuďmi, vykonávanie rôznych úkonov, na základe žiadosti ZŠ Tisovec, smerom k rómskym žiakom a ich rodičom, na základe dožiadaní okresných súdov, krajských súdov a súdnych exekútorov, vykonala MsP doručovanie rôznych písomnosti a to v roku 2016 celkom 84 písomnosti, pre občanov Tisovca a m. č. Rimavská Píla, zabezpečovanie vykládok tovaru a materiálu z kamiónov pre OZ. Pomocnica.

Represívna oblasť práce MsP :

V roku 2016 prijala MsP celkom 211 oznámení od fyzických ako i právnických osôb, ktoré oznámenia sú evidované v protokole udalosti MsP. Všetky oznámenia boli preverené a podľa druhu oznámenia bolo ďalej vykonávané objasňovanie prípadov, prípadne boli prípady vyriešené priamo na mieste. Oznámenia boli podané osobne alebo telefonicky, hlavne

prostredníctvom mobilného telefónu MsP. V roku 2015 to bolo celkom 194 oznámení. Takže táto oblasť sa pohybuje stabilne na približne rovnakej úrovni. MsP riešila v roku 2016 celkom 80 priestupkov. Z toho 46 priestupkov bolo riešených v blokovom konaní, kde boli uložené pokuty vo výške 615.-€. Mestská polícia vykonala v roku 2016 kompletnú fyzickú kontrolu psov v meste Tisovec a v m. č. Rimavská Píla. Jednalo sa kontrolu, či majú majitelia psov svoje psy zaevidované na MsÚ Tisovec, v zmysle zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. V meste Tisovec bolo skontrolovaných 213 rodinných domov a v m. č. Rimavská Píla, celkom 48 rodinných domov. Tu boli zistené porušenia predmetného zákona, kde majitelia psov boli na toto zo strany MsP upozornení. Buď osobne na mieste, prípadne ak sa nenachádzali doma, tak písomne. Pri spáchaných priestupkoch sa jednalo o porušenie zákona č. 372/90 Z. z. o priestupkoch, kde prevažovali priestupky na úseku majetku, občianskeho spolunažívania a priestupky na úseku ochrany životného prostredia, priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a proti verejnému poriadku. Ďalej to boli priestupky, spáchané porušením VZN mesta Tisovec. Hlavne priestupky proti majetku podľa § 50 ods. 1) Zákona o priestupkoch bolo potrebné dôkladne zdokumentovať. Čo sa týka okruhu páchateľov trestných činov a priestupkov, hlavne proti majetku, verejnému poriadku, občianskemu spolunažívaniu a VZN mesta Tisovec, sú to na 95% osoby, ktoré sú dlhodobo nezamestnané. Maximálne pracujú v rámci aktivačných prác alebo malých obecných služieb pri Meste Tisovec. Taktiež maloletí páchatelia, ktorí sa dopúšťajú protiprávneho konania, sú z rodín, ktoré sú sociálne odkázané a sú poberatelľmi sociálnych dávok. Maloleté deti, ktoré sa dopustia protiprávneho konania, oznamuje mestská polícia na ÚPSVaR, sociálnu kuratelu v Rimavskej Sobote. Rodičia takýchto páchateľov by mali prísť o sociálne dávky. Ale funguje to tak, že o dávky neprídu, ale ÚPSVaR im nevypláca dávky priamo, ale cez tzv. osobitného príjemcu. A to je Mesto Tisovec. Takže o nič neprídu, iba s tým majú pracovníci Mesta Tisovec ďalšiu prácu. TSP musia s nimi chodiť nakupovať, do obchodov a pod. Sociálne dávky takto minú a potom nám páchajú trestnú činnosť a priestupky. A to ako dospelí, tak ich deti. Toto je jedna skupina ľudí. Druhá je tá, ktorí majú pravidelný príjem, t. j. dôchodky, poväčšine invalidné, niektorí i starobné. Teda by mohli mať pravidelný mesačný príjem v celkom slušnej výške. Ale z tejto skupiny, je väčšia časť ľudí, ktorí majú rôzne exekúcie. A len z vlastnej viny im súdny exekútor mesačne sťahuje určité sumy peňazí z ich príjmu. A teda sa znova dostávame na začiatok, kde i táto skupina ľudí je bez príjmu. A keď aj majú príjem, tak je to znova iba na úrovni sociálnych dávok. A tieto rýchlo minú a „kolotoč“ sa krúti ďalej.

Výhľad do roku 2017.

Mestská polícia bude v roku 2017 posilnená o jedného člena na troch policajtov mestskej polície, od 1.februára 2017. Z toho dôvodu bude môcť mimo dni čerpania dovolenky a prípadnej PN-ky vykonávať MsP službu v dobe od 07,00 hod do 22,00 hod. Teda bude zvýšený výkon služby mestskej polície v Tisovci. Týmto opatrením sa zvýšil počet policajtov, ktorí sú priamo zainteresovaní na dohľade nad dodržiavaním verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku občanov. V roku 2017 bude vykonaná realizácia kamerového systému na Rimavskej Píle. A z rozpočtu Mesta Tisovec boli vyčlenené finančné prostriedky na rozšírenie kamerového systému mesta Tisovec. Kamera bude namontovaná a bude monitorovať lokalitu pri bývalom Srdiečku. Aj tieto opatrenia prispejú k zvýšeniu dohľadu nad dodržiavaním verejného poriadku, ochrane života, zdravia a majetku občanov.

Ján Mertiniak, náčelník MsP Tisovec


Vytvorené: 20. 2. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu