Navigácia

Obsah

Terénna sociálna práca v meste Tisovec

Typ: ostatné | Občan
Terénna sociálna práca v meste Tisovec sa realizuje od 16.1.2012 cez projekt „Terénna sociálna práca v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla“ vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu. Projekt je pokračovaním predchádzajúcich projektov, ktoré sa realizovali v rokoch 2005-2008 a 2009-2010. Hlavným cieľom je prostredníctvom terénnej sociálnej práce v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla podporiť vytváranie podmienok na zabránenie sociálneho vylúčenia znevýhodnených sociálnych skupín.

Sociálne poradenstvo obyvateľom mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla poskytujú dve terénne sociálne pracovníčky Mgr. Irena Vetráková, Mgr. Lucia Pustajová a asistentka terénnych sociálnych pracovníčok p. Renata Huľuková v MsKS /stará časť/ na Jesenského ulici denne od 7.30 hod do 15.30 hod.. Terénne sociálne pracovníčky (ďalej len TSP) priamo v teréne získavajú relevantné informácie o spôsobe života klientov, vyhľadávajú sociálne vylúčených klientov, poskytujú poradenstvo pri osobných problémoch, podporujú a posilňujú sebavedomie a zodpovednosť, kladú dôraz na zdravotnú osvetu , starostlivosť o maloleté deti a mládež.

V rámci projektu realizujú aktivity v jednotlivých oblastiach:

 • Zamestnanosť – poradenstvo klientom pri hľadaní zamestnania, vyhľadávanie voľných pracovných miest, sprostredkovanie kontaktov so zamestnávateľmi.
 • Zlepšenie kvality života a bývania - dohodnutie splátkových kalendárov, príspevkov na bývanie, zlepšovanie kvality života, udržiavanie čistoty prostredia v okolí bytových domov
 • Vzdelávanie - poradenstvo rodičom pri plnení školských povinností ich detí, poradenstvo za účelom zlepšenia podmienok pre prípravu na vyučovanie, poradenstvo pri ďalšom vzdelávaní atď.
 • Zdravie - poradenstvo pri zabezpečení základnej hygieny, vyzývanie klientov na povinné očkovania, osveta v oblasti sexuálneho života, antikoncepcie atď.
 • Sociálna integrácia - intervencie zamerané na predchádzanie sociálno-patologických javov zameraných na ich zmiernenie (kriminalita, záškoláctvo, poruchy správania, zanedbávanie starostlivosti o deti, domáce násilie, drogová závislosť, alkohol) pomoc pri vybavovaní dokladov, dávok štátnej sociálnej podpory, dávky v hmotnej núdzi, jej príspevkov a pod.
 • Iné oblasti, ktoré sa vyskytujú pri práci - písanie žiadostí na súd rôzneho druhu, riešenie exekúcií, dohodnutie splátkových kalendárov, sanácia rodín v spolupráci s ÚPSVaR odd. sociálno právnej ochrany detí v Rimavskej Sobote, Revúcej a i.

TSP

 • vedú spisovú dokumentáciu klientov s ktorými pracujú. Niektorí klienti sú pravidelní, majú záujem riešiť svoje problémy, no sú klienti, ktorí sa vyskytujú len ojedinele, keď nutne potrebujú pomoc.
 • spolupracujú s rôznymi inštitúciami ako sú: MsÚ v Tisovci, Občianske združenia z Tisovca a Rimavskej Píly, Regionálna kancelária úradu splnomocnenca vlády pre menšiny v Rimavskej Sobote, Ochrana detí a mládeže v Rimavskej Sobote, UPSVaR Rimavská Sobota i pracovisko v Hnúšti, mestská polícia, detská pediatrička v meste MUDr. Bindasová, ZŠ, MŠ a stredné školy v meste, Azylový dom v Klenovci, detské domovy, krízové centrá, domovy dôchodcov a iné .
 • organizujú zbierky obnoseného šatstva a realizujú burzy, výťažok z nich využívajú na organizovanie aktivít s deťmi.
 • organizujú aktivity v Komunitnom centre „Škola“ ako sú: aktivita pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, Dňa detí, Športový deň pre deti, Hallowen, Mikulášsky program pre deti, organizovanie rôznych besied a školení na témy rovnoprávnosti postavenia žien v spoločnosti, diskriminácie a domáceho násilia, dodržiavania ľudských práv a práv detí, protidrogovej prevencie a zdravia detí, sexuálnej výchovy a antikoncepcie, starostlivosti o deti a hygienu rodiny, bezpečnosti na cestách a rôzne iné aktivity.
 • budujú dôveru a dobré vzťahy s klientmi a inštitúciami s ktorými spolupracujú a spoločne pracujú na riešeniach rôznych problémov. Tiež dbajú na ochranu osobných údajov a záujmov klientov.

Snahou TSP je postupne preniesť zodpovednosť za svoje konanie a správanie na samotných klientov.


Mgr. Irena Vetráková
Pracovníčka TSP Tisovec


Vytvorené: 15. 2. 2012
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu