Navigácia

Obsah

Dostaneme sa do zariadenia sociálnych služieb ťažšie?

Typ: ostatné | Občan
Áno.

Dňa 1.3.2012 nadobudol účinnosť zákon č.50/2012Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Zámerom tejto "malej novely" bolo riešenie problémov a nedostatkov vo financovaní sociálnych služieb a snaha o udržanie bezproblémovej existencie zariadení sociálnych služieb.


Z môjho pohľadu, z pohľadu praxe je cieľom úpravy preradenie seniorov na opatrovateľskú službu. To znamená, že viac starostlivosti budú zabezpečovať terénne služby. Zariadenia pre seniorov sa začnú meniť na zariadenia opatrovateľskej služby. Zriaďovateľmi sa stanú samosprávy. Dôchodky väčšiny našich seniorov totiž zo skúsenosti neumožnia prístup k sociálnym službám v zariadeniach sociálnej starostlivosti. I keď najchudobnejší majú právo platiť len časť úhrady a klient platí iba toľko, ako mu dovoľuje finančná situácia, zostať mu musí 37,97 €. Rozdiel v úhradách prechádza ako povinnosť na rodinných príslušníkov. V závere uvediem na konkrétnom príklade.

A teraz aktuálne, aké zmeny novela zákona prináša.

Novela sprísňuje podmienky na prijatie osoby do zariadenia pre seniorov, a to zvýšením stupňa odkázanosti klienta z II.na stupeň IV.

Ukladá sa povinnosť obciam a vyšším územným celkom do 30.júna 2012 stanoviť minimálnu výšku úhrady za služby zo strany klienta, a to vo výške minimálne 50% ekonomicky oprávnených nákladov na sociálnu službu.
Výška úhrady sa stanoví všeobecne záväzným nariadením, ktoré v prípade opatrovateľskej služby schvália obecné zastupiteľstvá a v prípade pobytovej formy v zariadeniach sociálnej starostlivosti zastupiteľstvá vyšších územných celkov.
Konkrétne v našom zariadení, DDaDSS Tisovec, predstavuje 50 % ekonomicky oprávnených nákladov pre klienta ZpS /zariadenie pre seniorov / úhradu vo výške 331 € a pre klienta DSS / domov sociálnych služieb/ úhradu vo výške 349 €. Aktuálne je úhrada od našich klientov pôvodná, teda nižšia, z dôvodu, že BBSK doteraz neschválilo nové všeobecne záväzné nariadenie.
Rovnako, mesto Tisovec, ako som informovaná, prijíma úhrady od klientov za opatrovateľskú službu podľa pôvodného všeobecne záväzného nariadenia.

Novela vypúšťa povinnosť posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, ak klient je ochotný platiť úhradu v plnej výške ekonomicko oprávnených nákladov sociálnej služby. Klient sa považuje za samoplatcu. Úhradu môže platiť za neho aj jeho rodina.
Na účely platenia úhrady za sociálnu službu sa posudzuje nielen súčasný príjem, ale aj majetok prijímateľa sociálnej služby, rovnako jeho príjem získaný predajom nehnuteľného majetku v posledných piatich rokoch. Pritom sa prihliada nielen na majetok odkázaného, ale aj jeho najbližších, ktorým ho prípadne za posledných päť rokov odovzdal.

Rozširuje sa okruh osôb, ktoré môžu vykonávať opatrovanie, a to o osoby ktoré k 29.februáru 2012 dovŕšili vek 55 rokov a vykonávali opatrovanie najmenej tri roky. U týchto osôb sa upúšťa od povinnosti splnenia kvalifikačných podmienok, teda absolvovania akreditovaného kurzu pre opatrovateľov.

Toľko z obsahu novely zákona. Mimo tieto hlavné zmeny novela upravuje prechodné ustanovenia, tie sa týkajú formálnych náležitostí, v podstate sa predlžujú termíny na výkon niektorých ustanovení zákona č.448/2008 Z.z o sociálnych službách. Za potrebné považujem na záver uviesť konkrétny príklad u konkrétneho klienta. Zákon prináša nový prvok, doteraz neuplatňovaný v zariadeniach sociálnej starostlivosti a to je medzigeneračná solidarita. I keď platil zákon o rodine a z neho vyplývajúca vyživovacia povinnosť aj detí voči rodičom, v prípade nízkeho dôchodku klienta, nepostačujúceho na zaplatenie úhrady za sociálnu službu, zaťaženie niesol štát, prípadne samospráva. Novela priamo ukladá povinnosť túto záťaž niesť deťom, prípadne iným rodinným príslušníkom.
Znamená to, ak klient s dôchodkom vo výške 295 € platí úhradu 331 €, odpočíta sa mu ochrana príjmu vo výške 37,97 €, potom zaplatí 191,03 € a rozdiel, 139,97 € uhrádzajú deti. V prípade ak deti nedisponujú požadovanými fanančnými prostriedkami, vedie sa nedoplatok klienta ako pohľadávka a uplatňuje si ju zariadenie sociálnych služieb v dedičskom konaní, z majetku klienta či rodinných príslušníkov, v postupe tak, ako to ustanovuje novela zákona o sociálnych službách.
Znamená to, že klientovi zostáva, aj po zvýšení dôchodku dlhodobo príjem 37,97 €. Myslím si, že dlhodobé zotrvávanie rovnakého príjmu klienta po zaplatení úhrady za sociálnu službu a vedomie, že mu finančne prispievajú deti na uspokojovanie jeho potrieb, bude mať priamy dopad na podstatné znižovanie jeho životnej úrovne. V podstate poškodí tých najslabších. Nie je to z mojej strany negatívny postoj k novele, no taká je realita. Štatisticky až 65 % dôchodcov na Slovensku má nižší dôchodok ako 350 € . Potom je pravda naozaj taká, že v čase, keď stúpajú ceny tovarov a služieb a najmä ceny liekov, bude mať novela zákona na klientov a ich deti negatívny dopad. Verím, že zmeny podľa novely zákona sú len prechodné a v budúcnosti budú prijaté systémové riešenia poskytovania a financovania sociálnych služieb na Slovensku.

Ing.Valéria Huňová


Vytvorené: 22. 4. 2012
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu