Navigácia

Obsah

Výroba vápna v Tisovci- včera a dnes

Typ: ostatné | O meste
Vážení občania mesta Tisovec,

Vápno a mesto Tisovec sú dva pojmy, ktoré už dlhé roky patria neodlučne k sebe. Lokalita Tisovec sa zaraďuje medzi najstaršie výrobne vápna na Slovensku a výroba vápna je teda určitou časťou bohatého industriálneho dedičstva mesta Tisovec.

Počiatky priemyselnej výroby vápna sú priamo spojené so silnou hutníckou históriou výroby železa v Tisovci.
Po modernizácii vysokej pece tisovskej železiarne v 50-tich rokoch 19. storočia bola následne v roku 1870 spustená i výroba vápna v kruhových peciach typu Hoffman. Vápno bolo využívané najmä k výrobe surového železa v železiarni.
calmit1Rok 1870 sa považuje nielen za počiatok priemyselnej výroby vápna v Tisovci, ale i na celom Slovensku.

Závod na dnešnom mieste sa začal stavať koncom 50-tich rokov minulého storočia. Do prevádzky bol uvedený zapálením štyroch jednošachtových pecí v roku 1960. Samozrejme odvtedy už prešlo zopár rokov a dnešná moderná doba okrem iného priniesla i nové parametre a požiadavky na kvalitu vápna. Aby sa závod mohol udržať v tomto meniacom sa technickom a ekonomickom prostredí, bolo potrebné vybudovať novú modernú regeneratívnu súprudnú pec. Tento sen sa stal v roku 2009 skutočnosťou, odkedy sa vápenka Calmit Tisovec zaradila medzi najmodernejšie závody na výrobu vápna.


Som rád, že Vám, občanom mesta Tisovec, môžem opäť oznámiť i ďalšie príjemné správy z oblastí životného prostredia:

  • Investícia do potrebnej modernej pece popri vyriešení existenčnej otázky závodu bola prínosom i pre životné prostredie, nakoľko jej emisie v porovnaní s pôvodnými jednošachtovými pecami sú podstatne nižšie. Inštalácia tejto pece bola preto ďalším dôležitým bodom z plnenia verejného prísľubu Calmit-u: aktívne pristupovať k zmierňovaniu dopadov priemyselnej výroby vápna na okolité životné prostredie.
  • V roku 2011 sme úspešne zrealizovali inštaláciu moderného rukávového filtra na odprášenie vodnej pary vznikajúcej pri výrobe haseného vápna- vápenného hydrátu. Pôvodné odprášenie vodnou práčkou síce spĺňalo všetky legislatívou stanovené limity, novým filtrom sa však dosiahlo niekoľkonásobné zníženie prašnosti na komíne až k minimálnym zanedbateľným hodnotám.
  • Rok 2011 bol prelomový i z hľadiska odprášenia expedičných miest mletých voľne ložených produktov. Týmto rokom sú všetky tri expedičné miesta odprášené novými filtrami.
  • Prašnosť z dopravných liniek kusového vápna (pásové dopravníky, triediče, ...) bola v tomto roku riešená inštalovaním dvoch filtrov. Celá linka si vyžaduje odprášenie tromi filtrami. Tretí, posledný, filter bude inštalovaný v druhej polovici tohto roku 2012.
  • V dnešných dňoch pracujeme na realizácii nového expedičného miesta nakládky kusového vápna, samozrejme s novým filtrom. Toto miesto bolo doterajším výrazným zdrojom prašnosti z nášho závodu.
  • Rok 2012 nám prinesie i odprášenie ďalšieho, menej využívaného, expedičného miesta kusového vápna. Po tejto investícii budú už kompletne všetky expedičné miesta všetkých produktov vybavené samostatnými filtrami.
  • Medzi zdroje sekundárnej prašnosti patria aj nespevnené cesty v závode. Každoročne plánujeme dovybudovať určitú časť ciest a plôch. Tohto roku to bude cesta k expedičnému miestu kusového vápna. Dovybavenie komplet závodu spevnenými plochami však bude trvať viacero rokov.
  • Suma spomenutých investícií do životného prostredia za rok 2011 dosiahla sumu 350 tisíc EUR a približne na rovnakej úrovni bude i rok 2012. Pevne verím, že v budúcom roku 2013 budú po týchto zmenách negatívne vplyvy závodu na mesto Tisovec úspešne potlačené na minimum.

calmit2

Nakoľko sa náš závod za posledné roky výraznejšie technologicky zmenil, radi by sme sa s Vami podelili o tieto informácie. Rozhodli sme sa “otvoriť” brány nášho závodu pre všetkých záujemcov, malých i veľkých, a umožniť tak presvedčiť sa na vlastné oči o technologickom pokroku v našom závode.

Týmto Vás chcem v mene celého kolektívu Calmit srdečne pozvať na Deň Otvorených Dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 19. mája 2012. O programe Vás budeme ešte bližšie informovať, ale popri prehliadke výrobného závodu sa môžete určite tešiť i na zaujímavý kultúrny sprievodný program.

Tešíme sa na Vás všetkých

Ing. Martin Ranostaj
riaditeľ závodu Calmit Tisovec


Vytvorené: 3. 4. 2012
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu