Navigácia

Obsah

Zverejnenie návrhu rozpočtu a návrhov všeobecne záväzných nariadení

Typ: ostatné
erbMesto Tisovec zverejňuje návrh rozpočtu mesta na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 až 2023, návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorými sa menia a dopĺňajú účinné všeobecne záväzné nariadenia.

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 29. novembra 2020 je na úradnej tabuli, centrálnej elektronickej úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený:

N á v r h   Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 – 2023

Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 – 2023 je dostupný k nahliadnutiu na Oddelení finančnom a majetkovom. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať do 9. decembra 2020, a to:

písomne na adresu: Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec

elektronicky: mesto@tisovec.com

ústne: do zápisnice na mestskom úrade

Návrh rozpočtu je zverejnený v záložke Hospodárenie v časti Povinné zverejňovanie

 

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 29. novembra 2020 je na úradnej tabuli, internetovej stránke mesta www.tisovec.com a centrálnej úradnej elektronickej tabuli v zmysle § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyvesený

N á v r h   Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Viac informácií k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2020.

N á v r h   Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec

Viac informácií k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2020.

N á v r h    Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnych daniach

Viac informácií k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2020.

 

V zmysle § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov dňom vyvesenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota počas, ktorej sa môžu uplatniť pripomienky k tomuto návrhu a to:

  • písomne na adresu:                     Mesto Tisovec

                                                         Nám. Dr. V. Clementisa 1

                                                         980 61 Tisovec

  • elektronicky:                                  tibor.tokar@tisovec.com
  • ústne:                                             do zápisnice na mestskom úrade

 

Pripomienky je možné uplatniť najneskôr do 9. decembra 2020 na Mestskom úrade v Tisovci.


Príloha

Vytvorené: 29. 11. 2020
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2020 17:42
Autor: Ing. Tibor Tokár