Navigácia

Obsah

ZVEREJNENIE ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU

Typ: ostatné
ZVEREJNENIE ADRESY NA DORUČOVANIE ŽIADOSTÍ O VOĽBU POŠTOU 1Referendum 2023

Mesto Tisovec v súlade s Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21. januára 2023, zverejňuje

 

elektronickú adresu na doručovanie

ŽIADOSTÍ O VYDANIE O VOĽBU POŠTOU:

 

denisa.maniova@tisovec.com alebo na mesto@tisovec.com

 

 

Žiadosť o VOĽBU POŠTOU je možné podať aj písomne na adresu:

 

Mestský úrad, Nám. Dr. V. Clementisa 1/1, 980 61 Tisovec

 

Obálku označte „VOĽBA - ŽIADOSŤ“

 

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na elektronickú adresu mesta najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,

  • rodnéčíslo,

  • adresu trvalého pobytu,

  • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orienta

  • néčíslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si voli

  • zásielku prevezme.

 

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať mesto trvalého pobytu o voľbu poštou, a to:

  •  v listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu mesta (mestského úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12.2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  •  e-mailom tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu mesta najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 02.12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mesta, hlasovací lístok, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa) a poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky mesta a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda  (t. j. najneskôr 20.01.2023).

 


Príloha

Vytvorené: 1. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 1. 12. 2022 09:12
Autor: Správca Webu