Navigácia

Obsah

ZMENA režimové opatrenia hlavného hygienika SR

Typ: ostatné
ZMENA režimové opatrenia hlavného hygienika SR uzavretie nedeľa 1 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky nariadil na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 23. marca 2020 opatrenie,ktoré na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 27. marca 2020 mení nasledovné:

1. Z bodu A) sa vypúšťajú slová „a veterinárnych ambulancií“. 2. Dopĺňa sa bod C), ktorý znie
„C) Body A) a B) sa nevzťahujú na:
1. Verejné lekárne uvedené v rozpise organizácie poskytovania lekárenskej pohotovostnej služby zverejnenom na webovom sídle príslušného samosprávneho kraja podľa § 135 ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z.
2. Verejné lekárne a nemocnične lekárne s oddelením výdaja verejnosti s miestom výkonu činnosti v sídle pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby podľa vyhlášky MZ SR č. 22/2018 Z. z. so schváleným prevádzkovým časom zahŕňajúcim nedeľu v prípade, ak v sídle tohto pevného bodu ambulancie pevnej pohotovostnej služby nie je zabezpečený výkon lekárenskej pohotovostnej služby spôsobom uvedeným v bode 1.
3. Nemocničné lekárne.
4. Výkon činnosti podľa bodov 1 a 2 sa môže realizovať iba za nasledovných podmienok:
a. Výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín bude prebiehať výhradne prostredníctvom pohotovostného okienka.
b. Farmaceut bude mať zabezpečené prostriedky osobnej ochrany (ochranné rúško, prípadne respirátor a jednorazové rukavice).
c. Čakajúci pacienti budú pred budovou lekárne, zachovajú minimálne dvojmetrové rozostupy a budú mať zabezpečené prekrytie horných dýchacích ciest (napríklad respirátor, rúško, šál, šatka, atď.).
d. Počas dňa sa vykoná minimálne jedna hodinová prestávka na účely sanitácie a dezinfekcie.“
O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov počnúc dňom 12.03.2020 od 6:00 hod. mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11. 3. 2020 pandémiu ochorenia COVID-19.
Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2020 uložil hlavnému hygienikovi Slovenskej republiky vydať zmenu opatrenia ÚVZ SR č. OLP/2733/2020 zo dňa 24.03.2020, ktorá je uvedená v záväznej časti tohto opatrenia.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD. v. r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Vytvorené: 30. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 30. 3. 2020 8:49
Autor: Správca Webu