Navigácia

Obsah

Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa materskej školy

Typ: ostatné
Vyhlásenie výberového konania na pozíciu riaditeľa materskej školy 1Primátorka Mesta Tisovec vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy Materskej školy Rimavská Píla.

Primátorka Mesta Tisovec, Mgr. Irena Milecová, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy: Materská škola Rimavská Píla, Vansovej 231, 980 61 Tisovec – Rimavská Píla.

 

Prihlášku do výberového konania doloženú o:

  1. doklady o vzdelaní;
  2. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára;
  3. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti;
  4. návrh koncepcie rozvoja Materskej školy Rimavská Píla (§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.);
  5. profesijný životopis;
  6. motivačný list;
  7. potvrdenia o pedagogickej činnosti;
  8. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

zasielajte do 30. 12. 2019 na adresu:

Mestský úrad Tisovec
Oddelenie sociálno-správne a školstva
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec

s vyznačením na obálke:

NEOTVÁRAŤ
VÝBEROVÉ KONANIE MATERSKÁ ŠKOLA RIMAVSKÁ PÍLA

 

Viac informácií sa dozviete v prílohe k oznamu.


Príloha

Vytvorené: 18. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 19. 11. 2019 11:16
Autor: Správca Webu