Navigácia

Obsah

Vyhlásenie výberového konania

Typ: ostatné
erbMesto Tisovec, ako zriaďovateľ ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY TISOVEC, z dôvodu končiaceho funkčného obdobia riaditeľa vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky základnej umeleckej školy.

Primátorka Mesta Tisovec, Mgr. Irena Milecová, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy:

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TISOVEC
Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec

s predpokladaným nástupom od 26.07.2021.

                                                                                                  

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa základnej umeleckej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“) a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré sú:
 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 • kvalifikačné predpoklady – sú požadované podľa § 10 ods. 1 a §12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. – vyžadovaný stupeň vzdelania  v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, vyššie odborné vzdelanie pre kategóriu učiteľa základnej umeleckej školy, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

Príloha č. 1
I. diel - učiteľ školy a školského zariadenia:
V. časť – učiteľ základnej umeleckej školy.


OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY:

 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ základnej umeleckej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.);
 2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon „č. 596/2003 Z. z.“);
 3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.);
 4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.);
 5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.).

 

OSTATNÉ POŽIADAVKY:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy:

 • Ústava Slovenskej republiky;
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.


OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • schopnosť rozhodovať;
 • dobré komunikačné zručnosti;
 • osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti;
 • systémové a koncepčné myslenie;
 • schopnosť pracovať v kolektíve;
 • schopnosť motivovať.


Prihlášku do výberového konania doloženú o:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní;
 2. overená kópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov;
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady);
 4. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára;
 5. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti;
 6. návrh koncepcie rozvoja ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY TISOVEC (§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.);
 7. profesijný životopis;
 8. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti;
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1 vyhlásenia výberového konania),

zasielajte do 22. 06. 2021 na adresu:

Mestský úrad Tisovec
Oddelenie sociálno-správne a školstva
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec

s vyznačením na obálke:

NEOTVÁRAŤ
VÝBEROVÉ KONANIE ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TISOVEC

Záujemca, ktorý splní predpoklady vyhláseného výberového konania na výkon kariérovej pozície riaditeľa školy pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca bude písomne pozvaný na výberové konanie  najmenej sedem dní pred jeho začatím. neskôr do 7 kalendárnych dní pred výberovým konaním.

 

Vyhlásenie voľby riaditeľa/riaditeľky základnej umeleckej školy

Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 1)


Prílohy

Vytvorené: 20. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 20. 5. 2021 09:55
Autor: Ing. Tibor Tokár