Navigácia

Obsah

Vyhlásenie výberového konania

Typ: ostatné
erbMesto Tisovec, ako zriaďovateľ Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec, vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/riaditeľky základnej školy.

Primátorka Mesta Tisovec, Mgr. Irena Milecová, v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy:

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec
Francisciho 803/4, 980 61 Tisovec

s predpokladaným nástupom od 02.07.2021.

                                                                                                                                                    

Na výkon kariérovej pozície riaditeľa základnej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z. z.) a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z., ktoré sú:

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY:

 • kvalifikačné predpoklady – sú požadované podľa § 10 ods. 1 a §12 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. – vyžadovaný stupeň vzdelania  v príslušnom odbore alebo študijnom odbore a príslušnom študijnom programe: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pre kategóriu učiteľa základnej školy, podľa vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov:

Príloha č. 1
I. diel - učiteľ školy a školského zariadenia:
II. časť – učiteľ prvého stupňa základnej školy alebo
III. časť – učiteľ druhého stupňa základnej školy.

 

OSTATNÉ PREDPOKLADY A PODMIENKY:

 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ prvého stupňa základnej školy s prvou atestáciou, alebo učiteľ druhého stupňa základnej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.);
 2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.);
 3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z. z.);
 4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z. z.);
 5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z. z.).

 

OSTATNÉ POŽIADAVKY:

Znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov pre riadenie školy:

 • Ústava Slovenskej republiky;
 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
 • Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

 

OSOBNOSTNÉ PREDPOKLADY:

 • schopnosť rozhodovať;
 • dobré komunikačné zručnosti;
 • osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti;
 • systémové a koncepčné myslenie;
 • schopnosť pracovať v kolektíve;
 • schopnosť motivovať.

 

Prihlášku do výberového konania doloženú o:

 1. žiadosť o účasť vo výberovom konaní;
 2. overená kópia dokladu o splnení kvalifikačných predpokladov;
 3. overená kópia dokladu o absolvovaní prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady);
 4. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára;
 5. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti;
 6. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec (§ 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.);
 7. profesijný životopis;
 8. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti;
 9. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (príloha č. 1 vyhlásenia výberového konania),

zasielajte do 28. 05. 2021 na adresu:

Mestský úrad Tisovec
Oddelenie sociálno-správne a školstva
Nám. Dr. V. Clementisa 1/1
980 61 Tisovec

s vyznačením na obálke:

NEOTVÁRAŤ
VÝBEROVÉ KONANIE ZÁKLADNÁ ŠKOLA DR. V. CLEMENTISA TISOVEC

Záujemca, ktorý splní predpoklady na výkon pracovnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a včas podá prihlášku so všetkými náležitosťami bude zaradený do výberového konania. Zaradenie, alebo nezaradenie záujemcu do výberového konania bude oznámené písomne najneskôr do 7 kalendárnych dní pred výberovým konaním.
 

Vyhlásenie voľby riaditeľa/riaditeľky základnej školy

Súhlas so spracovaním osobných údajov (Príloha č. 1)

 


Prílohy

Vytvorené: 27. 4. 2021
Posledná aktualizácia: 27. 4. 2021 14:03
Autor: Ing. Tibor Tokár